سنجش کیفیت نرم افزار:-پایان نامه درباره تنگناهای صادرات نرم افزار

دانلود پایان نامه

سنجش کیفیت نرم افزار

رسیدن به نقطه مطلوب ممکن نیست مگر با دانستن وضعیت فعلی و میزان فاصله از وضعیت مطلوب. این بدین معنی است که هر تلاش هدفمندی مستلزم سنجش و مقایسه است. تلاش برای بالا بردن کیفیت نیز از این قائده مستثنی نیست. برای سنجش کیفیت در موقعیت های مختلف، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، باید مدلی از کیفیت در دست باشد. برای این منظور تا کنون مدل های زیادی پیشنهاد شده است که در زیر چند مدل معروف ذکر می گردد.

1-3-6-1 مدل مک کال

مک کال مدل خود را در سال 1977 ارائه کرد. این مدل برای تولیدکنندگان جهت استفاده در فرآیند تولید نرم افزار تهیه شد. هدف این بود که معیارها به گونه ای انتخاب شوند که هم نشان دهنده دید کاربر باشند و هم دید تولید کننده. از همین رو معیارهای که فنی به نظر می رسند با تعدادی سوال که فهم آنها را برای افراد غیر فنی ساده می کند، شرح داده می شوند. مدل مک کال در زیر آمده است:

 • کیفیت نرم افزار
 • عملکرد فرآورده
 • صحت[1]. آیا همان کاری که من می خواهم انجام می دهد؟
 • قابلیت اعتماد[2]. آیا کار را همیشه به درستی انجام می دهد؟
 • کارایی[3]. آیا روی کامپیوتر من به بهترین وجه اجرا می شود؟
 • یکپارچگی[4]. آیا بصورت کامل ترکیب شده و پیوسته عمل می کند؟
 • قابلیت کاربرد[5]. آیا من می توانم آنرا اجرا کنم؟
 • اصلاح فرآورده.
 • قابلیت نگه داری[6]. آیا من می توانم خرابی آنرا رفع کنم؟
 • قابلیت انعطاف[7]. آیا می توانم آن را تغییر دهم؟
 • قابلیت آزمایش[8] . آیا می توانم آن را آزمایش کنم؟
 • قابلیت انتقال[9]. آیا خواهم توانست از آن روی بستر کامپیوتری دیگری استفاده کنم؟
 • قابلیت استفاده مجدد[10]. آیا خواهم توانست از آن در تولیدات آتی استفاده کنم؟

 

1-3-6-2مدل بوام

مدل کیفیت بوام بر مبنای تعدادی مشخصه نرم افزاری که به خوبی تعریف و از یکدیگر مجزا شده اند، بنا شده است. مدل سلسله مراتبی است ولی سلسله به چند سطح گسترش یافته است. علت این است که معیارهای کیفیت در دو سطح تعریف شده اند.

[1].correctness

[2] reliability

[3] efficiency

[4] integrity

[5] usability

[6] maintainability

[7] flexiability

[8] testability

[9] portability

[10] reusability

دانلود پایان نامه