مفهوم اهرم:پایان نامه در مورد ساختار سرمایه با سودآوری بانک

دانلود پایان نامه

سود تقسيمي

در مدل سلسله مراتبي معمولا زماني كه سرمايه‌گذاری بيشتر از سودهاي انباشته باشد بدهي افزايش مي‌يابد. از آنجا كه تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق اوراق بهادار ريسكي جديد هزينه بر است، تقسيم سود براي شركت‌هايي كه داراي دارايي‌هاي عملياتي كم بازده، سرمايه‌گذاري‌هاي جاري و مورد انتظار زياد و نسبت بدهي بالايي هستند، راه حل منطقي به شمار نمي‌رود. بنابراين، پس از كنترل ساير عوامل انتظار مي‌رود كه رابطه بين نسبت پرداخت سود و نسبت بدهي منفي باشد (کردستانی و نجفی،1387).در تحقیق حاضر از اهرم مالی شرکت به عنوان نماینده ساختار سرمایه شرکت‌ها استفاده شده است:

 

2-8) اهرمها[1]

اهرمها، به دلیل وجود هزینه‌های ثابت واحد انتفاعی به وجود‌ می آیند و واحد انتفاعی را با تعهدات و مخاطرات زیاد روبرو‌ می کنند. نظیر هزینه‌های ثابت عملیاتی مانند استهلاک و هزینه‌های ثابت مالی مانند بهره وام.

اهرم‌ها در حقیقت عبارت از درصد تغییر  متغیر وابسته (سود عملیاتی و سود خالص) تقسیم بر درصد تغییرات مستقل (فروش و سود عملیاتی) هستند. با برسی متغیرها، اولاً متغیرهای وابسته و مستقل شناسایی‌ می گردد، ثاتیاً،‌ میزان همبستگی آن‌ها محاسبه‌ میشود، ثالثاً از درجه همبستگی آن‌ها در برنامه ریزی سود، پیش بینی فروش و سنجش سود هرسهم و عملکرد واحد انتفاعی در شرایط متغیر، استفاده‌ می شود. مدیران مالی واحدهای انتفاعی، با کمک اهرمها، ساختمان مالی مناسب را پیش بینی‌ میکنند. از طریق اهرمها، فشار و‌ میزان مخاطرات ناشی از فعالیت عملیاتی و فعالیت‌های تأمین مالی را‌ می سنجند (رهنمای رودپشتی و همکاران،1390).

 

2-9) مفهوم اهرم[2]

مفهوم کلیدي این واژه، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می باشد . اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازاي بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل دارایی ها، ارزش دفتري[3] داراییها می باشد. اگر چه ارزش بازار بطور روز افزون در تئوري پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می گیرد اما عامل اهرمی همچنان بر اساس ارزش دفتري حسابداري تعریف و تعیین می گردد.

نسبت اهرمی[4]  معیاري براي اندازه گیري ساختار سرمایه می باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است . به شرکتی که از این اهرم استفاده کند(بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی[5]  و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیراهرمی نامیده می شود(تیتمن و سیپلاکو[6]، 2007).

[1] levarage

[2] Leverage

[3] Book Value

[4] Financial Leverage

[5] Levered Company

[6] Titman, S.,Tsyplakov,S

دانلود پایان نامه