ارزیابی هوشمندی رقابتی:/پایان نامه درباره هوش اخلاقی مدیران

دانلود پایان نامه

ارزیابی هوشمندی رقابتی

مطالعـــات انجام یافته نشان می‎دهد اندازه گیری ارزش و یا میزان هوشمندی رقابتی و تاثیر آن بر سازمان به‎ دقت امكانپذیر نیست ولی در عین حال راه‎های ساده و عملی تر نیز وجود دارد كه می‎توان از آن استفاده كرد. برای مثال برخی از روشها عبارتنداز:

  • استفاده از شواهد تجربی كه عملكرد مالی و بازار را بــه هوشمندی رقابتی سازمان مرتبط می‎سازد؛
  • اندازه‎گیری ارزش هوشمندی رقابتی براساس تاثیر مستقیم مسائل مالی بر كسب وكار؛
  • اندازه‎گیری ارزش هوشمندی رقابتی براساس تاثیر غیر مستقیم مسائل مالی بر كسب و كار؛
  • اندازه‎گیری ارزش هوشمندی رقابتی براساس نوع استفاده.

 

 

الف) استفاده از شواهد تجربی كه عملكرد مالی و بازار را به هوشمندی رقــابتی سازمان مرتبط میسازد:

در این روش عملكرد شركت‎هایی كه از هوشمندی رقابتی استفاده میكنند از بابت فروش، سهم بازار ،سود هر سهم و غیره با عملكرد شركت‎هایی كه از هوشمندی رقابتی استفاده نمی كنند، مورد مقایسه واقع میشود. چنین روشی برای اندازه‎گیری اهمیت فعالیت‌های هوشمندی رقابتی و نقش آن در كسب مــــوفقیت سازمان مفید است ولی اندازه‎گیری سهم هر یك از افراد و بخش‎هایی كه در افزایش هوشمندی سازمان و در نتیجه، موفقیت آن نقش داشته‎اند كار آسانی نیست.

ب) اندازهگیری ارزش هوشمندی رقابتی براساس تاثیر مستقیم مسائل مالی بر كسب وكار:

یكی از راه‎های ساده اندازه‏گیری ارزش هوشمندی رقابتی آن است كه ببینیم كدامیك از درآمـــدها و یا صرفه جویی در هزینه‎ها را می‎توانیم مستقیما ًبه آن مرتبط سازیم. به عنوان مثال اگر سازمانی قادر باشد در زمانی كه وضعیت قیمت‎گذاری محصول بسیار رقابتی است،به دقت ساختار قیمت تمام شده و یا حاشیه سود محصولات رقیب را ارزیابی كند، از مزیت با اهمیتی برخوردار خواهد بود و اگر واحــد فروش از این اطلاعات به طریق موفقیت‎آمیزاستفاده كند، طبیعی است كه سهمی از این موفقیت، مرهون هوشمندی رقابتی است.

ج) اندازهگیری ارزش هوشمندی رقابتی براساس تاثیر غیرمستقیم مسائل مالی بر كسب و كار:

بیشتر اوقات همبستگی دقیقی بین این دو وجود ندارد. برخی مواقع هوشمندی، موفقیت زود هنگام برای سازمان به همراه نمی‎آورد، ولی منافع آتی در پی دارد. برای مثال، هوشمندی رقابتی یكی از عوامل متعددی است كه موجب افزایش سهم بازار می‎گردد. این پیش‎ بینی به نوبه خود از جمله اطلاعاتی است كه میتوان از آن برای تصمیم‎گیری در خصوص میزان تولید استفاده كرد. خبرگان هوشمندی رقابتی مسئولیت پیش‎ بینی صحیح تولید را از آن خود می‎دانند اما تعیین ارتباط منطقی به آسانی امكان‎پذیر نیست. در حالاتی كه هوشمندی تاثیر غیرمستقیم در كسب و كار دارد، ‌آن چه از اهمیت ویژه برخوردار است،آن است كه درك كنیم اطلاعات چگونه مورد استفاده قرار گرفته و چه نتایجی به بار آورده است.

د) اندازهگیری ارزش هوشمندی رقابتی براساس نوع استفاده:

در نهایت، مواقعی است كه هوشمندی رقابتی وجود دارد، اما هیچگونه ارزش مالی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نمی‎توان به آن نسبت داد. این بدان معنا نیست كه هیچگونه مزیتی وجود ندارد. فرض كنیم متخصصان هوشمندی رقابتی را به یك نمایشگاه بزرگ تجاری می‎فرستیم تا فعالیت‎های رقبا را دنبال و ارزیابی كنند. یكی از دلایل این امر، آگاه ساختن به موقع سازمان است تا در صورت لزوم اقدام سریع و مناسب نسبت به فعالیتهای رقیب صورت دهد. در این حالت، این گونه اطلاعات باعث خواهد شد تا واحدهای ذیربط در سازمان بتوانند به طور موثرتر وظایف خودرا انجام دهند. هر چند ارزش دقیق این نوع از هوشمندی رقابتی به آسانی قابل محاسبه نیست، چون نه درآمد كسب شده است و نه صرفه جویی در هزینه تحقق یافته است ولی اگر واحد هوشمندی رقابتی خلاق باشد و اطلاعات ریز و تفصیلی در دست داشته باشد، ارزش این نوع اطلاعات نیز قابل محاسبه خواهد بود.

دانلود پایان نامه