سطوح تعارض:/پایان نامه مدیریت تعارض در بیمه

دانلود پایان نامه

 سطوح تعارض

افراد ممکن است در محیط کار در سطوح مختلف با تعارض مواجه شوند. این سطوح عبارتند از: تعارض درون‌ فردی، تعارض میان فردی، و تعارض میان گروهی یا میان سازمانی.

2-1-2-3-1) تعارض درون ‌فردی[1]

این نوع تعارضات غالبا ناشی از فشارهای واقعی یا ادراک شده است که از طریق اهداف یا انتظارات ناسازگار دریافت می‌شوند. این نوع تعارض بر چند نوع است: (مدیریار، 1392)

 • تعارض خواست- خواست[2]: این نوع تعارض زمانی رخ می‌دهد که فرد در موقعیت انتخاب میان دو گزینه مثبت دارای جذابیت مساوی قرار بگیرد و نتواند یکی را برگزیند.
 • تعارض اجتناب- اجتناب[3]: زمانی رخ می‌دهد که فرد مجبور است بین دو گزینه که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند، یکی را انتخاب نماید.
 • تضاد خواست- اجتناب[4]: این نوع تعارض نیز زمانی رخ می‌دهد که لازم باشد فرد کاری را انجام دهد که هم نتایج مثبت به همراه دارد و هم نتایج منفی.

تعارض درون فردی می‌تواند نتیجه:

 • تعارض در هدف: فرد ناسازگاری میان افكار و یا رفتار خود بیابد از این طریق به تعادل نمی ‌رسد.
 • تغییر افكار و رفتارها
 • كسب اطلاعات بیشتر درباره موضوعی كه موجب نبود تجانس شده است.
 • نبود تجانس شناختی
 • گرایش های عصبی: ساز و كارهای غیرمنطقی شخصیتی است كه افراد انسانی اغلب به طور ناخود آگاه به كار می گیرند و آنان را با تعارض درونی مواجه می‌سازد. مدیران عصبی اغلب از ساز و كارهای كنترل شدید سازمانی مانند بودجه، قوانین و مقررات و سیستم های پیگیری استفاده می‌كنند. حتی از مشاركت دادن دیگران در تصمیم‌ گیری ها دوری می‌كنند و به جای گرایش به اطلاعات به احساسات و ظن و گمان خود گرایش دارند (كه موجب تعارض میان آنان با دیگران می‌شود).
 • سختی محیط كار: تعارض های شدید درون فردی حل نشده كاركنان، مشتریان یا سایرین می‌تواند موجب تعارض شدید میان فردی شود. بیشتر واكنش های تندی كه در محیط كار رخ می‌دهد ریشه در تعارض های شدید درون فردی دارد.

2-1-2-3-2) تعارض میان فردی[5]

تعارض میان فردی، تعارضی است که میان دو یا بیشتر از دو فرد که مخالف همدیگر هستند، رخ می‌دهد. منابع و ریشه های تعارض میان فردی عبارتند از:

 • تفاوت ‌های فردی: افراد دارای سرشت متفاوت می ‌باشند و تفاوت‌ های مختلفی در زمینه شخصیت و عواطف و احساسات بین آن ‌ها وجود دارد. تعارض ‌های برخواسته از تفاوت‌ های فردی، غالبا مشکل‌ ترین نوع تعارض می‌باشد و مدیریت این نوع تعارض ‌ها کار آسانی نیست.
 • تفاوت ‌های ادارکی: ادراک فردی، شناختی است آگاهانه از رخدادها، وقایع، و اتفاقات محیطی. شناخت ‌هایی که کارمندان در محیط کار خود کسب می‌کنند، سهم به سزایی در به وجود آمدن تعارض یا اجتناب از آن دارد.
 • ویژگی‌های سازمانی: ویژگی ‌های سازمانی زیادی ممکن است باعث به وجود آمدن تعارض شوند که عبارتند از: اندازه سازمان، روشی که سازمان برای تعیین عملکرد مالی واحدها و دپارتمان ‌هایش مورد استفاده قرار می‌دهد، نوع کارمندانی که سازمان استخدام می‌کند، نوع و میزان فشار بیرونی، فرهنگ حاکم بر روابط کارمندان (فرهنگ رقابتی یا مبتنی بر همکاری)، وظایفی که به کارمندان واگذار می‌شود، قلمرو قدرت، موانع ارتباطی، میزان وابستگی کارمندان، و میزانی که فرهنگ جمع‌ گرایی در سازمان حاکم است (علی زاده، 1392).

 

[1] Intrapersonal Conflict

[2] Approach-Approach conflict

[3] Avoidance-avoidance conflict

[4] Approach-avoidance conflict

[5] Interpersonal Conflict

دانلود پایان نامه