سامانه اینترنت بانک:(پایان نامه در مورد بانکداری اینترنتی)

دانلود پایان نامه

سامانه اینترنت بانک:

همزمان با گسترش و همگانی شدن اینترنت در سطح جهان، بانک ها نیز سعی نمودند تا از این فرصت استفاده نموده تا برخی از خدمات خود را بر این بستر ارائه دهند تا جایی که امروزه ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت جزء خدمات ضروري هر بانک است و بانکی که این خدمت را ارائه ندهد عملاً بخش عمده مشتریان خود که تمایل به بکارگیري از خدمات بانکداري الکترونیک و مجازي می باشند را از دست خواهد داد. با بکارگیري از این سامانه ، مشتریان بانک ها می توانند در هر مکان و زمان خدمات بانکی را دریافت نمایند. در این شیوه به این صورت اقدام می شود که پس از طراحی نرم افزار Web ase توسط زبان هاي برنامه نویسی Java,ASP.NET و غیره، آدرس سایت خریداري شده و با اتصال IP Valid اینترنتی که از مخابرات یا شرکت هاي سرویس دهنده اینترنت دریافت می شود نرم افزار در آدرس مربوطه بارگذاري و انتشار می یابد. امنیت آن نیز در بستر اینترنت از طریق خریداري و اعمال گواهینامه (Secure Socket Layer)  SSL از یکی شرکت هاي متعبر ارائه کننده آن در وب سایت اینترنت بانک می باشد. تا برقراري ارتباط میان سرویس دهنده و سرویس گیرنده ایمن گردد. به این صورت که ضمین می کند که اگر اطلاعات حین انتقال مورد سرقت قرار گرفت، براي رباینده قابل درك و استفاده نباشد که این کار را با کمک الگوریتم هاي رمزنگاري و کلیدهاي رمزنگاري نامتقارن و متقارن انجام می دهد. خدمات بانکی مجاز قابل ارائه در آن به شرح ذیل می باشد (هاشمی، 1392) :

 • افتتاح انواع سپرده هاي بانکی.
 • رویت وضعیت و موجودي تمامی سپرده ها.
 • انتقال وجه کارت به کارت داخلی و به کلیه کارتهاي عضو شبکه شتاب.
 • انتقال وجه بین بانکی ساتنا و پایا.
 • انتقال وجه مستمر پایاجهت پرداخت اقساط تسهیلات سایر بانکها.
 • انتقال وجه دسته اي از یک سپرده به چند سپرده جهت پرداخت حقوق کارکنان.
 • دریافت موجودي کارتهاي بانکی داخلی و عضو شبکه شتاب.
 • ارائه صورتحساب کارت ، سپرده، پرونده اعتباري (کارت اعتباري).
 • مدیریت چک جهت ثبت اطلاعات و مشاهده وضعیت چکهاي صادره.
 • مدیریت تسهیلات جهت مشاهده وضعیت تسهیلات و پرداخت قسط.
 • پرداخت قبوض تکی و دسته اي.
 • خرید شارژ سیم کارتهاي اعتباري.

2-1-7-4) درگاه پیامک SMS :

با ظهور موبایل این امکان فراهم گردید که بانک ها بتوانند خدمات بانکی خود را از این بستر ارائه نمایند. در این خصوص نرم افزارهاي بانکی طوري طراحی گردید که پس از انجام تراکنش برداشت وجه، خرید کالا، انتقال وجه و سایر عملیات تعریف شده، پیامک آن تولید و از طریق بستر ارتباطی به شرکت سرویس دهنده طرف قرارداد با بانک تحویل می شود. شرکت سرویس دهنده نیز با اضافه کردن شماره اي که براي بانک اختصاص داده است پیامک را به اپراتور مربوطه ارسال نموده تا به مشتري تحویل گردد. همچنین بانک ها می توانند از این بستر جهت اطلاع رسانی یا تبریک مناسبت ها به مشتري استفاده نمایند. خدمات بانکی که از این طریق صورت می پذیرد به شرح ذیل می باشد (هاشمی، 1392) :

 • ارسال پیامک در موقع واریز، برداشت و انتقال وجه از سپرده و کارت بانکی.
 • ارسال پیامک به بمنظور یادآوري پرداخت و دیرکرد اقساط تسهیلات.
 • ارسال پیامک در موقع پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارتهاي اعتباري.
 • ارسال پیامک خرید کالا و خدمات از پایانه هاي فروش (کارتخوان) کشور با شرح کامل نام بانک و کد پذیرنده.
 • ارسال پیامک در موقع واریز سود.
 • ارسال پیامک در موقع تغییرات در سپرده ها، تسهیلات و کارتهاي بانکی مشتري.
 • ارسال پیامک در موقع ورود به سامانه اینترنت بانک و موبایل بانک.
 • ارسال پیامک در موقع برگشت چک.
 • ارسال پیامک در موقع افتتاح سپرده.
دانلود پایان نامه