طرح ریزی شغل،پایان نامه ارتباط غنی سازی شغلی با رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

: ادبیات نظری غنی سازی شغلی

2-2-1-طرح ریزی شغل

راه یا شیوه ای که کار ها در هم آمیخته می شودتا مشاغل فردی بوجود آید بر عملکرد و رضایت شغلی اثر گذار است.
2-2-2-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار :1-تئوریاسنادیکار:
ترنز و لارنس انواع مختلف شغل را بر میزان رضایت و غیبت بررسی کردند. کارکنان مشاغلی را ترجیح می دهند که پیچیده چالشگر و هماورد طلب باشند. هرچقدر شغل پیچیده تر باشد غیبت کارکنان کاهش می یابد اما در مورد رضایت شغلی تحقیق نتوانست یک رابطه کلی را نشان دهد.
2-اهمیت تئوری اسنادی:

  1. ثابت کردند که کارکنان سازمان ها به مشاغل گوناگون واکنش های متفاوتی نشان می دهند.
  2. مجموعهایازویژگیهایشغلیرابر شمردند که کارها بر اساس آنها ارزیابی می شود.
  3. به نیازها و اختلافات فردی جهت نشان دادنوبهواکنشهایمختلف در برابر شغل های متفاوت توجه کردند.

3-الگویویژگیهایشغلی:

ریچاردهاکمنوگرگالدهام توانستنداینالگوراارائهکنند.
اگر فرد احساس شدید نسبت به رشد و خود شکوفایی داشته باشد نسبتبهسایر همکاران حالتهای روانی بهتری را تجربه میکند و واکنشها ی مثبت تری را نشان می دهد. (رابینز،1385).
4-الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:
در این الگو چنین استدلال می شود که کارکنان نگرش ها و رفتار هایی را می پذیرند که که بتوانند نسبت به آثار اجتماعی واکنش نشان دهند. واکنش افراد به کار و شغل به پنداشت و برداشت آنها بستگیدارد.

2-2-3-طرح ریزی مجدد شغل:
به سه طریق مدیر می تواند شغل را تغییر دهد یا مجددا طرح ریزی کند:

1-گردش کار :زمانی که کار کسالت آور و هماورد طلب نباشد می توان کارگر را به شغل دیگری منتقل کرد. 2-توسعه شغلی:بسط و گسترش وظایف به صورت افقی جهت افزایش تعداد و گوناگونی کارها یا وظایف یکفرد
3-غنی سازی شغل:به مواردی اطلاق می شود که کارها و وظایف افراد در سازمان از نظر عمودی بسط و گسترش می یابد. غنی سازی شغل باعث می شود که فرد در فرایند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی کارش نقش بیشتری ایفا کند و فرد احساس استقلال بیشتری بر کارش دارد. (رابینز،1385).

دانلود پایان نامه