تاريخچه بيمه در ايران:پایان نامه درباره بیمه های بازرگانی

دانلود پایان نامه
  • تاريخچه بيمه در ايران
    بيمه به مفهوم امروزي آن در ايران سابقه چنداني ندارد. در حدود سال “1280” هجري شمسي در دو مؤسسه روسي بنام “نادژدا” و “كافكازكوري” در ايران شروع به كار كردند كه پس از انقلاب بلشــويكي تعطيل شدند. بعد از آن شركت بيمه انگليــسي “آليانس[1]” نمايندگي خود را در ايران تأسيـــس كرد و شركتهاي ديگر انگليسي و آلماني و سوئيســـي در ايران شروع به فعاليت نــمودند. بعدها شركت بيمه دولتي شوروي بنام “اينگستراخ” نيز در ايران شعبه هاي تأسيـــس كرد و تعداد اين شركت ها بتدريج افزايش يافت.
    فعاليت شركت هاي بيمه خارجي در ايران كه در بدو امر مفيد به نظر مي رسيد به صورتي درآمده بود كه براي اقتصادي ملي به جار نفع، زيان آور بود از يك طرف اين شركت ها با استفاده از عدم اطلاع بيمه گذاران در مقابل پوشش هاي محدود حق بيمه كلاني مطالبه و دريافت مي كردند و به بهانه هاي گوناگون از پرداخت خسارت سرباز مي زدند و از طرف ديگر سالانه مقدار قابل توجهي ارز به صورت حق بيمه از كشور خارج مي نمودند.
    بيمه در ايران قبل از سال “1314” كه شركت ســهامي بيمه ايران تأسيس گرديد، نمايندگــــي هاي خارجي يكي پس از ديگري تعطيل شده و فقط دو شركت كه نمايندگي شركت هاي بيمه “اينگستراخ[2]” روسيه و “يوركشاير” انگليس را داشتند باقي ماندند و اين شركت ها حتي تا بعد از تشكيــــل حكومت جمهوري اسلامي و قبل از تاريخ “4/4/58” كه شوراي انقلاب شركت هاي بيمه را ملي و نمايندگـــي هاي خارجي را منحل اعلام كرد به فعاليت خود در ايران ادامه مي دادند. قبل از انقلاب اســــلامي در ايران يك شركت بيمه دولتي (شركت سهامي بيمه ايران) و چهارده شركت بيمه خصوصي و نمايندگي خارجي (شركتهاي بيمه: ملي، شرق، آريا، ساختـمان و كار، حافظ، ايران و آمريكا، البرز، آسيا، امـــيد، تهران، پارس، دانا و شركتهاي نمايندگي اينگستراخ و يوركشــاير) فعاليت ميكردند و از سال “1351” بيمه مركزي ايران جهت هدايت امر بيمه در كشور و نظارت بر شركتهاي بيمه تشكيــل گرديد. بعد از انقلاب ابتدا در سال “1358” با مصوبه شوراي انقـــلاب شركت هاي بيمه خصوصـــي، ملي شــده و نمايندگي هاي خارجي تعطيل گرديد و از شهريور ماه “1360” به جز شركتهاي بيمه “آسيا” و “البرز” فعاليت ساير شركت هاي ملي شده متوقف گرديد. از ســـال “1367” براساس مصوبه مجلـس شوراي اسلامي علاوه بر شركت ســـهامي بيمه ايران كه يك شركت بيمه دولتي بود، شركت هاي بيمه “البرز” و “آسيا” هم دولتي شد و يك شركت بيمه دولتي ديگر كه فقط اجازه فعاليت در بخش بيمه اشخاص به آن داده شد به نام شركت بيمه “دانا” تشكيل گرديد.

 

 

 

  • جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي ايران:

 

مؤسسات بيمه کشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با تركيبي از يك شركت دولتي، دوازده شركـــت خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در سطح كشور فعاليت ميكردند. در چهارم تير 1358 بنابر تصميم شوراي انقلاب دوازده شركت خصوصـــي، ملي اعلام شدند و پروانه فعاليــــت دو نمايندگي خارجي نيز لغو گرديد. بدين ترتيــــب براساس مقررات قانون ملي شدن مؤسســات بيمه و مؤسسات اعتباري، تصدي امر بيمه و اداره دوازده شركت بيمه ملي شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در 24 آبان 1358 كه طي آن نظام اقتـــصادي كشور به سه بخـــش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم گرديد، صنعت بيمه در جوار شماري از صنايع مهم به صورت مالكيت عمومي در بخش دولتي در اختيار دولت قرار گرفت. شايان ذكر است كه متعاقباً ده شركت بيمـــه ملي شده به لحاظ فعاليــت نامطلوب در يكديگر ادغام شدند و شركـــت بيمه دانا كه از آن پس منحصـــراً ميبايست در بخش بيمه هاي اشخاص فعاليت مي كرد تأسيس گرديد. (آيت کريمي 1380)

در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و با تاکيد بر افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي،در سال 1382 چهار شرکت بيمه به عنوان اولين شرکت هاي بيمه ي خصوصي تاسيس شدند. اکنون در سال 1388 تعداد شرکت هاي بيمه ي خصوصي به 16 شرکت رسيده است. بر اساس آمار منتشر شده ي بيمه ي مرکزي ايران در سال 1387 آمار توليد حق بيمه ي مجموعه ي شرکت هاي بيمه به شرح نمایشگر2.15 است.

[1] Alyans

[2] Engestraque

دانلود پایان نامه