اجزاي ICT:”پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات”

دانلود پایان نامه

در فن آوری اطلاعات وارتباطات ، تاکيد و محوريت بر روی جنبه ارتباطی می باشد ، بگونهای که ارتباطات به منزله يک “بايد” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدونوجود آن امکان ارائه سرويس ها و خدمات را دارا نمی باشد.  فناوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و يا برنامه نظير: راديو ، تلويزيون ، تلفن ها ی سلولی ، کامپيوتر ، نرم افزار ، سخت افزارهای شبکه ، سيستم های ماهواره اری و نظاير آن اطلاق شدهکه سرويس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان مرتبط می گردد( کنفرانس از راه دور ، آموزش از راه دور).

با توجه به اهمیتی که مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی دارد و نیز با در نظر داشتن اینکه توسعه پایدار روستایی ایران باید به دانایی محوری تکیه کند و بسترهای لازم برای دانایی محوری در روستاهای کشور را فراهم سازد. سرمایه گذاری در بنیان های دانایی محوری در روستاها و ازجمله بسترسازی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند جامعه روستایی را برای آیندهو نقش آفرینی در عرصه های ملی و بین المللی یاری رساند و مدیریت در این عرصه را چه بسا بتوان «مدیریت نوین روستایی» خواند. (صیدایی ، 1387)

با آگاهي از توانمنديهاي فناوري به عنوان يكي از ابزارها و بسترهاي توسعه همه جانبه و به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي بالقوه اين فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه هاي مختلف، كشور ايران در كنار بسياري از كشورهاي ديگر با امضاي ” اعلاميه اصول جامعه اطلاعات” عملاً متعهد شده است در ساختار جامعه اطلاعاتي جهاني تاثير گذار باشد. در يكي از موضوعات بيان شده در “طرح اجرايي ”  اصول اعلام شده به كشورهاي جهان توصيه شده است كه تمام روستاها تا سال 2015 با اتصال به اينترنت و آموزش وارد جامعه اطلاعاتي جهاني شوند (وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات، 1383 )

 

2-3- اجزاي فناوري اطلاعات و ارتباطات :

فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه جز سخت افزار، نرم افزار، سيستم هاي ارتباطي تشکیل شده است. در ابتدا چند واژه اصلي در مقوله فناوري اطلاعات و ارتباطات، تعريف و تفاوت بين آنها را به منظور روش شدن بحث، تشريح مي کنيم.

– تعريف داده: داده ها گروهي از نمادها،‌کلمات، اعداد، نمودارها و حقايق گسسته و بي مفهومي هستند که رخدادها را نشان مي دهند.داده ها حقايقي هستند که از طريق مشاهده و‌تحقيق بدست مي آيند. مواد خامي که هنوز پردازش نشده اند مانند تاريخ و مقدار يک صورتحساب، تعداد پرسنل شرکت،‌ جزئيات ليست حقوق.

– تعريف اطلاعات: اطلاعات، داده هاي پردازش شده و حقايقي با مفهوم هستند که به توصيف و تعريف داده ها مي پردازند و توسط گيرنده پيام درک و تفسير مي شوند. در واقع داده ها با افزودن ويژگي شامل زمينه، طبقه بندي، محاسبه، اصلاح، و جمع شدگي، به اطلاعات تبديل مي شوند.

– اصول تبديل داده به اطلاعات: هنگام تهيه گزارش ها، بايد از نيازها، تحصيلات و موقعيت کاربران و استفاده کنندگان در سازمان آگاه باشيم و داده ها را بر اساس نياز آنان به اطلاعات مورد نظر تبديل کنيم. همچنين اطلاعات بايد دقيق و به روز باشند به طوري که باعث بهبود تصميمات شوند. پارامترهاي به موقع ، دقت، جزئيات، تکرار و قابليت فهم بودن به عنوان ويژگيهاي اصلي اطلاعات هستند.

– دانش: اطلاعات در مرحله بعدي اين فرايند به وسيله پرسنل سازمان به دانش تبديل مي شود. براي توليد دانش در يک فرايند نياز به اطلاعات، نيروي انساني و مديريت دانش داريم. امروزه دانش را به عنوان مهمترين منبع نوآوري، بهره وري انسانها و در نهايت رشد و بقاي سازمان مي شناسند. در منابع علمي معتبر نيز دانش را آميخته اي از نظرات تجربيات، تئوري ها، الگوها، مهارت و سرمايه هاي اطلاعاتي تعريف مي کنند. (مهدوی،1379)

دانلود پایان نامه