ارتباطات درون سازمانی:”پایان نامه ارتباطات درون سازمانی با رضایت شغلی پرسنل اتوبوسرانی”

دانلود پایان نامه

تعریف ارتباطات درون سازمانی

هر سازمانی علاوه بر داشتن ارتباطات برون سازمانی، دارای نوعی رابطه با محیط درونی سازمان است که از آن به عنوان ارتباط درون سازمان نام برده می شود.

“ارتباط درون سازمانی، شكلی از ارتباط میان‌فردی است؛ كه در آن، ارتباط، ناظر به روابط كاری كاركنان درون یك سازمان می‌باشد”(بلیک،1378:42)

در دهه‌ی 1980 مطالعه ارتباطات سازمانی از رشدی سریع برخوردار شد و تعداد زیادی از رویكردهای متدولوژیكی و تئوریكی را شامل گردید. برخی از كوشش‌های تحقیقی كه از افق‌های جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی به‌شمار می‌روند عبارتند از: 1. دیدگاه پردازش اطلاعات؛ 2. دیدگاه بلاغی؛ 3. دیدگاه فرهنگی؛ 4. دیدگاه سیاسی.

توانایی برقرار کردن ارتباط مناسب، قدرت ما را در تبادل نظرات افزایش می دهد و تخیلات مبهم تبدیل به واقعیت می شوند. نظرات و عقاید جدید شکل می گیرند، بررسی و طبقه بندی شده و سرانجام به نظرات قبلی افزوده می شوند. براساس تعریفی علمی، ارتباطات فرآیندی پویا، پیوسته، برگشت ناپذیر، تعاملی و زمینه ای است. ( برکو و همکاران، 2008).

1 ارتباط پویا: ارتباطات فرآیندی پویا است، زیرا پیوسته از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند اگر دیدگاه ها، توقعات، احساسات و عواطف افرادی که در حال برقراری ارتباط هستند تغییر کند، ماهیت ارتباط آنها نیز تغییر خواهد کرد.

2 – ارتباط پیوسته: ارتباطات فرآیندی پیوسته است، زیرا هرگز متوقف نمی شود. مغز ما همواره فعال است و ما همواره در حال برقراری ارتباط هستیم.

3 ارتباطات برگشت ناپذیر: ارتباطات فرآیندی برگشت ناپذیر است، زیرا هنگامی که پیامی می فرستیم نمی توانیم آن را بی اثر کنیم. هنگامی که نگاهی معنادار می اندازیم یا عصبانی می شویم دیگر نمی توانیم آثار آن را به طور کامل پاک کنیم. معذرت خواهی و افکار ما نیز تا اندازه ای می تواند آنچه را که اتفاق افتاده است بی اثر سازد.

4 – ارتباطات تعاملی: ارتباطات فرآیندی تعاملی است، زیرا پیوسته با خود و دیگران در تماس هستیم. اطرافیان نسبت به سخنان و اعمال ما واکنش نشان می دهند و ما نیز در برابر سخنان و اعمال دیگران. واکنش نشان می دهیم و به پاسخگویی می پردازیم. بنابراین چرخه ای از کنش و واکنش ها، مبنا و اساس فعالیت های ارتباطی ما قرار می گیرند.

5 ارتباطات محتوایی ( زمینه ای ): ارتباطات فرآیندی محتوایی است. زیرا ارتباطات وابستگی زیادی به کل تجربه انسانی ما دارد. پیچیدگی ارتباطات ما را وادار می کند تا دانش و مهارت های لازم برای برقراری ارتباط را کسب کنیم و با محیط هماهنگ شویم.

ارتباطات اصلاحی فراگیر است که همه موضوعات را در سازمان شامل می شود. این مسئله هم در سطح نظری و هم در سطح عملی وجود دارد و رابطه بین سازمان و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می دهد.

“پانتام” رشته ارتباطات سازمانی را متشكل از سه محور اصلی ارتباطات گفتاری می‌داند كه عبارتند از: 1سخنرانی عمومی؛ 2. متقاعدسازی؛ 3. تحقیقات علوم اجتماعی مربوط به ارتباط درون سازمانی، ارتباطات گروه‌های كوچك و ارتباطات جمعی(فرهنگی،1386)

Definition of communication within the organization[1]

دانلود پایان نامه