نتايج بازارگرايي//پایان نامه درمورد عملکرد شرکت و بازارگرایی

دانلود پایان نامه

نتايج بازارگرايي

بازارگرايي به عنوان منبع مزيت رقابتي پايدار شناخته شده وكمك مي كند تا سازمان ها بتوانند براي مشتريان خود ارزش برترخلق كنند. بنابراين جاي تعجب نيست كه با افزايش بازارگرايي مي توان انتظار داشت كه عملكرد شركت نيز افزايش يابد. درحقيقت بسياري از محققان رابط ه مثبتي بين بازارگرايي وعملكرد شركت يافتند (كهلي و جاورسكي 1990 ؛ نارور و اسلاتر1990 ؛ راكرت 1992 ؛ جاورسكي و كهلي 1993 ؛ اسلاتر و نارور1994 ؛ اسلاتر و نارور 2000 ).  برخي از نويسندگان بازاريابي (كاتلر 1984؛ لويت[1] 1980و وبستر1988) نيز اين انديشه كه اگر شركتي بازارگرايي خود را افزايش دهد علمكرد بازارش نيزبهبود خواهد يافت را تأييد كرده اند. علاوه بر اين يك فرهنگ بازارگرا موجب وضوح و روشني اهداف و چش مانداز سازمان خواهد شد. اين به نوبه خود موجب غرور وافتخار كاركنان به خاطر تعلق به سازمان شده و روحيه بالاتركاركنان و تعهد بيشتر سازماني آنان را به همراه خواهد آورد (جاورسكي و كهلي 1993 ؛ راكرت[2]1992). اثبات شده است كه بازارگرايي نقش مهمي در موفقيت محصولات جديد وهمچنين ارايه نوآوري در محصولات قديمي دارد. مطالعات زيادي در مورد يافتن رابطه بين بازارگرايي و عملكرد شركت انجام شده است. به عنوان مثال نارور و اسلاتر ( 1990)تأثير بازارگرايي بر سودآوري شركت را مورد بررسي قرار دادند.آن ها با 113 تن از مديران واحدهاي كسب و كار استراتژيك دريك شركت مصاحبه كردند. آن ها از شاخص نرخ بازده دارايي ها به عنوان معيار عملكرد شركت استفاده كردند. (ROA) يافته هاي آنان نشان داد كه بازارگرايي عامل مهمي در سودآوري شركت ها است. آن ها نتيجه گرفتند كه هر چقدر بازارگرايي بيشتر باشد منجر به سودآوري بيشتر خواهد شد. در تحقيق ديگري اسلاتر و نارور ( 1994 ) از دو معيار ديگر يعني رشدفروش و موفقيت محصول جديد استفاده كردند. نتايج اين تحقيق نيز نشان داد كه بازارگرايي رابطه مستقيمي با رشد فروش و موفقيت محصول جديد دارد.

در آخرين كار تحقيقاتي خود، اسلاتر و نارور ( 2000 ) از طريق مصاحبه با چندتن از مديران كليدي بخش هاي مختلف به اين نتيجه رسيدند كه بازارگرايي با شاخص ديگري از سودآوري يعني نيز رابطه ي مستقيم دارد. نهايتاً (ROI) نرخ بازده سرمايه گذاري آن ها نتيجه گرفتند كه بازارگرا شدن و بازارگرا ماندن براي موفقيت شركت ها لازم و ضروري است. نتايج تحقيقات كهلي و جاورسكي ( 1990 ) نشان داد كه بازارگرايي عملكرد يك سازمان را از لحاظ نرخ بازده سرمايه گذاري، سود، حجم فروش، سهم بازار و رشد فروش افزايش مي دهد. بازارگرايي نيز تأثير مثبتي بر كاركنان دارد. آن ها به اين نتيجه رسيدند كه بازارگرايي موجب رضايت شغلي و تعهد كاركنان به سازمان خواهد شد. سومين پيامد بازارگرايي افزايش وفاداري مشتريان است كه نه تنها خريدهاي خود را تكرار مي كنند بلكه اخبار خوبي از سازمان رابه اطلاع ديگران خواهند رساند.

[1] Levitt

[2]  Ruekert

دانلود پایان نامه