طبقه بندی انواع ریسك:پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

دانلود پایان نامه

1-1- طبقه بندی انواع ریسك

ریسك و بازده اوراق بهادار دو عامل كلیدی و مهم هستند كه در بازار سرمایه مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارند و در واقع می توان گفت كه ریسك و بازده اوراق بهادار معیارهای اصلی برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری هستند . سرمایه گذاران را براساس میزان تحمل خود از ریسك، به ریسك سهام شركتها واكنش نشان داده و در برابر انواع مختلف ریسك ، خواهان انواع بازده های متفاوت هستند . برای شناسایی و طبقه بندی صحیحی از ریسك ، باید عوامل تعیین كننده ریسك را مورد بررسی قرار داد . طبقه بندیهای متعددی در ادبیات مدیریت سرمایه گذاری برای شناسایی عوامل تعیین كننده ریسك و بعبارتی برای شناسایی ریسكهای تاثیرگذار بر یك شركت معرفی شده اند. شكل های ذیل برخی از این طبقه بندی ها را ارائه می كنند.

دانلود پایان نامه