استراتژي صنايع غذايي-پایان نامه در مورد كيفيت در صادرات صنايع غذايي

دانلود پایان نامه

استراتژي صنايع غذايي

 

سالهاست که ارتش ها واژه ی استراتژی را به معنای طرح های سرنوشت ساز برای مقابله با آن چه دشمن ممکن است انجام بدهد یا ندهد به کار می برند . امروزه این واژه کاربردهای دیگری نیز پیداکرده است و از جمله، مدیران به نحو روز افزونی از این واژه برای نشان دادن دامنه ی وسیعی از عملیات یک موسسه استفاده می کنند.

ازدیدگاه مدیریتی، استراتژی عبارت است از ارائه ی تصویری ازآن چه موسسه می خواهد با استفاده از نظام هدف ها و خط مشی های عمده ، به آن برسد. به این ترتیب در استراتژیها دقیقاً مشخص نمی شود که همه چیز موسسه چگونه می خواهد به هدفهایش دست یابد. زیرا چگونگی دست یابی به هدف ها در طرح های متعدد کلی و جزئی پشتیبانی در نظر گرفته می شود. اما استراتژی ها چارچوب هایی را برای هدایت اندیشه و عمل به دست می دهند. استراتژی ها درسطوح مختلفی طراحی می شوند. معمولا دولت ها استراتژی های کلی کشور را طراحی می کنند و واحدهای اقتصادی استراتژی های خودرا متناسب با آن پیاده كنند. [1]

در کشور مانیز باتوجه به تدوین برنامه های بلندمدت دولت برای رشد وتوسعه ی پایدار اقتصاد، درقالب سندچشم انداز بیست ساله ، برنامه ی چهارم توسعه و … ضروری است تا بخش های مختلف اقتصادی وصنعتی کشور برنامه ها واستراتژی های خودرا متناسب باآن طراحی واجرا كنند . درهمین راستا تلاش شده است  استراتژی مهم ازاستراتژی های موردنیاز واحدهای صنایع غذایی که متنا سب با برنامه های بلندمدت دولت طراحی شده است ، ارائه شود. متغيرهاي مورد بررسي شامل نقش دولت، مديريت، مهارت نيروي كار، هزينه هاي توليد، واردات محصولات مشابه و سرماي هگذاري انتخاب گرديد. نتايج حاصل از مدل پيشنهادي بيانگر كاهش ظرفيت توليد توسط عملكرد دولت، هزينه هاي توليد و واردات محصولات مشابه مي باشد در حاليكه مهارت نيروي كار، سرمايه گذاري و كارايي مديريت موجب افزايش توليد مي شوند. در گام بعدي از تجزيه و تحليل براي تعيين عوامل دروني و بيروني اين صنعت،  تعيين ضرايب اهميت و انتخاب بهترين استراتژي استفاده شد. بر اساس نتيجه حاصل از مرحله فوق، استراتژ يهاي 1. تعامل نظام مند با دستگاههاي قانون گذار در زمينه صادرات، سرمايه گذاري و رفع موانع توليد 2. سرمايه گذاري در راستاي نوسازي    دستگا هها و  ماشين آلات صنايع غذايي  3. توسعه و تنوع بخشي بازارهاي هدف صادراتي و ايجاد برندهاي صادراتي براي محصولات بعنوان اصليترين استراتژي هاي اين صنعت مشخص شده است.

 

2-1-استراتژی صادرات

استراتژی صادرات به ارسال کالاها به مکان‌ها یا کشورها ی دیگر برای فروش یا معاوضه‌است. در اقتصاد، یک کالای صادره یا هر کالای خوب از یک کشور تا کشور دیگر در یک شیوه مشروع، به طور نمونه برای استفاده در صنعت جا به جاشده‌است.

 

3-1-استراتژی تعامل با جهان خارج

تعامل و پیوند تجاری صنایع غذایی ایران با اقتصاد و صنعت جهانی به منظور دستیابی به رشد بالا و پایدار ، با توجه به نیاز كشور به ثبات اقتصادی و سیاسی، توسعه ی سرمایه های فیزیكی و انسانی، ارتقاء فناوری، افزایش بهره وری، پویایی و تنوع ساختار تولید، افزایش رقابت پذیری و جایگیری در حوزه های برتر تولیدات صنعتی و تجارت در نظام نوین تقسیم كار بین المللی در فرایند توسعه ی اقتصادی صنعتی درآینده ازطریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور ارتقاء فناوری، بهبود بهره وری و تجهیز منابع مالی درصنایع غذایی،توسعه همكاری های منطقه ای و جهانی وبه كارگیری قواعد نوین تجاری وآمادگی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) است.

4-1-استراتژی تحولات فناوری

ارتقاء نوآوری و ابداعات و دستیابی به فناوری روز و سرمایه گذاری در امور تحقیق و توسعه و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیارمهم است. هم چنین تدوین و اجرای سیاست های توسعه ی تكنولوژی درصنایع غذایی به منظور استفاده از اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال فناوری، با توجه به افزایش قابلیت های داخلی و ظرفیت جذب فناوری كشور به ویژه توسعه ی مهارت های كافی در جذب، تطبیق، و بروز رسانی فناوری نیز از سایر اهداف این استراتژی است.

جهت گیری كلی تحقیق و توسعه در حوزه ی فناوری های متوسط، معطوف به انتقال فناوری (و نه خلق آن) و تلاش برای ایجاد تغییرات در محصول، متناسب با بازارهای صادراتی، در حوزه ی فناوری های پیشرفته، معطوف به چگونگی كاربرد در حوزه های برخوردار از مزیت طبیعی و در فناوری های معطوف به منابع طبیعی انجام تحقیق و توسعه تا مرحله ی به دست آوردن قدرت طراحی است.

5-1-استراتژی توسعه صنعتی

جهت گیری توسعه ی بخشهای مختلف صنایع غذایی بر اساس مزیت های رقابتی و فرصت جهانی و   توسعه ی توانمندی بخش خصوصی ازطریق شناسایی حوزه های مختلف صنایع غذایی كشور در ابعاد مختلف تولید، سرمایه گذاری و تقاضای داخلی از یك سو و مشخصه های صنعت جهانی و فرصت ها و تهدیدهای قابل پیش بینی در جهان صنعتی و منطقه پیرامونی از سوی دیگر، و تنظیم خط مشی های داخلی واحدهای تولیدی جهت تحقق رقابت پذیری و نیز جزو اهداف توسعه صنعتی است.

حركت تدریجی به سمت توسعه ارتباطات از نوع پیشین (خرید كالاها و خدمات توسط شركت های خارجی از بنگاه های داخلی) به منظور افزایش تولید و اشتغال، نشر دانش و مهارت ، ارتقاء كارایی تولید و ظرفیت های فنی و مدیریتی و افزایش صادرات و نیز توسعه ی تشكیلات خوشه های صنعتی از طریق ارتباط بین شركت های فراملیتی با بنگاه های كوچك و متوسط صنایع غذایی داخل کشور از سایر هدف هاست.

6-1-استراتژی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرایند توسعه صنعتی با هدف تحقق اثرات سرریز مثبت آن در رابطه با انتقال دانش و فناوری، بهبود ظرفیت های فنی و مدیریتی، دستیابی به بازارهای صادراتی، ورود به نظام تولید بین المللی، و ترغیب شركت های خارجی جهت ارتقاء ارتباطات پیشین بسیار مهم است.

7-1-استراتژی ارتقاء توان مدیریتی و سیاستگذاری

فراهم ساختن زیرساخت ها و الزامات برای ایجاد و تقویت پویایی رشد و توسعه ی صنعتی و طرح و توسعه و پیاده سازی چارچوب مدیریتی فرآیند توسعه ی صنعتی،نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت (تولید وفروش )درحوزه مدیریتی وسیاست گذاری از عمده ترین اهداف استراتژی است.

گسترش حوزه ی تعریف فعالیت صنعت از محدوده ی سنتی ساخت و تولید به تمام حوزه های کسب و کار به طور کلی، شامل صنایع ساخت و تولید، صنایع خدماتی، فناوری نوین و خدمات تجاری، صنعتی و علمی، وجود آرمان و چشم انداز بلندمدت در توسعه ی صنعتی، تعریف مأموریت و نقش هر کدام از بخش های تصمیم گیری در راستای آرمان و چشم انداز بلندمدت توسعه ی صنعتی، توجه به کارایی و اثربخشی سازمانی نظام تصمیم گیری و تعریف و سنجش معیارهای عملکرد برای واحدهای درگیر نیز بسیار مهم است.

هم چنین وجود متدلوژی سیاستگذاری صنعتی، شامل چارچوب شناخته شده ای از سیاست های صنعتی، چگونگی تدوین آنها و شیوه ی مشارکت واحد صنعتی مورد نظر، چارچوب نهادی نظام تصمیم گیری صنعتی کشوردر طراحی و توسعه ی سیاست ها و توجه به پژوهش و تحقیق، گردآوری داده ها و ایجاد دانش های مورد نیاز برای ساختن گزینه های تصمیم سازی مدیریتی و سناریوهای سیاست توسعه ی صنعتی و تجزیه و تحلیل آنها در زمره ی سایر اهداف است.

[1] http//www.civilica.com

دانلود پایان نامه