کیفیت اطلاعات مالی/پایان نامه درمورد کیفیت اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه

کیفیت اطلاعات مالی:

اگر بخواهيم ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي را بطور خلاصه تعريف كنيم شايد بهترين تعريف همان تعريف ارائه شده توسط ويكري (  1985)است. كه بيان ميكند”ويژگيهاي كيفي، ويژگيهايي از اطلاعات است که موجب سودمندی میشوند.” براي اينكه اطلاعات باكيفيت تلقي شود بايد حائز يكسري خصوصيات كيفي كاربران باشد. اين خصوصيات باعث ميشود تا اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي كاربران در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطافپذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود.

کیفیت گزارشگری مالی عبارت از دقت اطلاعات گزارش‌شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت. در عمل، اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت از جمله اطلاعات مورد علاقه سرمایه‌گذاران است. این تعریف از کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیئت تدوین استانداردهای حسابداری است که عنوان می‌کند یکی از هدفهای گزارشگری مالی، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه برای کمک به تصمیم‌گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است(بیدل و هایلری،2009)[1].

کیفیت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و حمایت از سرمایه‌گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده‌کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارشها برای استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. در این رویکرد، چند مدل شامل چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری، کمیته جنکینز و مدل استمرار سود وجود دارد.در رویکرد دوم، بر حمایت از سرمایه‌گذاری تاکید شده و کیفیت به‌طور عمده برحسب «افشای کامل و منصفانه» برای سهامداران تعریف می‌شود. از زمانی که آقای لویت رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا بحث مدیریت سود را مطرح و برنامه‌هایی را برای جلوگیری از آن اعلام و اجرا کرد، این رویکرد بیشتر مورد توجه قرارگرفت. مدل کمیته بلوریبون[2] ، استاندارد اصلاح‌شده حسابرسی(SAS) شماره ۶1 امریکا، مدل کمیته کرک (Kirk)  و مدل کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا برای ارزیابی کیفیت استانداردهای بین‌المللی در این گروه قرار دارد. در این الگوها بر شفافیت موارد افشا، درجه تهاجمی یا محافظه‌کاری روشهای حسابداری و براوردهای مورد استفاده، یکنواختی و کامل بودن اطلاعات، مقایسه‌پذیری و افشای کامل به‌عنوان معیارهای اصلی کیفیت تاکید می‌شود.این دو رویکرد تفاوت بنیادی دارند. رویکرد نیازهای استفاده‌کننده، بیشتر به تامین اطلاعات مالی برای تصمیمهای ارزشیابی و تخصیص سرمایه تمرکز دارد؛ ولی رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار به‌دنبال اطمینان دادن به استفاده‌کنندگان است که اطلاعات به مقدار کافی (کفایت اطلاعات) و به‌شکل شفاف (کامل بودن اطلاعات) ارائه شده است. کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث کاهش بی‌تقارنی اطلاعاتی بین شرکت و تامین‌کنندگان مالی خارج از شرکت می‌‌شود. از سوی دیگر، کیفیت گزارشگری مالی باعث محدود کردن انگیزه‌های مدیریت برای مشغول شدن به فعالیتهایی که ارزش کمی دارند یا ارزش منفی دارند، خواهد شد(Feng & Kristian, 2010).

یکی از عوامل مهم در ارزشگذاری شرکتها، ریسک اطلاعات است. هر چقدر کیفیت گزارشهای مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارشها استفاده شود، اعتماد استفاده‌کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. براساس چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیریها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید بموقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز شامل ارائه صادقانه، تاییدپذیری و بی‌طرفی می‌شود.بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و اتکاپذیری است و این دو بعد، اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند. اگرچه چارچوب نظری استانداردهای حسابداری مالی میزان گرایش به سمت اتکاپذیری و مربوط بودن را متفاوت می‌داند، اما آستانه مشخصی را برای هر یک از دو بعد مذکور تعیین نمی‌کند. این احتمال وجود دارد که ترجیح نسبی بین مربوط بودن و اتکاپذیری بین گروههای مختلف سرمایه‌گذاران، متفاوت باشد (سجادی، 1388).

[1] Biddle&Hillary, 2009

[2]Blue Ribbon

دانلود پایان نامه