قابليتهاي مدلهاي DEA -پایان نامه پیش بینی عملکرد بانک باکمک تحلیل پوششی داده

دانلود پایان نامه

مدلهاي DEA

موارد زير از اصلي‌ترين قابليتهاي است كه مدلهاي DEA دارا هستند.

  • ارزيابي همزمان عوامل و نهاده‌هاي مؤثر بر عملكرد بنگاه: توانايي ارزيابي عوامل و نهاده‌هاي مؤثر بر عملكرد و توليد يك بنگاه اقتصادي به طور همزمان و با وجود تفاوتهاي موجود بين آنها از نقطه نظر تنوع و واحدهاي اندازه‌گيري از مهمترين قابليتهاي اين رهيافت است.
  • گرايش مرزي: در مدلهاي مرتبط به DEA براي تحليل عملكرد از مفهوم مرز توليد و كارايي مرزي استفاده مي‌شود. به عبارت ديگر برخلاف روشهاي رگرسيون و حداقل مربعات كه ميانگين ستاده را براساس نهاده‌هاي مفروض برآورد مي كند، رهيافت DEA گرايش به تابع مرزي و واحدهاي كارا در ميان ساير واحدها دارد.
  • انعكاس بهترين حالت عملكرد بجاي مطلوبترين وضعيت: در اين روش بهترين عملكرد بنگاه، قرار گرفتن روي مرز كارايي است كه از بررسي كليه واحدهاي نمونه‌اي و در دسترس حاصل مي‌گردد. پس تصور وضعيت مطلوب در اين روش موضوعيت ندارد.
  • ارزيابي واقع گرايانه: در اين روش از ميان بنگاههاي تحت بررسي شماري به عنوان كارا و تعدادي نيز به عنوان ناكارا مشخص مي‌شوند. در تعيين واحدهاي ناكارا هيچ گونه سطح استاندارد از پيش تعيين شده‌اي مد نظر قرار نمي‌گيرد. و ارزيابي هر بنگاهي بر مبناي ديگر بنگاههاي مورد نظر و نمونه‌اي ديگر و با شرايط يكسان انجام مي‌پذيرد.
  • عدم نياز به اوزان از قبل تعيين شده: در اين روش براي عوامل و نهاده‌هاي حاضر در مدل برنامه‌ريزي رياضي، اوزان متناسبي با توجه به اطلاعات موجود تعيين مي‌شود تا براساس آنها حداكثرسازي نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها و كارايي صورت پذيرد. اوزان تعيين شده در واقع بهترين اوزان قابل حصول در بين بنگاههاي مورد بررسي محسوب مي‌گردند.
  • خاصيت جبراني بودن: در اين روش عوامل و ويژگيهايي كه بنگاه در آنها نقاط قوت بيشتري دارد به منظور حداكثر نمودن كارايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از اين طريق موجبات كمبود در عوامل ديگر فراهم مي‌آيد.
  • استاندارد سازي: در اين روش تعيين استاندارد با توجه به بنگاههاي تحت بررسي تعيين مي‌گردد. در واقع هيچ بنگاهي با بنگاه يا بنگاههاي خارج از واحدهاي مورد مطالعه مورد مقايسه قرار نمي‌گيرد. اين امر موجب مي‌شود تا از تحميل استاندار خارج از فضاي مطالعه اجتناب شده و سنخيت لازم در بين بنگاهها حفظ گردد.
  • رتبه‌بندي بنگاهها: روش DEA قابليت بالايي در رتبه‌بندي بنگاههاي نمونه‌اي فراهم مي‌آورد.
  • تعيين نوع بازدهي نسبت به مقياس: امكان شناسايي نوع بازدهي نسبت به مقياس يكي از مزاياي روش DEA است. بنابراين سياستگذاري صحيح در خصوص توسعه يا عدم توسعه توليد براي بنگاههاي تحت بررسي امكان پذير مي شود.
  • تحليل حساسيت نهاده‌ها و ستاده‌ها: در روش DEA به مانند تحقيق در عمليات، انجام تحليل حساسيت امكان پذير بوده و در برخي مدلهاي DEA محققين به اين امر پرداخته اند.
دانلود پایان نامه