انتخاب مدل مفهومی،پایان نامه ادراکات مصرف کننده ازپیامدهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

انتخاب مدل مفهومی پژوهش

مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان در دو دهه اخیر کانون تمرکز و توجه صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون بالاخص رشته مدیریت بوده است. پژوهش‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و مدل‌های مختلفی نیز ارائه شده است. مسئولیت اجتماعی سازمان در کشور ما موضوع جدیدی بوده و متأسفانه در این زمینه تحقیقات اندکی انجام شده است. در این بخش برای انتخاب مدل مناسب و منطقی، پژوهش‌های مورد بررسی را با توجه به دو عامل متغیر مشترک و فرضیه مشترک دسته‌بندی کرده و جداول مربوطه را استخراج نمودیم. سپس با استفاده از اطلاعات جداول پشتیبان فرضیات و متغیرها، پژوهش‌هایی که بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق حاضر دارا می‌باشند، شناسایی کرده ایم. در نهایت 4 پژوهش انتخاب شد که به تحقیق حاضر بسیار مربوط و نزدیک بوده که در ادامه با بررسی و مقایسه تحقیقات نهایی تلاش می‌شود تا مناسب ترین مدل برگزیده شود.

جدول 2 –2- 2. پشتیبان متغیرها

سال نویسندگان عنوان متغیر نتایج
 

 

1388

 

 

 

 

 

برادران حسن زاده

نژاد ایرانی

لطف اللهی

 

 

بررسی تطبیقی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

 

 

عملکرد مالی

در این پژوهش عملکرد مالی به وسیله نسبت های مالی ( نسبت های نقدینگی ، فعالیت و … ) مورد سنجش قرار گرفته و نتیجه گیری می‌شود که بین عملکرد مالی بانک های دولتی و غیر دولتی استان آذربایجان با تصمیم گیری مدیران ارتباط معنی داری وجود  دارد .

1389 مشبکی

خلیلی شجاعی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

( نمونه موردی : وزارت نیرو )

بیانیه اخلاقی

(آرمان مشترک)

آرمان مشترک کارکنان عامل تعیین کننده ای در ایجاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بین کارکنان می باشد .

 

 

1390

 

 

 

 

عالم تبریز

جزنی

باقری

کریمی

 

 

تبیین الگوي قصد پذیرش نوآوري در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوري

 

 

ریسک ادراک شده

نتایج پژوهش نشان می دهد ریسک ادراک شده بر قصد پذیرش نوآوری مؤثر است. سهولت استفاده از نوآوری که با پیچیدگی رابطه عکس دارد ، ارتباط مثبتی با پذیرش فناوری های جدید در صنعت محصولات مصرفی (مثل نرم افزارهای رایانه ای ) دارد. در حقیقت با کاهش تناسب میان کار کرد های محصول جدید و نیازهای شخصی و کاری پذیرندگان مخاطره ذهنی آنان در مورد محصول جدید افزایش می یابد و امکان عدم پذیرش محصول جدید افزایش می یابد .

 

1391

 

 

راه چمنی

لاجوردی

 

تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ترجیح برند در صنعت بانکداری

*الزامات مسئولیت اجتماعی سازمان ( تعهد ، نوع برنامه ، شفافیت )

*وجهه ادراک شده سازمان

نتایج حاکی از عدم ارتباط بین تعهد، شفافیت چارچوبCSR  ، وجهه ادراک شده سازمان و ادراکات مصرف کننده می باشد اما نوع برنامه CSR بر ادراکات مصرف کننده تأثیر دارد .

 

 

 

1992

 

 

 

 

Kratochwil

 

 

 

 

تأثیر مخاطرات ادراک شده و فلسفه اخلاقی بر تصمیم گیری اخلاقی

 

 

 

 

ریسک ادراک شده

در این پژوهش محقق جنبه های مختلف ریسک را معرفی کرده و بیان می دارد ریسک ادراک شده تصمیماتی را که دارای بار اخلاقی هستند به شدت تحت تأثیر قرار می دهد . جنبه های مختلف ریسک عبارتند از

مخاطره مالی، مخاطره عملکرد، مخاطره فیزیکی

مخاطره روانی، مخاطره اجتماعی، مخاطره کلی

 

2010

 

Almohammad

 

نقش ارزش برند در تأثیرات CSR بر وفاداری مصرف کننده

 

وفاداری مصرف کننده

CSR نقش مهمی را در ارتقا وفاداری مصرف کنندگان ایفا می کند و مصرف کنندگان به مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان یک فاکتور مهم در وفاداریشان به سازمان می نگرند .

 

 

 

2011

 

 

 

 

Stanaland

Lwin

Murphy

 

 

 

ادراکات مصرف کننده از الزامات و نتایج مسئولیت اجتماعی سازمان

*عملکرد مالی

*بیانیه‌های اخلاقی

*مسئولیت اجتماعی سازمان

*وفاداری مصرف کننده

*اعنماد مصرف کننده

*وجهه ادراک شده سازمان

*ریسک ادراک شده

در این پژوهش عملکرد مالی و بیانیه های اخلاقی سازمان به عنوان الزامات و پیش فرض هایی در جهت اقدام به مسئولیت های  اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده اند . همچنین عواقب (پیامد های ) منتج از مسئولیت پذیری اجتماعی شامل : وجهه سازمان ، اعتماد ، وفاداری و ریسک ادراک شده می باشد .

 

2012

 

Raman

Lim

Nair

 

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مصرف کننده

 

اعتماد مصرف کننده

 

در این پژوهش چنین نتیجه گیری می‌شود که با استفاده

از 3 فاکتور : شهرت ، عملکرد خوب و وجهه سازمان

می توان اعتماد مصرف کنندگان به سازمان را مورد

سنجش قرار داد .

 

جدول 2 –2- 3. پشتیبان فرضیات

سال نویسندگان عنوان فرضیات نتایج
 

1389

 

مشبکی

خلیلی شجاعی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (نمونه موردی : وزارت نیرو ) آرمان مشترک کارکنان بر مسئولیت اجتماعی

سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تأثیر گذار می باشد .

فرضیه تایید شده و نتایج حاکی از آن است که آرمان مشترک کارکنان عامل تعیین کننده ای در ایجاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بین کارکنان می باشد .
 

 

 

391

 

 

 

 

 

راه چمنی

لاجوردی

 

 

 

بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی ( CSR) بر ترجیح برند درصنعت بانکداری (بانک رفاه و ملت )

 

 

 

 

1.       تعهد به CSR بر ادراکات مصرف کننده

(ترجیح برند) تأثیر گذار می باشد .

2.       نوع برنامه CSR بر ادراکات مصرف کننده

(ترجیح برند) تأثیر گذار می باشد .

3.       شفافیت چارچوب ارائه CSR بر ادراکات

مصرف کننده ( ترجیح برند ) تأثیر گذار می باشد .

4.       وجهه ادراک شده از سازمان بر ادراکات

مصرف کننده ( ترجیح برند ) تأثیر گذار می باشد .

در این پژوهش متغیرهای تعهد ، نوع

برنامه و شفافیت چارچوب CSR به

عنوان الزامات مسئولیت پذیری

اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده

است.در جریان پژوهش مشخص شد فرضیات 1 و 3 تأثیر معناداری بر

ادراکات مصرف کننده نداشته است .

*نوع برنامه CSR تأثیر معناداری بر ادراکات مصرف کنندگان دارد .

*وجهه ادراک شده سازمان تأثیری بر ادراکات مصرف کنندگان نداشته ، مشتریان خواهان یک تعهد طولانی مدت نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکتی می باشند از این رو اقدامات جدید مسئولیت اجتماعی شرکتی مهمتر از سابقه و وجهه گذشته بانک می باشد .

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

Almohammad

 

 

 

نقش ارزش ویژه برند در تأثیرات CSR بر وفاداری مصرف کننده

 

 

 

اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان وفاداری مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد .

CSR نقش مهمی را در ارتقا وفاداری مصرف کنندگان ایفا می کند و مصرف کنندگان به مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان یک فاکتور مهم در وفاداریشان به سازمان می نگرند . مسئولیت اجتماعی خوب فقط برای جامعه مفید نیست بلکه سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به یک مزیت رقابتی تجهیز می کند تا سازمان بتواند وفاداری مصرف کنندگان را در بازارهایش کسب کند .
 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

Stanaland

Lwin

Murphy

 

 

 

 

 

 

 

ادراکات مصرف کننده از الزامات و نتایج مسئولیت اجتماعی سازمان

1.ارزیابی مصرف کننده از فعالیت‌ها و اقدامات

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور

مثبت با عملکرد مالی ادراک شده در ارتباط است .

2. ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور

مثبت با کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی

در ارتباط است .

3. ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور مثبت

با وجهه ادراک شده سازمان در ارتباط است .

4.ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور

مثبت با اعتماد مصرف کننده در ارتباط است .

5.ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور

مثبت با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است .

6.وجهه ادراک شده شرکت به طور منفی با

مخاطره ادراک شده در ارتباط است .

7. اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است .

در این پژوهش عملکرد مالی و بیانیه های اخلاقی سازمان به عنوان الزامات و پیش فرض هایی در جهت اقدام به مسئولیت های  اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده اند . همچنین عواقب (پیامد های ) منتج از مسئولیت پذیری اجتماعی شامل : وجهه سازمان ، اعتماد ، وفاداری و ریسک ادراک شده می باشد .

تمامی فرضیات پژوهش تایید شده و این نتیجه حاصل می‌شود که اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی وجهه و تصویر شرکت را ارتقا و بهبود بخشیده و به طور مثبتی ادراکات از کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار می دهد . همچنین اقدامات مسئولیت  پذیری اجتماعی منجر به سطوح بالاتری از اعتماد و وفاداری بین مشتریان می‌شود که این امر به تبلیغات دهانی مثبت و خرید مجدد منجر می‌شود.

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

Raman

Lim

Nair

 

 

 

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مصرف کننده

 

 

 

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است .

نتایج پژوهش حاکی از آنست که اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کننده از هویت سازمان –  مصرف کننده ، جذابیت هویت سازمانی و ارزش برند تأثیر گذاشته که این امر وفاداری مصرف کننده را تحت الشعاع قرار می دهد .

 

جدول 2-2-4. مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش

سال نویسندگان عنوان متغیرها روش تجزیه و تحلیل داده ها نقاط قوت نقاط ضعف نتایج
 

 

 

 

 

 

1389

 

 

 

 

 

مشبکی

خلیلی شجاعی

 

 

 

 

 

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان

 

 

 

 

 

*فرهنگ سازمانی (آرمان مشترک، مدل های ذهنی کارکنان، کار تیمی کارکنان، شفافیت ماموریت)

*مسئولیت اجتماعی سازمان

 

 

 

 

 

آمار پارامتریک و نا پارامتریک.

*آزمون تحلیل واریانس فریدمن آزمون دو جمله ای، آزمون تی استیودنت تک نمونه ای .

*این پژوهش فرهنگ سازمانی را به عنوان ابزاری جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان مورد استفاده قرار داده است. فرهنگ عاملی مشترک در بین تمامی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، از این رو دیگر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز می توانند معیارهای فرهنگ سازمانی را به عنوان زمینه ای جهت پیاده سازی اقدامات CSR  به کار بندند.

*محققین با استفاده از معیارهای مختلف، 4 معیار اصلی را در فرهنگ سازمان شناسایی کرده و تاتیر آنها را بر  CSR مورد آزمون قرار داده اند. از آنجایی که معیارهای عنوان شده توسط محققین (از مدل های لاتین) استخراج شده و اصلاحات آنها توسط صاحبنظران صورت گرفته است، بنابراین می توان ادعا کرد چارچوب مفهومی ارائه شده با جو فرهنگی کشور ما همخوانی زیادی داشته و این چارچوب برای سایر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی قابلیت استفاده دارد .

محققین برای استخراج معیارهای مسئولیت اجتماعی از مدل «بارنی – گرینبرگ» استفاده کرده اند. این مدل بیشتر تهعد سازمانی را مد نظر قرار داده و معیارهای تعهد سازمانی را ارائه می دهد. تعهد سازمانی یکی از مباحث مطرح در حوزه مسئولیت اجتماعی است.  از این رو شاید این معیارها برای سنجش مسئولیت اجتماعی کارایی لازم را نداشته باشند. بررسی ها حاکی از آن است که “آرمان مشترك کارکنان” عامل تعیین کننده اي در ایجاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بین کارکنان می باشد .همچنین عامل شفاف بودن ماموریت شرکت برمسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تأثیرگذاربوده وبا توجه به این نکته می توان ازشفافیت ودرك واحد ماموریت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براي پیاده سازي مسئولیت اجتماعی سازمانی استفاده کرد.نتیجه دیگر این پژوهش این است که مدل هاي ذهنی کارکنان شرکت بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین تأثیر را داشته و به واقع این مدل ها مهمترین نقش را بین عناصر فرهنگی سازمانی در پیاده سازي مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایفا می کند.
 

 

1390

 

 

راه چمنی

لاجوردی

 

 

بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ترجیح برند در صنعت بانکداری

 

 

*کیفیت ادراک شده برند

*شهرت مسئولیت اجتماعی سازمان

*اقدامات CSR

*ترجیح برند

*مشخصات مشتریان

 

آمار توصیفی و استنباطی

*آزمون لون، آزمون تی دو نمونه ای مستقل، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه، آزمون آنوا، آزمون دوربین واتسون .

در بیشتر پژوهش‌ها از مدل هایی بهره گرفته می‌شود که توسط پژوهشگران خارجی تدوین شده اند. در این تحقیق صرفا به مدل مستخرج از منابع لاتین اکتفا نشده و پزوهشگران با استناد به مطالعات فرهنگی «هافستد» استدلال می کنند که ممکن است مفهوم غربی مسئولیت اجتماعی نتواند با تمام فرهنگهای آسیایی سازگار شود. از این رو جهت پوشش این نقیصه متغیر نعدیل گر ارزشهای فرهنگی را در جریان کار وارد پژوهش می کنند.   نتایج پژوهش بیان می دارد که متغیرهای تعهد، شفافیت و شهرت سازمان بر ترجیح برند تأثیر گذار نمی باشند. از طرفی متغیرهای کیفیت ادراک شده برند و نوع برنامه  CSR بر ترجیح برند تأثیر گذار بوده اند که در این بین نقش غالب را کیفیت ادراک شده برند بر عهده داشته است.
 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanaland

Lwin

Murphy

 

 

 

 

 

 

 

ادراکات مصرف کننده از الزامات و نتایج مسئولیت اجتماعی سازمان

 

 

 

 

 

 

 

*عملکرد مالی ادراک شده

*کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلااقی

*مسئولیت اجتماعی سازمان

*اعتماد مصرف کننده

*وفاداری مصرف کننده

*وجهه ادراک شده سازمان

*ریسک ادراک شده

 

 

 

 

 

 

 

*مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون کای دو،

آزمون تی

 

 

 

 

 

 

در پژوهش‌هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان صورت گرفته، معمولا یک یا دو بعد از ادراک مصرف کننده (به طور معمول وفاداری و یا ترجیح برند) مورد ارزیابی قرار گرفته اند اما در این پژوهش محققان 4 بعد از ادراکات مصرف کنندگان را مورد آزمون قرار داده اند و پژوهشی جامع را در این حوزه عرضه داشته اند و همین کلیت برتری این تحقیق نسبت به سایر مطالعات بررسی شده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

پرسش نامه های این تحقیق توسط دانشجویان دانشکده های کسب و کار به صورت آنلاین تکمیل شده اند. همین نکته یکی از ایرادهای این تحقیق می باشد چرا که نمونه انتخابی به خوبی نمایانگر خصوصیات جامعه نبوده و نمی توان نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم داد.

 

در این تحقیق عملکرد مالی و بیانیه های اخلاقی سازمان به عنوان الزامات و پیش فرض هایی در جهت اقدام به مسئولیت های  اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است. مصرف کنندگان از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از نظر مالی عملکرد خوبی دارند انتظار رفتار مسئولانه اجتماعی دارند.  نتایج حاکی از آنست مسئولیت اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کنندگان تأثیر بسزایی داشته و نتایج حاصل از آن متشکل از متغیرهای مختلفی است که در این پژوهش متغیرهای وجهه سازمان ، اعتماد ، وفاداری و ریسک ادراک شده به عنوان نتایج حاصل از مسئولیت اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است .

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

Raman

Lim

Nair

 

 

 

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مصرف کننده

*مسئولیت اجتماعی سازمان

*هویت سازمان-مصرف کننده

*جذابیت هویت سازمانی

*ارزش ویژه برند

*وفاداری مصرف کننده

*آزمون دو جمله ای، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه، آزمون آنوا. در این پژوهش محققین مدل کسب و کار در جامعه Baker را مبنا قرار داده و با توجه به حوزه های پاسخگویی سازمان در جامعه مدل پژوهش خود را ارائه می نمایند. نقطه قوت این پژوهش نسبت به سایر تحقیق های مشابه، لحاظ نمودن هویت سازمانی در مدل است. در مباحث مسئولیت اجتماعی سازمان و مصرف کننده یکی از بنیان های نظری اصلی «تئوری هویت سازمانی» است که متاسفانه در بسیاری از پژوهش‌ها نادیده گرفته می‌شود اما هویت سازمانی در این پژوهش به عنوان یک متغیر جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. *نمونه آماری مورد استفاده در پژوهش 150 نفر از مصرف کنندگان محصولات الکترونیکی در یکی از شهرهای مالزی می باشد. با توجه به گستردگی و تنوع زیاد محصولات الکترونیکی و حجم بالای مصرف کنندگان این محصولات، حجم نمونه آماری کافی به نظر نمی رسد.

*از آنجا که مدل مطرح شده در جریان تحقیق توسط پژوهشگران تدوین و ارائه شده است بنابر این برای کاربردی شدن نیازمند آزمون بیشتری می باشد

نتایج پژوهش حاکی از تایید روابط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش ویژه برند، CSR و جذابیت هویت سازمانی، ارزش ویژه برند و جذابیت هویت سازمانی، CSR و هویت سازمان-مصرف کننده، جذابیت هویت سازمانی و هویت سازمان-مصرف کننده، هویت سازمان-مصرف کننده و وفاداری مصرف کننده می باشد و به طور قوی از این فرضیه حمایت می‌شود که مصرف کنندگان نسبت به سازمانی که درگیر اقدامات مسئولیت اجتماعی است ، دید بهتری داشته و رضایتمندی شان از این سازمان در سطح بالایی است که همین امر باعث وفاداری آنها به سازمان مذکور می‌شود.

 

دانلود پایان نامه