استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت:ابعاد کیفیت

دانلود پایان نامه
  • سایر تعاریف:

علاوه بر 5 گروه تعاریف قیدشده به طور پراکنده تعاریف دیگري نیز ارائه شده است که مهمترین آنها به این شرح است:

کرازبی معتقد است که کیفیت عبارتست از تطابق با استاندارد ها، مشخصه ها یا الزامات، جوران کیفیت را تناسب براي استفاده تعریف نموده است.دربرخی منابع دیگر از عباراتی چون برآورده کردن و یا فراتر رفتن از انتظارات مشتري و ذوق زده نمودن مشتري استفاده شده است.دمینگ معتقد است کیفیت عبارتست از درجه قابل انتظار یکنواختی و قابلیت اطمینان محصول با قیمت تمام شده پائین و مناسب براي بازار.زیرا هزینه هاي اندك پیشگیري همواره کمتر از هزینه هاي کشف،اصلاح و شکست و نقص می باشد.علاوه بر تعاریف مذکور،یک تعریف بین المللی نیز از کیفیت وجود دارد:

«مجموعه مشخصه هایی از یک محصول که نیازهاي تصریحی و تلویحی مشتري را برآورده سازد»

(بخشي،1386)

2-2-2- ابعاد کیفیت[1]

درسال 1981 تحقیقی انجام شد که نتیجه آن نشان داد % 68 مدیران آمریکایی فکر می کردند که کیفیت محصولات کلیدي آن ها طی 5 سال اخیر بهبود یافته است درحالیکه تنها % 25 مشتریان این اعتقاد را داشتند.یکی از دلایل اصلی این اختلاف نظر، ناشی از درك متفاوت از مفهوم کیفیت است. بعبارت ديگر كيفيت داراي ابعاد مختلفي است كه هر شخصي با ديدگاه خود آنرا مي- سنجد.(انصاري،1386)

2-2-2-1- عملکرد[2]

عبارتست از مشخصات عملیاتی و کارکردي اولیه و اصلی محصول مثلاً یک اتومبیل باید شتاب بگیرد،سرعت آن قابل کنترل باشد و راحت باشد.(انصاري،1386)

2-2-2-2- مشخصات[3]

عبارتست از مشخصات ثانویه كه مکمل کارکرد اولیه و اساسی محصول می باشد.مثلاً انواع اشانتیون-هاي همراه محصولات.(انصاري،1386)

 

 

2-2-2-3- قابلیت اطمینان[4]  

عبارتست از احتمال این که سیستم یا محصول ماموریت خود را به صورت رضایت بخشی برای یک دوره ی زمانی مشخص و در شرایط کاری مشخص انجام دهند.(ابراهیمی باران،1387)

شاخص هاي اندازه گیري قابلیت اطمینان عبارتند از:

  • میانگین زمان رخداد اولین شکست [5](MTFF)
  • میانگین زمان بین شکست ها ([6](MTBF
  • نرخ شکست در هر واحد زمانی (FRUT)[7]

2-2-2-4- تطابق[8]

حدي است که طراحی محصول و مشخصات عملیاتی و کارکردي آن، استانداردهاي از پیش تعریف شده را برآورده می سازد .براي مثال تلورانس قطعات و الزامات مواد اولیه از نوع تطابق می باشند. (انصاري،1386)

2-2-2-5- دوام[9]

میزان استفاده از یک محصول تا وقتی که کیفیت خود را کاملاً از دست داده به نحوي که دیگر قابل استفاده نباشد.(انصاري،1386)

2-2-2-6-  قابلیت تعمیرپذیري[10]

عبارتست از سرعت،دقت،سهولت در ارئه خدمات.(انصاري،1386)

2-2-2-7-  کیفیت درك شده[11]    

عبارتست از برداشت مشتري از کیفیت محصول جداي از آن چه واقعاً هست. (انصاري،1386)

 

 

[1] Quality Dimension

[2] Performance

[3] Features

[4] Reliability

[5] The Mean Time to First Failure

[6] The Mean Time Between Failures

[7] The Failure Rate Per Unit Time

[8] Conformance

[9] Durability

[10] Service abiltiy

[11] Perceived Quality

دانلود پایان نامه