مراحل اجرای برنامه ریزی-پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود پایان نامه

مراحل اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

1- مرحله تصميم گيري براي انتخاب: اين مرحله اولين مرحله است كه در آن مديران نياز به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان يا انتخاب يك سيستم اطلاعاتي عمومي را بررسي می‌کنند. مرحله تصميم گيري شامل تعريف نیازمندی‌های سيستم، اهداف و فوايد آن و تجزيه و تحليل تاثير انتخاب در كسب و كار سطوح سازماني است.

2- مرحله اكتساب: اين مرحله شامل انتخاب محصولي است كه بهترين تناسب را با نیازمندی‌های سازمان دارد. بنابراين كمترين نياز براي سفارش يك نرم افزار ويژه سازمان را مدنظر قرار داده و در مرحله بعدي (مرحله اجرا) كمپاني مشاور نيز براي كمك انتخاب می‌شود. مواردي مانند قيمت، آموزش و خدمات و نگهداري، تجزيه و تحلیل شده و قراردادها بسته می‌شوند. در اين مرحله می‌بایست تجزيه و تحليلي درباره نرخ بازگشت سرمايه محصول انتخاب شده انجام شود.

3- مرحله اجرا: اين مرحله شامل تطبيق نرم افزار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر طبق نيازهاي سازمان است. اين كار به كمك مشاوراني كه آموزش را به عهده داشته و با روش‌های اجرايي آشنا هستند، صورت می‌گیرد.

4- مرحله استفاده و نگهداري: اين مرحله شامل استفاده از محصول است كه منافع مورد انتظار را تأمین كرده و كمترين ميزان از هم گسيختگي را داشته باشد. در طول اين مرحله يك فرد بايد از جنبه‌های مختلف مانند عمليات، قابليت كاربرد و مناسب بودن براي سازمان و فرايندهاي كسب و كار به خوبي اطلاع داشته باشد. پس از اجراي سيستم می‌بایست به خوبي نگهداري شود زيرا در صورت بد عمل كردن بايد آن را اصلاح كرد. درخواست‌های خاص براي بهينه كردن عملكرد بايد مطرح شود و بهبودهاي عمومي براي سيستم انجام شود.

5- مرحله تحول (تكامل تدريجي): اين مرحله به ايجاد قابلیت‌های بيشتر در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مربوط می‌شود. ايجاد منافع جديد از قبيل برنامه ريزي و زمان بندي پيشرفته، مديريت زنجيره عرضه، مديريت ارتباط با مشتري،‌ جريان كار و توسعه مرزها براي همکاری‌های خارجي با شركاي ديگر از موارد مختلف اين مرحله است.

6- مرحله بازنشستگي: اين مرحله در شرايط مختلفي مانند زماني كه تکنولوژی‌های جديد به وجود آمده‌اند يا در شرايطي كه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان براي سازمان مناسب نيست و يا نيازهاي كسب و كار تغيير كرده است به اجرا در می‌آید. در اين مرحله مديران تصميم می‌گیرند كه نرم افزار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را با ديگر سیستم‌های اطلاعاتي جا به جا كنند تا با نيازهاي سازماني متناسب شود (سهرابی و همکاران، 1392، 111).

دانلود پایان نامه