تاریخچه مدیریت دانش/پایان نامه در مورد فرایند مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

تاریخچه مدیریت دانش

منازعه با مفهوم دانش به قدمت تاریخ تفکر انسان است. همه اندیشمندان از افلاطون گرفته تا دکارت و کانت در جستجوی اصطلاحی بودند که ماهیت دانش را بیان کنند. جهان پس از گذار از انقلاب كشاورزي كه منبع كليدي در آن زمين بود، و انقلاب صنعتي كه سرمايه و نيروي كار منبع اصلي آن بود؛ شاهد انقلاب اطلاعاتي بوده است كه در آن منبع ارزشمند و كليدي خلق ثروت و درآمد دانش است ( منوريان، 1383، ص 3 ).

تعدادی از تئوریسن های مدیریت به رشد مدیریت دانش کمک کرده اند که از برجسته ترین آنها دراکر، استراسمن[1]و سنجه بوده اند. دراکر و استراسمن بر اهمیت رشد اطلاعات و دانش صریح به عنوان منابع سازمانی تأکید کرده اند. سنجه روی سازمان یادگیرنده و ابعاد فرهنگی مدیریت دانش کار کرد و کتاب معروف پنجمین فرمان را نوشت. آرگریس، بارتلت[2] و بارتون جنبه های مختلف مدیریت دانش را بررسی کرده اند. روگر[3] در زمینه اشاعه و نوآوری کار کرد و آلن[4] در دانشگاه ام. ای. تی درباره انتقال فناوری اطلاعات، پژوهشی با عنوان چگونگی تولید، اشاعه و کاربرد دانش در سازمان انجام داده است (عدلی، 1384، ص56.

مراحل رشد و بلوغ مدیریت دانش بر اساس دو رویکرد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش قابل بررسی است. بر این اساس مدیریت دانش سه مرحله راپشت سر گذاشته و در حال حاضر در مرحله چهارم قرار دارد:

اولین مرحله با توجه به رویکرد فناوری اطلاعات و تمرکز بر بهره وری سازمانی بود. به عبارت دیگر، چگونه می توان با استفاده از فناوری اطلاعات از تولید مجدد چرخ و دوباره کاری جلوگیری کرد؟
این مرحله در حدود سال های (1992) همراه با نصب و راه اندازی انواع پایگاه اطلاعات و پایگاه بهترین روش انجام کار در سازمان بود.

مرحله دوم اگرچه مشابه مرحله اول بود امّا تمرکز روی مشتری بود. بحث بر این بود که چگونه می توان با بکارگیری دانش درباره مشتریان، به آنها بهتر خدمت کرد؟ در این مرحله نیز پایگاه های اطلاعات مختلفی ایجاد شد؛ البته همة آنها یک طرفه و منفعل(نه دو طرفه و تعاملی) بودند.

مرحله سوم، در حدود سال های (2001-1994) در واقع مرحلة تعاملی بود. صفحه های وب فناوری اطلاعات تعاملی، تجارت الکترونیک، بازرگانی الکترونیک، و تبادلات الکترونیکی تمام وقت از
ویژگی های این مرحله می باشد

مرحله چهارم که از 2001 به بعد شروع شده، توجه به ارزش دانش افراد است. علیرغم آن که منشأ تئوریکی آن، قدیمی است، در مرحله اوّلیه و نوزادی به سر می برد امّا بسیار امید بخش است؛ زیرا به موضوعات انسانی می اندیشد. سرمایه گذاری در این مرحله مستلزم سرمایه گذاری در افراد، استخدام افراد توانمند و ایجاد محیط های مناسب است (عدلی، 1384، صص56-55).

 

2-13 تعاريف مديريت دانش

از مدیریت دانش تعاریف مختلفی وجود دارد، اما دقت در تعاریف روشن می سازد که بیشتر تفاوت تعاریف در ظاهر و بیان تعریف است و در اصل همه صاحبنظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانش تأکید دارند.

دانش عبارت است از “ترکیبی از داده ها و اطلاعات که تجربیات، عقاید و مهارتهای متخصصان به آن افزوده شده که نتیجه آن ایجاد دارایی با ارزشی است که در تصمیم گیری کاربرد دارد”
( چی پای[5]، 2006، ص 107).

مديريت شامل “مجموعه اي از فعاليت ها (از جمله ارزيابي، تعريف و تعيين هدف، توسعة کار تيمي، تخصيص منابع و غيره) مي باشد که با هدف اطمينان يافتن از پيشرفتهاي کاري، پروژه اي و بهبود کيفي فرآيندها يا توليدات مي باشد”. دانش به عنوان مجموعه اي از قوانين، اصول و اطلاعات
ساختاربندي شده که افراد را قادر به تصميم گيري و حل مشکل مي نمايد، تعريف مي شود. بنابراين مديريت دانش، ” فرآیندی است که با تمرکز و تأکيد بر دانش در موقعيت هاي مشکل يا در يک سيستم به حل مشکل مي پردازد” ( اسپکتور و ادموندز[6]، 2002، ص2).

در یک تعریف مدیریت دانش “مجموعه ای از فعالیت هاست که به شرکت کمک کرده تا دانش را از داخل و خارج سازمان به دست آورد”. مدیریت دانش به فرآیند تسخیر تخصصهای جمعی و هوشمندی در سازمان و استفاده از آنها برای پرورش نوآوری از طریق یادگیری سازمانی مستمر اشاره دارد ( شی و چیانگ،[7] 2005، ص585 ).

مديريت دانش “آگاهي و عمل مديريت از خلق، انتشار، توزيع و کاربرد دانش براي اهداف استراتژيک سازمان است” (بردرو و لين،[8]، 2003، ص 15 ).

از نظر شاین (2001) “مدیریت دانش فرآیندی است که این امکان را به سازمان می دهد که دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار و پخش و کاربرد به خدمت گیرد و بدین ترتیب گستره ای از ویژگیهای سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانه تر، بهبود بخشد”
( شاین، 2001، ص8 ).

 Strassmann- 1

 Bartlett- 2

 Roger- 3

 Alen- 4

[5]–  Chi Pie

[6] – Spector & Edmonds

2 –  Shi & Chiang

[8] – Berdrow&Lane

دانلود پایان نامه