اثرات احياي بافت هاي تاريخي : / پایان نامه بوم گرايي در معماري

دانلود پایان نامه

حفظ بافت هاي تاريخي – فرهنگي شهري مي تواند روح جمعي مردمان آن جامعه را زنده نگه داشته و در ايجاد چنين تداوم فرهنگي و حافظه ي مشترک آنان مشارکت کند . هرچند که مي دانيم تکنيک هاي ساختمان سازي آکادميک و فرم هاي معماري مي توانند محيط يکساني در سراسر جهان خلق کنند ولي بايد دانست که حفظ و مرمت مناطق تاريخي و سازه هاي تاريخي شهري ، کنشي سنجيده و فکورانه است که مي تواند در نگهداري و توسعه ارزش هاي اجتماعي و تنوع و گوناگوني فرهنگي هر ملت نقش ايفا کند. اين جنبش مي تواند در غناي معماري ميراث فرهنگي جهان نيز اثر ژرفي بگذارد . ( UNESCO 2006 )

از ديدگاه علمي ، حفظ شهر هاي تاريخي و ميراث مناطق شهري ، نياز به مطالعه ي فعاليتي ميان رشته اي ( Multidisciplinary) است که نياز مند به دانش باستان شناسي ، تاريخ ، معماري ، فن اوري هاي روز و صنايع دستي ، جامعه شناسي و اقتصاد دارد ( ICOMOS 1987 ) .از زمان دو جنگ جهاني ، جنبش حفظ ميراث فرهنگي  « در نگرش مدرن آن» تمام گيتي را در نورديد که فرآورده ي آن در کنوانسيون يونسکو در زمينه محافظت از ميراث طبيعي و فرهنگي جهان متجلي است . در همين هنگامه ، نگرش به سوي مشارکت تمام بخش هاي جامعه ف تمايل به محيط زيست و آگاهي از مرز هاي رشد و نياز به مديريت توسعه ي پايدار و منابع سوق داد( Jokilehto J. 2007 ) .

2-1-7- بافت تاريخي بوشهر، ديدگاهي آسيب شناسانه :

در بافت تاريخي شهر بوشهر بيش از 70 درصد از مردم هيچگونه دسترسي به کتابخانه ، کانون فرهنگي ، ورزشي و تفريحي نداشتند ( رنجبر 1386، 10) . مردم ساکن بافت تاريخي – فرهنگي بوشهر به حفظ واحد هاي مسکوني خود به عنوان يک ميراث فرهنگي علاقه مند هستند ولي مشکلات شهر سازي و بهداشتي شامل شبکه فاضلاب ، جمع اوري زباله و عدم حمايت سازمان هاي ذيربط از باززنده سازي اين بافت فرهنگي – تاريخي  معماري ايران از مسائل ريشه اي آن است. ( رنجبر 1386، 10)امروزه به بافت هاي معماري تاريخي – فرهنگي بعنوان ثروت هاي فرهنگي محلي نگريسته مي شود . بافت تاريخي – فرهنگي بندر بوشهر ، يکي از بي نظير ترين بافت هاي معماري شهري است که در نتيجه رشد پر شتاب شهري ، رو به ويراني گذاشته است . از اين رو با ديدن ميان رشته اي ، اين پژوهش ديدگاه مردم ساکن اين بافت را براي ترسيم طرح آسيب شناسانه ي آن جستجو نمود. ( رنجبر 1386، 10)

تعداد 218 واحد مسکوني بافت تاريخي- فرهنگي بوشهر مورد بررسي قرار گرفت . يک پنجم افراد مورد بررسي آشنايي با مقوله ي ميراث فرهنگي داشتند ولي بيش از 60 درصد از آنها موافق بودند که بافت قديم بوشهر به شکل سنتي باززنده سازي شود . اما بيش از 80 درصد از آنها هيچگونه تسهيلاتي جهت بهسازي منازل خود دريافت نکرده بودند . ( رنجبر 1386، 10)افراد مهمترين عامل در ارتباط با سلب امنيت را مواد مخدر ( 8/52 درصد) عنوان نمودند. مهمترين انتظار مردم از شهرداري بافت قديم بوشهر ، بهسازي و باز زنده سازي منازل بود ( 7/36درصد) و 9/24 درصد آنها نيز خواستار بازسازي و بهسازي معابر و کوچه ها بودند . مهمترين نياز بهداشني محله نيز از نظر مردم ، ايجاد شبکه جمع آوري فاضلاب و جمع آوري مرتب و منظم زباله بود. ( رنجبر 1386، 10)

دانلود پایان نامه