مدل عدم اثربخشی:پایان نامه سبک رهبری و عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه

مدل عدم اثربخشی

این مدل، با تمركز بر عواملی كه از عملكرد موفق سازمان جلوگیری می‌كنند و با نگریستن به سازمان، به ‌عنوان مجموعه ‌ای از مشكلات و خطاها یك دیدگاه متفاوتی ارایه می‌كند. فرض اصلی و پایه ‌ای این مدل این است كه ساده ‌تر، درست ‌تر و سودمندتر است؛ كه بیشتر، مشكلات و نقص ‌ها (عدم اثربخشی) را باید مشخص كنیم تا معیار شایستگی‌ ها را (اثربخشی). بنابراین، اثربخشی سازمانی به ‌عنوان نبود عوامل عدم اثربخشی تعریف شده است.

جدول (2-2-1) مدل ‌های مختلف اثربخشی را با توجه به مفهومی ‌سازی سازمان و تمركز اصلی آن نشان می‌دهد.

 

جدول 2-2-1) مدل ‌های اثربخشی سازمانی (جواهری کامل، 1390)

مدل مفهومی ‌سازی سازمان تمرکز
مدل هدف سازمان به ‌عنوان مجموعه عقلایی از ترتیبات که گرایش به رسیدن به اهداف دارند. رسیدن و تحقق پیامدها (اهداف)
مدل سیستمی سازمان به‌ عنوان یک سیستم باز (درون ‌داد، تغییر، برون ‌داد). درون ‌داد، کسب منابع و منابع داخلی (ابزارها و شیوه‌ ها)
مدل عوامل استراتژیک سازمان به ‌عنوان عوامل درونی و بیرونی که با مجموعه پیچیده ‌ای از محدودیت ها و اهداف، مذاکره  و توافق می‌کنند. پاسخ به انتظارات گروه‌ های ذی‌ نفع قوی که حول سازمان هستند.
مدل ارزش ‌های رقابتی سازمان به ‌عنوان ارزش ‌های رقابتی، که اهداف متعارض متعددی را خلق می‌کند. سه بعد ارزش ‌های رقابتی:

٭ تمرکز درونی در مقابل بیرونی

٭ کنترل در مقابل انعطاف ‌پذیری

٭ اهداف در مقابل ابزار یا شیوه

مدل عدم اثربخشی سازمان به‌ عنوان مجموعه ‌ای از مشکلات و شکست ‌ها عواملی که از عملکرد موفقیت ‌آمیز سازمان جلوگیری می‌کنند.

 

 

2-2-7) ادغام معیارهای اثربخشی

كارشناسان در زمینه مدل ‌ها و معیارهای اثربخشی، یك رویكرد چند بعدی را جهت دستیابی به اثربخشی در سازمان‌ های مدرن پیشنهاد كرده ‌اند؛ بدین معنا كه به‌ كارگیری یك معیار واحد، برای تمام مراحل چرخه زندگی مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد؛ كه بتواند نیازهای همه افراد سازمان را برآورده سازد، به‌ خصوص اینكه منافع آن ها رقابتی بوده و متفاوت از یكدیگرند. سازمان هایی كه از مدیریت خوبی برخوردارند، معیارهای اثربخشی را به‌ گونه ‌ای با یكدیگر تركیب و هماهنگ می‌نمایند تا با نیازهای آن موقعیت، تناسب داشته باشند. مدیران، باید به ‌طور دایم ورودی ‌های مورد نیاز خود را تعیین كرده و آن ها را از طریق اعضای استراتژیك فراهم آورند. زمانی‌كه اطلاعات به ‌دست آمده از این طریق، با فلسفه و رسالت اصلی سازمان ادغام گردد، مدیریت قادر خواهد بود تا تركیبی از معیارهای مناسب اثربخشی را استنتاج نماید (کریتنر، کینیکی، 1386: 546).

1 Ineffectiveness Model

دانلود پایان نامه