دیدگاه­های  عزت نفس:”پایان نامه درباره آموزش جرأت ورزی در رابطان بهداشت”

دانلود پایان نامه

دیدگاه­های  عزت نفس

2-1-5-2-1- نظريه راجرز[1]

راجرز معتقد است که احساس عزت­نفس در اثر(‌نياز به نظر مثبت[2]) به خود بوجود مي­آيد. نياز به نظر مثبت ديگران شامل برخوردها، طرز برخورد گرم و محبت آميز، احترام، صميميت، پذيرش و مهرباني از طرف محيط و بخصوص اولياء کودک مي­شود. راجرز معتقد است که کودک از آغاز همان زندگي احتياج به محبت و مهرباني دارد، ليکن اولياء به کودک بطور مشروط مهر و محبت کنند و يا نظر مثبت بدهند، کودک تجربه­هايي را با خود پنداريش هماهنگ نباشد طرد و انکار مي­کند. همچنين راجرز عقيده دارد که نياز به قدرداني ديگران و نياز به قدرداني خويشتن با شدتي که ممکن است داشته باشند سبب مي­شود که آدمي معتقد گردد به اينکه داراي ارزشي هست که او را در فراز و نشيب زندگي ياري مي­کند(شاملو، 1374: 33).

 

2-1-5-2-2- ديدگاه آلپورت[3]

آلپورت اين نظريه را قبول کرد که هر فردي يک نوع حس جدايي از ديگران دارد که مربوط به عزت­نفس و اعتماد به خود است که يک حس دروني است. همچنين او عقيده دارد که در طي 3 سال اول زندگي، کودک شروع به شکل دادن حس خود جسماني[4] حاکي از هويت خود[5] در عزت­نفس مي­باشد. آلپورت نيز يکي از صفات پخته نسبتاً کامل را چنين بيان مي­کند، بر نفس(تمايلات و هيجانات) خود مسلط باشد. خويشتن را آن چنانکه هست قبول داشته باشد(سيف،1380: 256).

 

 

 

2-1-5-2-3- نظريه مزلو[6]

عزت­نفس يا احترام به خود، شامل احساس کسب توفيق و تأييد، احساس شايستگي و احساس کفايت و مهارت، يعني نياز فرد به ايجاد تصور مثبتي در ديگران نسبت به خودش است همچنين مزلو مي­گويد: همه افراد جامعه به يک ارزشيابي ثابت و معمولاً عالي از خودشان(عزت­نفس) نياز دارند. همچنين او به اهميت ارضاي نيازهاي پايه در دو سال اول زندگي اشاره مي­کند اگر شخص در اين سال­هاي اوليه احساس امنيت و قوت کند، هنگام روبرو شدن با مسائل بزرگسالي نيز همين گونه خواهد بود. بدون محبت و احساس ايمني کافي، و احساس حرمت در دوران کودکي، براي نفس دشوار است که در بزرگسالي تا درجه شکوفا شدن رشد و ترقي کند(شاملو، 1374: 33).

 

2-1-5-2-4- نظريه ويليام جيمز

ويليام جيمز معتقد بود كه تصور فرد از خود در حين تعاملات اجتماعي، يعني از زماني كه متولد شده و مورد شناسايي ديگران قرار مي­گيرد، شكل مي­گيرد(بيابانگرد، 1380: 33).

 

2-1-5-2-5- نظريه كوپر اسميت

كوپر اسميت عزت­نفس را يك ارزشيابي فردي مي­داند كه معمولاً با توجه به خويشتن حفظ مي­شود. كوپر اسميت چهار عامل اسنادي را براي رشد عزت­نفس بيان مي­كند: الف) ارزشی که کودک از سوی دیگران، از طریق ابراز مهر و محبت، تحسین و توجه دریافت می­کند. ب) تجربه همراه با موفقیت کودک، مقام یا موقعیتی که فرد خودش را در ارتباط با محیط می­بیند. ج) تعریف شخصی کودک از موفقیت یا شکست. د) شیوه کودک در ارتباط با پسخوراند(بازخورد) منفی یا انتقاد(همان منبع، 39).

[1]– Ragers

[2] – Need  for  Positivr  Regar

[3]– Allport

[4] – Bodity self

[5] – Self  Identity

5- Maslow

دانلود پایان نامه