نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی

دانلود پایان نامه

نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن

آیزن با وارد کردن سازه كنترل رفتاري درك شده به عنوان عامل تعيين كننده قصد رفتاري و رفتار، تئوري عمل مستدل را با عنوان تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه داد. اين تئوري با وارد كردن سازه كنترل رفتاري درك شده تلاش مي كند، رفتارهاي غيرارادي را نيز پيش بيني كند. تئوري عمل مستدل تنها محدود به پيش بيني رفتارهاي ارادي مي باشد. بر اساس این مدل، رفتار انسان به وسيله سه مقوله هدايت مي شود:

اول، اعتقاد در زمينه پي آمد رفتار (باورهاي رفتاري) و ارزيابي اين پي آمد.

دوم، اعتقاد در مورد انتظارات هنجاري ديگران و انگيزه تحقق اين انتظارات(باورهاي هنجاري) و

در نهايت اعتقاد در زمينه وجود عواملي كه ممكن است عملكرد را تسهيل يا آن را مختل كنند.

 

باورهاي رفتاري، نگرش مطلوب يا نامطلوبي را نسبت به رفتار ايجاد مي كنند. نتيجه باورهاي هنجاري در هنجار ذهني نمود پيدا مي كند و باورهاي كنترلي نيز كنترل رفتاري درك شده را تعيين مي كنند. به طورکلی نگرش در مورد رفتار، هنجار ذهني و كنترل رفتاري در كشده منجر به شكل گيري قصد انجام رفتار مي شوند. به عنوان يك قانون كلي، نگرش و هنجار ذهني مطلوب تر و ادراك بيشتر از كنترل رفتاري، قصد فرد را براي انجام رفتار به صورت عملي، قوي تر خواهد كرد و در نهايت قصد و نيت به مرحله عمل مي رسد و رفتار واقعي انجام مي شود. (قربانيزاده 1392)

دانلود پایان نامه