ابزارهای کنترل:پایان نامه نقش کلیدی برند در موفقیت شرکتها

دانلود پایان نامه

ابزارهای کنترل:

 در این تحقیق کنترل رسمی مدیریت[1]،کنترل غیر رسمی مدیریت[2] و توانمندسازی کارکنان [3]از مولفه های ابزارکنترل[4]هستند.

مقدمه:

شاید به جرأت بتوانیم ادعا کنیم که انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آن که کنترل های لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد. به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه ی تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی می یابد و قدرت پیگیری و سنجش و اصلاح آن ها را پیدا می کند. کنترل ابزار کار مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم آن در مراتب مختلف به سادگی احساس می شود. سازمان بدون وجود یک سیستم مؤثر کنترل در تحقق مأموریت های خود موفق نیست و نمی تواند از منابع خود به درستی استفاده کند.شاید مهم ترین مسئله ای که وجود کنترل را ضروری می سازد، آن باشد که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی خطا توأم اند و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، کنترل تنها راه چاره است. محیط متغیر و دگرگون سازمان، دلیلی دیگر بر ضرورت کنترل است. سازمان برای بقای خود باید از تغییرات محیطی آگاه شود و هماهنگی لازم را با آن ها به عمل آورد، و کنترل وسیله ی این آگاهی است. حصول اطمینان از کیفیت و کمیت کالاها و خدماتی که در سازمان های بزرگ طی برنامه های وسیع و پیچیده عرضه می شوند، جز از طریق یک سیستم مؤثر کنترل عملی نیست. و این ها همه شواهدی بر لزوم و ضرورت کنترل در سازمان های امروزی اند. (الوانی، 1388،119)

در سازمان های بزرگ امروزی که شعبه های متعدد در داخل کشور، و سایر نقاط جهان دارند، کنترل، امری حیاتی است. کنترل یکی از وظایف مدیریت است و آن عبارت است از اندازه گیری و مقایسه ی مداوم نتایج واقعی عملیات یک سازمان با نتایجی که بر طبق طرح های پیش بینی شده می بایستی حاصل شود و نیز اخذ تصمیم و انجام کنش های مقتضی که بر اثر این بررسی ضروری تشخیص داده می شود. جاورسکی (1988) ابزارهای کنترل مدیریت را به دودسته تقسیم کرده است:

  1. کنترل رسمی مدیریت
  2. کنترل غیر رسمی مدیریت

هم چنین هارتلاین(2000) توانمندسازی را به عنوان یکی دیگر از ابزارهای کنترل تقسیم کرده است.

ما نیز براساس این تقسیم بندی به توضیح این بخش می پردازیم. ابتدا کنترل رسمی و کنترل غیررسمی را در قسمت کنترل مدیریت و توانمندسازی کارکنان را در قسمت بعد توضیح می دهیم.

2-1-1- کنترل مدیریت:

فعالیت کنترل[5] نوعاً احتیاج به تخصص و مهارت مخصوص دارد و اطلاعات کنترل هم باید مربوط به تمامی قسمت های سازمان بوده و جامع باشد. به لحاظ اهمیتی که اطلاعات در امر مدیریت دارد، برای کنترل باید نظامی ویژه و سازمانی خاص ایجاد شود، نه آن که جزیی از یک قسمت دیگر سازمان باشد.

نقش مدیریت در کنترل را« کنترل مدیریت[6]» و نظامی را که در کارهایی از قبیل جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات برای استفاده از آن در کنترل فعالیت های سازمان می کوشد «نظام کنترل مدیریت» می نامند.

نظام کنترل مدیریت فقط جزیی از فرایند کنترل محسوب می شود و موفقیت این فرایند به صلاحیت و شایستگی مدیران بستگی دارد و در عین حال انتخاب کارکنان، جایگزینی و ارتقا برای اطمینان از این مسأله مورد استفاده قرار می گیرد که فقط مدیرانی که اصابت نظر و دانش کافی و قدرت نفوذ در دیگران را داشته باشند، بتوانند مسئولیت رهبری سازمان را برای رسیدن به هدف های آن برعهده گیرند. هم چنین فرایند کنترل مدیریت فرایندی است برای انگیزش افراد در فعالیت های سازمان که منتهی به هدف سازمان می گردد.کنترل مدیریت در حقیقت ابزاری است در دست مدیران که این کنترل را در برخورد بین خود و با زیر دستانشان اعمال می کنند.

کنترل مدیریت: کلیه روش ها، دستورالعمل ها و طرح ها، شامل نظام های کنترل مدیریت که برای اطمینان یافتن از انطباق آن ها با استراتژی ها و خط مشی های سازمانی مورد استفاده ی مدیریت قرار می گیرند.

شرایط متعددی که باعث پیچیدگی در نظام کنترل مدیریت می گردند عبارتند از:

  1. سازمان متشکل از قسمت ها، ادارات و گروه های مختلفی با درجات مشخصی از استقلال عملیات است که باعث می شود تا نظام کنترل، هماهنگ و موجب اصلاح اشتباهات گردد. از این رو مدیران واحدهای مختلف بیشتر در فکر رسیدن به هدف های سازمان باشند.
  2. معیارهایی که برای ارزیابی عملیات سازمان مورد استفاده قرار می گیرند، با توجه به شرایط خارجی که از قبل مشخص نشده اند. به میزان زیادی هدف های سازمان توسط رهبری سازمان تعیین می شوند. برنامه ریزی شامل تعیین اهداف سازمان و مراحلی که سازمان برای رسیدن به آن هدف ها تشکیل یافته است، می باشد. مورد اخیر، برنامه ریزی را تا اندازه ای به کنترل نزدیک می کند که درباره ی بیشتر مقاصد هردو قسمت به عنوان یک مرحله به شمار می آیند.
  3. کنترل مدیریت شامل کنترل های رسمی و غیر رسمی است. کشف کننده رسمی در ارتباط با بیشتر وقایعی که در سازمان می گذرد اطلاعاتی برای اصلاح انحرافات از استانداردها جمع آوری می کند؛ لیکن وقایع مختلفی که مدیران مشاهده می کنند، حس می کنند و می شنوند، و در صورت نبودن کنترل فوراً در صدد اصلاح آن ها بر می آیند، نیز قسمتی از نظام کنترل به شمار می رود. علاوه بر مراحل رسمی، کنترل های غیر رسمی انگیزشی نیز وجود دارند که باعث تشویق مدیران و کارکنان در رسیدن به هدف های تعیین شده سازمان می گردند. نظام های کنترل غیر رسمی که در بعضی مواقع نانوشته اند و در سازمان وجود دارند، قسمتی از فرهنگ کنترل سازمانی به شمار می روند.(آنتونی، 1381، 7)

[1] Formal management control

[2] Informal management control

[3] Employee empowerment

[4] Control instruments

[5] control

[6] Management control

دانلود پایان نامه