فرايند زنجيره تأمین-پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود پایان نامه

فرايندهاي زنجيره تأمین

قبل از پرداختن به موضوع فرايندهاي زنجيره تأمین در ابتدا به طور اجمال به توضيح و تشريح مفهوم فرايند پرداخته مي‌شود. فرايند عبارتست از يک سري فعالیت‌های مرتبط به هم که براي رسيدن به هدفي خاص انجام مي‌شوند. در واقع فرايند نشان مي‌دهد که چگونه کار در طول نواحي وظيفه‌اي داخلي سازمان انجام مي‌شود فرايند را مي‌توان يک زنجيره ارزش دانست که هر مرحله (هر دانه زنجير) ارزشي به مرحله قبل مي‌افزايد. به عبارت ديگر دروندادهاي يك فرآيند عموماً بروندادهاي ساير فرآيندها هستند بنابراين فرآيندها در يك سازمان عموماً برنامه‌ريزي مي‌شوند و تحت شرايط کنترل شده به اجرا در مي‌آيند تا ارزش افزوده حاصل گردد. فرآيند مجموعه‌اي از فعالیت‌ها / فرآيندهاي به هم مرتبط است که مجموعه‌اي از ورودی‌ها را به مجموعه‌اي از خروجي‌ها (محصولات/خدمات) در راستاي فعاليت کسب و کار سازمان و ايجاد ارزش افزوده تبديل مي‌کند؛ و بالاخره نگرش فرآيندي، جریان‌هایی را از کل سازمان به گونه‌ای در نظر مي‌گيرد که کليه فعالیت‌ها را در برگرفته و يکپارچه و جهت دار مي‌نمايد بنابراين مي‌توان گفت، فرايندهاي زنجيره تأمین عبارت است مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مجزا که کل زنجيره ارزش از مشتري تا تأمین کنندگان را در بر مي‌گيرد.

به اعتقاد بسياري از انديشمندان سازمان‌ها جهت ارزيابي عملكرد كسب و کارهای خود بايد بر فرآيندها تمركز داشته باشد. در مجموع اثربخشي سازمان به اثربخشي فرآيندهاي آن بستگي دارد. زماني مي‌توان سازمان را موفق دانست شاخص‌هاي فرآيندي عملکرد در شرايط مناسب قرار داشته باشند (شپارد و گارتنر 2006، 246).

بر اساس نظر اینجاز [1]و همکاران (2004) اثربخشي فرآيندهاي زنجيره تأمین معيار مناسبي براي اندازه‌گيري عملکرد زنجيره تأمین است و اندازه‌گيري عملکرد زنجيره تأمین نقش مهمي در کسب توان رقابتي دارد. به همين منظور براي دستيابي به مدلي جهت اندازه‌گيري سطح رقابت پذيري سازمان‌ها با محوريت فرايندهاي زنجيره تأمین شناسايي فرايندهاي زنجيره تأمین و شاخص‌هاي اندازه‌گیری عملكرد زنجيره تأمین داراي اهميت بسيار مي‌باشد. در ادامه ضمن معرفي انواع نگرش‌هاي متنوع درباره فرايندهاي زنجيره تأمین فهرستي از فرايندهاي اشاره شده در ادبيات موضوعي تحقيق ارائه مي‌گردد.

2-1-10) نگرش فرآيندي به مفهوم زنجيره تأمین

در بحث زنجيره تأمین دو نوع نگرش فرايندي متفاوت وجود دارد.

الف- نگرش مرحله‌اي، ب- نگرش كششي / فشاري.

الف- نگرش مرحله‌اي معطوف به فرايندهايي كه در داخل يك رشته از دوره زنجيره تأمین در تلاقي بين دو نقطه متوالي، هر يك از مراحل زنجيره تأمین شكل يافته و تقسيم شده است در اين نگرش همه فرايندهاي زنجيره تأمین در داخل چهار مرحله فرآيندي سفارش، جايگزيني، ساخت و خريد تقسيم شده است. در اين نگرش همه فرايندها در يك زنجيره تأمین در داخل دسته‌هاي يك يا دوتايي از اجزاء مربوطه به هم كه در نهایت به تقاضای مشتري بستگي دارد، تقسيم شده است.

[1] Injazz

دانلود پایان نامه