عدالت مراوده ای:”پایان نامه درباره عدالت سازمانی ادراک شده”

دانلود پایان نامه

عدالت مراوده ای

بعد سوم عدالت را بایاس و موآگ  در سال 1986 میلادی به ادبیات عدالت معرفی کردند.آنها بر اهمیت کیفیت رفتارهای بین شخصی افراد در طی اجرای رویه ها تمرکز کردند و به این بعد از عدالت، عدالت تعاملی  اشاره کردند.  این بعد از عدالت ،دو نوع را شامل می شود که نوع اول عدالت بین شخصی نامیده می شود و درجه ای را که سرپرستان افراد با آنها با ادب ، احترام و بزرگی رفتار می کنند را منعکس می کند نوع دوم عدالت اطلاعاتی نامیده می شود که بر توضیحاتی که برای افراد فراهم می شود تا اطلاعاتی در مورد چرایی به کارگیری رویه ها در یک روش خاص یا چرایی توزیع پیامدها به شیوه ای خاص را منتقل می کند، تمرکز  دارد (حقیقی و میرزاده، 1389: 59). بنابراین عدالت مراوده اي بر رفتار سرپرستان و نقش آن ها در رعايت عدالت سازماني متمركز است و به طور مفهومي مشابه با كيفيت غير رسمي رفتار است (سيدجوادين و همکاران، 1387: 59) .این نوع از عدالت به برخورد عادلانه اطلاق مي شود كه به يك فرد شاغل در قالب روشهاي رسمي تصويب شده بعمل مي آيد. در واقع عدالت مراوده اي جنبه هايي از فرآيند ارتباطات از قبيل ادب، صداقت و احترام بين منبع و دريافت كننده را دربرمي گيرد. دو عامل در درك عدالت مراوده اي نقش كليدي بر عهده دارند:

الف: تشريح دلايل اصلي تصميمات مربوط به تخصيص منابع بطور واضح و روشن و به ميزان كافي براي افراد.

ب: رفتار احترام آميز افراد مسئول اجراي تصميمات با افراد تحت تأثير تصميمات(بهلولی زیناب و همکاران ،1389 :80). به خاطر اينكه عدالت تعاملي توسط رفتارمديريت تعيين مي شود، اين نوع عدالت مرتبط با واكنشها ي شناختي، احساسي و رفتاري نسبت به مديريت يا به عبارت ديگر سرپرست است . بنابر اين زماني كه كارمندي احساس بي عدالتي تعاملي مي كند به احتمال زياد اين كارمند واكنش منفي به سرپرستش به جاي سازمان نشان مي دهد. از اين رو پيش بيني مي شود كه كارمند از سرپرست مستقيمش به جاي سازمان در كل ناراضي باشد و كارمند تعهد كمتري نسبت به سرپرست تا سازمان درخوداحساس كند .همچنين نگرش هاي منفي وي عمدتا نسبت به سرپرست است وقسمت كمي از نگر ش هاي منفي به سازمان برمي گردد .به نظر مورمن  عدالت توزيعي، رويه اي و عدالت تعاملي، همبسته است و هر كدام جنبه هاي متمايزي از عدالت سازماني اند. به نظر وي عدالت سازماني به صورت مجموع عدالت توزيعي،رويه اي و تعاملي تعريف مي شود (رحیم نیا و حسن زاده،1388: 24).

دانلود پایان نامه