ابعاد رهبری تحول گرا:”پایان نامه ارتباط سبک رهبری تحول گرا و مبادله ای

دانلود پایان نامه

ابعاد رهبری تحول گرا

رهبری تحول گرا طبق مدل باس (1997) بر اساس چهار بعد نفوذ آرمانی (رفتار و نگرشی)، ترغیب ذهنی (تحریک عقلانی)، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی تحقق می یابد که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

 

2-2-7-3-1 نفوذ آرمانی [1]

نفوذ آرمانی دربرگیرنده عامل کاریزماتیک رهبری تحول گرا است، به طوری که رهبران به عنوان مدل های قوی اخلاقی و رفتاری برای پیروان عمل کرده اند ونتیجه این نوع رفتار رهبری، اعتماد و اطمینان پیروان به رفتار ها وتصمیمات یکدیگر است. در ساختار بندی جدید نفوذ آرمانی به دو نوع تقسیم می شود:نگرش آرمانی و رفتار های آرمانی.

2-2-7-3-2ترغیب ذهنی [2]

رهبران تحول گرا از ترغیب ذهنی جهت به چالش کشیدن افکار، تصورات و خلاقیت پیروان استفاده می کنند. آن ها از طریق زیر سوال بردن مفروضات، تدوین مجدد مسائل و چشم پوشی از مشکلات گذشته به روش های جدید، پیروان خود را برای خلاقیت و نوآوری بر می انگیزانند.

2-2-7-3-3 انگیزش الهام بخش [3]

این عامل توصیف کننده رهبرانی است که از طریق مشارکت دادن پیروان در ترسیم چشم انداز آینده، تعهد آن ها را افزایش داده و ایجاد انگیزه می نماید. انگیزش الهام بخش تصویر  واضحی از آینده ترسیم می کند، آینده ای که خوش بینانه و قابل دسترسی است.

2-2-7-3-4 ملاحظات فردی [4]

توجه به تفاوت های فردی پیروان، ارتباط با تک تک آنها، برانگیختگی و واگذاری مسئولیت به آنها، از ویژگی های اصلی این  بعد از رفتار رهبران تحول گرا است. این رهبران نیاز ها، توانایی ها و آرمان های فردی یکیایک  پیروان را مدنظر قرار داده، به آنها گوش فرا می دهند و سبب رشد، بالندگی و شکوفایی استعدادای بالقوه آنها می شوند.

 

جدول شماره2- 4  مولفه های رهبری تحول گرا

رهبری تحول گرا
    نفوذ آرمانی یا کاریزما :  ارائه بینش و حس رسالت، تزریق غرور و سربلندی، کسب احترام واعتماد
  انگیزش الهام بخش : منتقل کردن انتظارات بالا، استفاده از نمادهای برای تمرکز بر تلاش   ها، بیان اهداف مهم در شیوه های ساده
  ترغیب ذهنی و تحریک عقلانی : ارتقاء هوش، عقلانیت و حل مساله دقیق
  ملاحظات فردی : ارائه توجه فردی، رفتار با کارکنان به شکل انفرادی، مربیگری و توجه
  1. Idealized Influence
  2. . Intellentual Stimulation

3.inspirational motivation.

4.. Individul Consideration

دانلود پایان نامه