عوامل مؤثر بر اثربخشي:”پایان نامه رابطه مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی”

دانلود پایان نامه

عوامل مؤثر بر اثربخشي

افزايش اثربخشي را بايد معلول تركيبي از عوامل گوناگون دانست كه در زير به شرح تعدادي از آنها اشاره مي شود( ابطحي ، 1377)

-1 بهبود كيفي عامل كار

كاركنان با به كارگرفتن نكاتي مي توانند اثربخشي خود را بهبود بخشند.

 • نگرش هاي مثبت كاري مانند غرور به كار و شوق براي پيشرفت مستمر.
 • كمك به همكاران در صورت لزوم و اجراي كارها به صورت گروهي
 • مشاركت در برنامه هاي بهبود اثربخشي
 • اجراي درست كارها از ابتدا
 • حفظ سلامت جسمي.

 

-2 اصلاح روابط مديريت و كاركنان

ارائة اطلاعات دقيق دربارة عمليات سازماني موجب اعتماد و اطمينان كاركنان مي گردد. برگزاري جلسات عادي يا ويژه براي رسيدگي به مشكلات كاركنان فرصت مناسبي است كه كاركنان با مدير احساس آشنايي وتفاهم بيشتري كنند و در نتيجه جو گرم و دوستان هاي براي كار گروهي سازمان ايجاد شود.

 

-3 استفاده از نظرات و پيشنهادات كاركنان

براي بهبود اثربخشي، لازم است به تمامي كاركنان فرصت مشاركت در برنام ههاي طراحي شده، داده شود؛ مدير آنها را تشويق كند كه نظرات خود را براي اجراي بهتر كارها ارائه دهند.

 

-4 ره آورد فنّاوري

فناوري به كاركنان امكان مي دهد تا با استفاده از عوامل موجود، كارآيي و اثربخشي خود را بالا ببرند.  فناوري همچنين موجب اثربخشي سيستم هاي مديريتي كارآتر و پيشرفته تر در سازمان شده است. اقدامات زير نيز در اثربخشي سازمان مؤثر مي باشد.

 • كاهش اضافه كاري هاي غير ضروري.
 • اتخاذ تدابيري براي كاهش غيبت و مرخصي هاي به ظاهر موجه.
 • طراحي صحيح مشاغل براي جلوگيري از اتلاف وقت كاركنان.
 • جلوگيري از ترك سازمان با مديريت صحيح و برقراري روابط انساني و اجتماعي سالم.
 • طراحي سيستم بهداشت و ايمني اثربخش و نظارت دقيق بر آن.
 • آموزش مهارت هاي لازم به كاركنان.

•  استخدام شايسته ترين فرد ممكن براي هر شغل و در هر سطح.

دانلود پایان نامه