تعريف بازاريابي:پایان نامه درباره بازاریابی

دانلود پایان نامه

تعريف بازاريابي

مقدمه

پيش ازانقلاب صنعتي،تقريبا”هر گونه تجارت و دادوستد مستلزم ملاقات حضوري عرضه كنندگان وخريداران بود. به اين معنا كه توليد كننده نيازهاي مشتري خود را تامين­مي­كردواغلب­معاملات­ماهيت­محلي­داشتند.افزايش تجارت خارجي وظهورانقلاب صنعتي موجب دگرگوني تجارت سنتي وايجاد شيوه هاي نوين بازرگاني شد كه امروزه جزئي از بازاريابي به شمار مي روند.

در مقايسه با ساير فعاليتهاي تجاري ، بازاريابي بيشتر با مشتري سرو كار دارد تأمين رضايت و ايجاد ارزش براي مشتري در كانون انديشه و عمل بازاريابي نوين قرار دارد.ساده ترين تعريفي كه از بازاريابي مي توان ارائه داد بدين صورت تعريف مي شود كه: بازاريابي عبارت است از تأمين رضايت مشتري به شيوه اي سود آور. هدفهاي دو گانه بازاريابي عبارتنداز:جلب­مشتريانجديد،بادادنوعده­ارزش­برترو حفظ­مشتريان­كنوني­ازطريق­تأمين­رضايت­آنان.

بازاريابي نوعي فرايند اجتماعي­ومديريتي­است­كه­بدان­وسيله­ژ افرادوگروههامي­توانند از طريق توليد ، ايجاد و مبادله محصولات و ارزشها با ديگران ، نيازها و خواسته هاي خود را برآورده­سازند.(بازاریابی­خدمات ،نوشته هلن وودروف،ترجمه محمدابراهیم گوهریان ومصطفی کوهستانی )

(2-2-1)مفاهيم اصلي بازاريابي

نياز:نيازانساني يعني چيزي كه انسان احساس مي­كند از آن محروم مانده است.

خواست:گونه­اي از نياز انساني است كه در اثر فرهنگ و شخصيت فردي شكل مي­گيرد.خواست را بر حسب چيزهايي كه نياز را برآورده سازند ، بيان مي­نمايند.

تقاضااگرخواست،پشتوانه­قدرت خريد داشته باشدبه صورت تقاضا در خواهد آمد.

محصول:محصول چيزي است كه براي تأمين يك نياز يا يك خواسته به بازار عرضه مي شود.

خدمت:فعاليت­هايافايده­هايي­كه­به­بازارعرضه­مي­شوند،اصولا” غيرقابل­لمس­وبه­تملك­درنمي­آيد. مبادله­عبارت است از عملي كه­درازاي­دادن چيزي ، يك چيز مطلوب به دست آيد.

معامله:[1]دربرگيرنده داد و ستد ارزش بين دو گروه يا دو طرف مي شود .

بازار: [2] عبارت­است­از گروهي­ازخريداران واقعي و بالقوة يك محصول اين خريداران داراي نياز يا خواسته­مشتركي هستند كه­مي­توان­ازطريق­دادوستدآنهارابرآورده­ساخت.(مدیریت بازاریابی نوشته سه استاد.)

نخستين­اقدام­اصلي­توليدكنندگان،امورپشتيباني-حمل­ونقل­وفروش­كالا–به­بازارهاي­دور­و نزديك­بود­در آن هنگام  توليد در كانون تو جهات قرار داشت و مصرف كننده و مشتري هدف نهايي توليد و زنجيره توزيع محسوب مي شدند.به دنبال فزوني تقاضا بر عرضه به علت رشد چشمگير فعاليت اقتصادي كشورهاي غربي وفن آوريهاي جديد آن دوران،توليد كنندگان با بالاترین  كيفيت و كاهش هزينه هابه حيات پر رونق خود ادامه مي دادند

اوايل قرن بيستم با درك اهميت بازاريابي به عنوان شاخه اي از تجارت ،انجمن بازاريابي امريكا و نخستين راهكارها و نظريه هاي بازاريابي شكل گرفت،با اين حال ورود به مرحله بعدي بازارگرايي وتوجه به نيازهاي خريدار بود.(بازاریابی خدمات،  نوشته هلن وودروف ،ترجمه محمدابراهیم گوهریان ومصطفی کوهستانی )

1-Transaction

 

2-Market

 

دانلود پایان نامه