مفهوم ارتباط:/پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان

دانلود پایان نامه

مفهوم ارتباطو تعاریف آن

صاحب نظران مختلف ارتباط را به طرق گوناگوني­تعريف­كرده­اند كه اكثر اين تعاريف از حيث ظاهري با يكديگر متفاوت و از لحاظ معنايي با يكديگر يكسان است.

احتمالاً ارسطو فيلسوف يوناني اولين دانشمندي است كه 2300 سال قبل نخستين بار در زمينه ارتباط سخن گفت.او در تعريف ارتباط مي گويد:ارتباط عبارتست از”جستجو براي دست يافتن به كليه وسايل و امكانات موجود براي ترغيب و اقناع ديگران” (مشبكي،1380، 211).

در يك تعريف كلي ارتباطات عبارتست از فرايند تبادل و انتقال اطلاعات، عقايد، احساس­ها، تفكرات، معاني و مفاهيم از طريق علائم و نماد هاي مشترك از يك فرد، گروه يا سازمان به عنوان فرستنده به فرد، گروه يا سازمان ديگري به عنوان گيرنده، به منظور اثر گذاري و نفوذ بر رفتار فرد گروه يا سازمان (فرهنگ هريتيج ياهو ،فرهنگ وبستر، رضائيان به نقل از كونتز و همكاران،1379، 278، باگلي،1994، 6، گرين برگ و بارون،1997، 290،  مقيمي به نقل از گوردون،1377، 311، مشبكي با نقل از دنس لانگي و ميشيل شين،1380، 212، لوسير،1997، 318، استونر و فريمن،1375، 1113، جيمز جيبسون و همكاران،1997، 408، محسنيان راد به نقل از پراسا و بانرجي،1374، فرهنگي،1377، 7).

“برلو”براساس تعريف علمي مي گويد: ارتباطات فرايندي پويا،پيوسته،برگشت ناپذير،تعاملي و زمينه اي است.پوياست؛ زيرا پيوسته از حالتي به حالتي تغيير مي كند. پيوسته است؛زيرا هرگز متوقف نمي شود.برگشت ناپذير است؛ زيرا هنگامي كه پيامي را مي فرستيم، نمي توانيم آن را بي اثر سازيم. تعاملي است؛ زيرا پيوسته با خود و ديگران در تماس هستيم. محتوايي(زمينه اي)است؛ زيرا ارتباطات بستگي زيادي به كل تجربه انساني ما دارد.پيچيدگي ارتباطات ما را وادار مي­كند تا دانش و مهارت­هاي لازم براي برقراري ارتباط را كسب نماييم و با محيط هما هنگ گرديم (بركو و همكاران،1378، 7-6 )

در كتاب سازمان از تئوري تا عمل نوشته دكتر ايران نژاد پاريزي و دكتر پرويز ساسان گوهر ، ارتباطات
اين گونه تعريف شده است «ارتباطات عبارت است از فرآيند ارسال اطلاعات از طريق يك شخص به
شخص ديگر و درك آن توسط شخص گيرنده» يعني انتقال و سهيم شدن در انديشه ها ، عقايد و واقعيت ها به گونه اي كه گيرنده آنها را دريافت و درك كند .

در كتاب رهبري و كنترل نوشته جيمز استونر ارتباطات اين گونه تعريف شده است :

ارتباطات فرآيندي است كه بدان وسيله افراد درصدد بر مي آيند در سايه مبادله پيامهاي نمادين به مفاهيم مشترك دست یابند .ادوين امري، مفهوم ارتباطات در معناي عام را چنين تعريف مي كند: «فن انتقال اطلاعات ،افكار و رفتار انساني از يك شخص به شخص ديگر» (ساروخاني،1387،ص19). در تعریف دیگر ارتباطات فرآیندی است که به وسیله آن اطلاعات، افکار، عقاید و احساسات یک فرد یا گروه یا زبان و یا رفتار مشترک به طرف دیگر انتقال داده می­شود تا سبب تفاهم، هماهنگی ادراک و یا رفتار واحد گردد(رابینز، 1385، ص582) .ارتباطات زماني اثر بخش است كه محركي را به عنوان آغازگر مورد نظر فرستنده با محرك مشهود گيرنده كه از خود بروز مي دهدو آن را به گونه اي نزديك به هم مورد توجه قرار دهد(فرهنگي،1384،ص37).

از ارتباطات اغلب به عنوان «جريان خون» سازمان ياد مي شود و آن را به عنوان وسيله اي مهم كه از طريق آن امور در سازمان انجام مي شود،مي شناسند.

سازمانها در سراسر جهان از طريق رسانه هاي متنوع ارتباطي،تصميماتي اتخاذ مي كنندكه در ميليونها نفر تاثير مي گذارد،فعاليتهاي هزاران نفر از كاركنان سازماندهي مي شود،سيستمهاي پيچيده مديريت را هماهنگ مي كند و موفقيت و شكست در بازار كسب و كار را مشخص مي كند.اگر سازمانها بخواهند كارايي بالايي داشته باشند و از عهده تلاطم هاي فزاينده بازار بين المللي كسب و كار قرن 21برآيند، وجود ارتباط بين افراد و گروه ها ضروري است (فورستر،2005،ص93)

موضوع ارتباطات در سازمان از چنان اهميتي برخوردار است كه مي توان گفت اولين و مهمترين وظيفه هر مدير توسعه كه سيستم ارتباطات در سازمان مي باشد.بنابراين ارتباطات يك مهارت بسيار مهم و مبناي لازم براي مديريت كارآمد است كه از طريق آن مديران بين اشخاص روابطي را كه براي انجام وظايف روزانه كاركنان به نحو مطلوب ضرورت دارد، برقرار ساخته حفظ مي كنند(شرمرهورن،1386،ص418).

در رابطه با اهميت ارتباط اظهار نظرهاي زيادي صورت گرفته است. بارنارد مي گويد هر انساني داراي هدفي است كه رسيدن به آن مستلزم همكاري افراد و بخش هاي مختلفي است كه اين همكاري بدون وجود ارتباط و تماس هاي مكرر غير ممكن خواهد بود.اهداف موقعي شناخته و مفيد خواهند بود كه بين افراد ارتباط برقرار شود.اهداف بايد ضرورتاً‍ به واحدهاي واقعي و عملياتي ترجمه و تفسير شوند تا دست يابي به آنها آسان شود.بارنارد نتيجه مي گيرد كه برقراري ارتباط اولين كار شخص سازمان دهنده و كار مستمر مدير مي باشد(ميركمالي، 1386،ص 188-194).

دنياي بدون ارتباط و اطلاعات، دنياي ترس آور و حزن انگيزي است.انسان وقتي نداند كه در اطراف او چه مي گذرد و احتمالاً چه اتفاقاتي در شرف تكوين است، به همه چيز بدبين شده و اعتماد به نفس خود را از دست مي دهد.در بسياري از مواقع،از ارتباط به عنوان وسيله اي براي آرامش رواني و تخليه آلام و دردهاي انساني استفاده مي شود.پس ارتباط به عنوان اساسي ترين كاركرد مديريتي اهداف گوناگوني داردكه در همه جنبه هاي فردي،گروهي،سازماني و اجتماعي قابل مشاهده است(همان منبع)

اسكات و ميشل چهار هدف براي ارتباط ميان اشخاص تعيين نموده اند:

  • تأثيرگذاري بر ديگران
  • بيان احساسات
  • دريافت و مبادله اطلاعات
  • تقويت ساختار رسمي سازمان، مانند استفاده از مجاري سازمان.

به عبارت ديگر،ارتباطات ميان شخصي،به كاركنان تمامي سطوح در سازمان اجازه مي دهد كه با يكديگر تعامل داشته،به اهداف مطلوب نائل شده،حمايت شوندو از ساختار رسمي سازمان بهره گيرند.اين اهداف در خدمت تك تك افراد قرار مي گيرند و هدف بزرگتر آن اصلاح كيفيت حيات شغلي و اثر بخشي سازماني نيز است(محمدزاده و مهروژان،1375،ص223)

از نظر عباس پور(1384)، ارتباط به عنوان رفتار انساني در برگيرنده پنج ويژگي اساسي است كه عبارتند از:

1-رابطه بين دو يا چند انسان است كه اين موضوع هم ماهيت انساني و هم ماهيت اجتماعي است.

2-ارتباطات يك فرايند است.يعني اينكه هر رويداد ارتباطات به وسيله رويدادهاي پيچيده گذشته تحت تأثير قرار مي گيرد و بر رويدادهايي كه در آينده اتفاق خواهد افتاد، تأثير مي گذارد.

3-ارتباطات تعاملي است در ملاحظه يك رويداد ارتباطي ما نمي توانيم از بر چسب هاي ساده «مبدأ» و «گيرنده» استفاده كنيم، بلكه بايد نفوذ متقابل پيچيده همه شركت كنندگان در فرايند ارتباطات را مد نظر قرار دهيم.

4-ارتباطات نمادين است. هم نظام علائم كلامي و غير كلامي و هم چيزهاي ديگر در آن قرار مي گيرد.

5-ارتباط عمدي است.اين جنبه از ارتباطات بيانگر توجه ما به خصيصه هاي همه شركت كنندگان در فرايند ارتباطات است(عباس پور،1384،ص262-263) .

حال اگر بخواهيم اهميت فرآيند ارتباط روشن شود بايد به اهميت فعاليتهاي كاركنان سازماني توجه كنيم.

كاركنان در سازمان واجد شخصيت سازماني شده و به تبع آن موظف به انجام وظايف سازماني مي باشند در اينصورت اگر مديران سازمانها را به عنوان افرادي نه تنها تاثيرگذار،كه تعيين كننده در موفقيت سازمان در نظر بگيريم از اينجا مي توان به اهميت وجود ارتباطات راهبردي كاركنان در سازمانها پي ببريم.پس اگر عقيده داريم براي توفيق در آينده بايد وضع موجود را به هم بريزيم و دست به تغيير سازماني بزنيم مي بايستي به اهميت ارتباطات راهبردي كاركنان بيشتر توجه كنيم.

دانلود پایان نامه