ابعاد جو سازمانی:”پایان نامه اخلاق سازمانی درمدیریت دانش

دانلود پایان نامه

ابعاد جو سازمانی

ليتوين و استرينجر[1] (1968)، جو سازماني را ادراكات فرد از سازمان و احساس او نسبت به آن بر حسب ابعادي چون مسئوليت[2] ، ساختار[3]  ، پاداش[4] ، صميميت[5] ، حمايت[6]  ، هويت[7]  ، قبول خطر[8]  ،برخورد[9]  و ضوابط[10]  تلقی می کنند(کریمی و همکاران، 1389).

پیش نیاز تشکیل جو سازمانی تعاملات اجتماعی و جریان مبادله معانی سازمانی در جریان کنش های اجتماعی است.  ابعاد نه گانه فوق بر ادراکات اعضای سازمانی تاثیر گذارند. بر اساس این دیدگاه نظری اگر جهت نیل به اهداف سازمانی به كاركنان مسئوليت هاي فردي داده شود، بدين ترتيب آنان احساس مي كنند که بدون كنترل مديران مي توانند تصميمات لازم را اخذ و مسائل را حل كنند.  لذا ادراک از رویه های موجود در رویه های سازمانی و بدنبال آن جو مربوطه شکل می گیرد. ساختارراه يا شيوه اي است كه فعاليتهاي سازماني به موجب آن تقسيم، سازماندهي و هماهنگ مي شوند. پاداش نیزموجب ميگردد كه كارمندان احساس كنند در صورت داشتن عملكرد بالاتر در زمينه هاي مختلف مورد تشويق قرار مي گيرند. صميميت احساسی را بیان می کند که به موجب آن رفتار دوستانه اي در سازمان حاكم است و افراد از با هم بودن لذت می برند. حمايت وجود كمك از طرف ديگران به افراد و اينكه در شرايط سخت از طرف همكاران ومديريت مورد توجه و حمايت واقع مي شوند. هويت، ترجمان تعلق به سازمانی مشخص و مباهات حاصل از این تعلق است.  اينكه افراد احساس كنند كه عضوي از سازمان هستند و از تعلق داشتن نسبت به سازمان لذت می برند. قبول خطر نیز به درجاتی از پذيرش خطر و چالش در شرايط پيش بيني نشده درسازمان ناظر است . برخورد یا روش حل مسئله نیز پذيرش نظرات متفاوت وبعلاوه استراتژي است كه براي حل مشكلات در سازمان بكار مي رود.  براین اساس می توان انتظار داشت که با توجه به رویه های متنوع سازمانی طیفی از جو سازمانی نیز قابل تشخیص و تعریف باشد(werbber,2007

[1] Litwin & Stringer

[2] Responsibility

[3] Structure

[4] Reward

[5] Warmth

[6] Support

[7] Identity

[8] Risk

[9] Conflict

[10] Standards

دانلود پایان نامه