بازار سرمايه:”پایان نامه درباره شفافيت سود حسابداری”

دانلود پایان نامه

بازار سرمايه:

با بروز و شناخت ناتواني بازار پول در ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، با هدف جلوگيري يا كنترل تورم ، بازار سرمايه به عنوان گزينهاي مؤثر در جهت تعادلآفريني مورد توجه قرار گرفت. سياستهاي مالي و اعتباري در ابتدا بازارهاي سرمايه را ايجاد كرد و مساله اي به نام بورس و سهام به عنوان امري تاثيرگذار جاي خود را در زندگي مردم بازی کرد كمكم نحوه سرمايهگذاري در بورس و خريد سهام شركتهاي بورسي را ياد گرفتند و به اين ترتيب بازار سرمايه در جامعهاي انساني هر روز شناخته تر شد. در بورس اوراق بهادار كه نمود بارزي از بازار سرمايه ميباشد ، سهام و سرمايه شركتها مورد معامله قرار ميگيرد. اين امر باعث ميشود كه مازاد نقدينگي افراد به جاي سرازير شدن به بازار كالا ، به شركتها سرازير شده و باعث تامين مالي شركتها شده و در نهايت توليد را افزايش دهد. توليد بيشتر، عرضه را متعادلتر كرده و ميتواند به تقاضاي فزاينده در بازار كالا و خدمات پاسخ داده و مانع تورم شود. از طرف ديگر شركت به يك منبع ارزان قيمت تامين مالي دسترسي داشته در نتيجه، قيمت تمام شده محصولاتشان، افزايش ناگهاني نخواهد داشت. افراد قبل از خريد سهام شركتها و در صورت عملكرد مطلوبشان ، در سود )زيان( آنها شريك ميشوند و در نتيجه تقاضا براي خريد سهام شركتهاي سودآور هر روز بيشتر ميشود و چرخه رقابت بين شركتها براي كسب سود بيشتر و در نتيجه جذب نقدينگي وسيعتر و بيشتر شده و اين رقابت سالم ميتواند تمامي گروههاي فعال در بازار سرمايه را منتفع سازد. شركتها از منابع مالي ارزان قيمت، منتفع ميشوند، سهامداران در سود شركتها شريك ميگردند، شراكت اين دو بخش چرخه توليد را به گردش در ميآورد و توليد بيشتر شكوفايي اقتصادي را به همراه خواهد داشت . اتفاق مهم ديگري كه در بازار سرمايه ميافتد اين است كه نقدينگي به محض ورود به بازار سرمايه ، به عنوان يك شريك، درگير بازار گشته و در مواقع بحراني، دولتها ميتوانند ورود و خروج نقدينگي از اين بازار را كاملا تحت سياستهاي خود قرار دهند. در واقع نقدينگي وارد شده در بازار سرمايه در صورتي ميتواند از اين بازار خارج شود كه جايگزيني داشته باشد و اين مهم ، جبرانكننده نقص بازار پول است. چرا كه نقدينگي در بازار پول، ميتوانست هر موقع كه مايل باشد و بدون هيچ جايگزيني از بازار پول خارج شده و دولت را در اعمال سياستهاي خود بر آن بازار محدود كند.در واقع نگارنده، بازار سرمايه را تعبير ميكند.در اين زندان جذاب ، نقدينگي به انتفاع « زندان جذاب و زيباي نقدينگي » به نقاط مثبت و سازنده بازار ميپردازد و دولتها نيز اين امكان و فرصت را مي­يابند تا بر اين حجم نقدينگي اعمال سياست كنند و افسارگسيختگي آن را مهار نمايد. كاري كه شايد در بازارهاي ديگر اصلا امكانپذير نيست و به همين دليل است كه دولتها و مجموعه هاي اقتصادي وابسته ، تمايل بسيار زيادي به گسترش و تعميق بازار سرمايه دارند. در واقع بازار سرمايه نه تنها يك وسيله ، بلكه يك نياز غيرقابل جايگزين در اين مقطع از اقتصاد جهاني است. (شهرآبادی،1390)

بازار حساس:

بازار سهامي که به تحولات سياسي واقتصادي نظير بودجه سالانه، رشدنا مطلوب صنعتي، حذف يا مقرارت نظارت بر قيمت ها، تغييردولت وامثال آن به شدت واکنش نشان مي دهد، بازار حساس نام دارد.

دانلود پایان نامه