استراتژی تامین مالی:/پایان نامه درباره مدیریت سرمايه در گردش

دانلود پایان نامه

عوامل مؤثردرانتخاب استراتژی تامین مالی

بطورکلی درانتخاب یک استراتژی مناسب جهت تأمین مالی موردنیازمی بایست به مواردزیرتوجه شود:

1.مواردمصرف منابع

2.هزینه وریسکی که درهریک ازروش های تأمین مالی وجودداردوتاثیرآن برهزینه سرمایه مؤسسه

3.ساختارمالی مؤسسه(نسبت بدهی هابه حقوق صاحبان سهام)

4.شرایط بدهی های فعلی مؤسسه(سررسیدبدهی های موجود )

5.شرایط اختصاصی هریک ازطرق تأمین مالی منابع (نوع تضمین ویاوثیقه موردنظراعطاکنندگان اعتباروشرایط خاص سرمایه گذاران وحقوق اختصاصی موردنظرآنان)

6.شرایط اختصاصی وچشم انداز تحولات احتمالی درآن

7.وضعیت سودآوری ونقدینگی موسسه(اعرابی وعابدی،1390)

2-2-6تاثیرروش های تامین مالی برروی ریسک وسودسهامداران

به منظورروشن نمودن تاثیرروش های تأمین مالی برسودوریسک سهامداران ابتداواژۀ اهرم مالی موردنیازیک شرکت بوسیلۀ بدهی وسهام تعریف می گردد.منابع مالی موردنیازیک شرکت بوسیلۀ بدهی وسهام تأمین می گردد،نرخ بهره بدهی معمولاً ثابت است وشرکت تعهدقانونی درپرداخت بهرۀ آن رادارد،نرخ سودسهام ممتازنیزثابت است ولی شرکت موقعی آن رامی پردازدکه سودی راکسب نموده باشدوبقیه درآمدنیزمتعلق به سهامداران عادی می باشد.یعنی سود بعدازکسربهره ومالیات وپرداخت سودسهام ممتازبه سهامداران عادی تعلق داردونرخ آن ثابت نیست وبستگی به خط مشی های تقسیم سودشرکت دارد.استفاده ازمنابع تأمین مالی باهزینۀ ثابت همانندبدهی ویاسهام ممتاز به همراه سهام عادی درساختارسرمایه به عنوان اهرم مالی توصیف می گردد.اهرم مالی توسط یک شرکت به منظورکسب درآمدبیشترنیست به پایین بودن هزینه منابع مالی باهزینۀ ثابت بکارگرفته می شودوبکارگیری این اهرم باعث افزایش یاکاهش بازده سهامداران خواهدگردید،اگرنرخ بازده دارایی بالاترازنرخ بهره باشدسودسهامداران افزوده خواهدشد. (رحمانی،1374)

2-2-7تاثیراهرم مالی برسود(بازده)سهامداران

منظوراصلی مؤسسه دراستفاده ازاهرم مالی افزایش بازده سهامداران درشرایط مساعدمی باشدنقش اهرم مالی درافزایش بازده سهامداران براساس این فرض قرارداردکه وجوه نیازرامی توان باهزینه ثابت(مانندوام دریافتنی ازبانک یادیگرمؤسسات یااوراق قرضه)باهزینه کمتری نسبت به بازده دارایی ها بدست آورد. بنابراین تفاوت بین درآمدحاصل ازدارایی هاوهزینه وام های باهزینه ثابت بین سهامداران تقسیم می گرددوبه این ترتیب درآمدهرسهم(EPS)وبازده روی سرمایه صاحبان سهام(ROE)افزایش خواهدیافت، درهرصورت ROEوEPS کاهش خواهدیافت.اگرشرکت وام باهزینۀ بیشترازنرخ دارایی ها بدست آورد بنابراین ROEوEPS ازعوامل مهم درتاثیراهرم مالی می باشند.

یکی ازعوامل اساسی که درتحلیل روش های مختلف مالی مدنظرقرارمی گیردتاثیرروشهای مختلف مالی برسود(بازده) سهامداران فعلی است.یک تفاوت عمده بین استقراض وسهام(سهام عادی وممتاز)این است که هزینۀ استقراض ازلحاظ محاسبۀ سودمشمول مالیات،هزینۀ قابل قبول است درحالی که سودسهام چنین نیست تاثیرصرفه جویی های مالیاتی ناشی ازهزینۀ بهره وری سودصاحبان سهام، اهرم مالی نامیده می شود.

2-2-8 منابع مالی شرکت ها

درطبقه بندی متداول منابع مالی سه گونه منبع مالی وجوددارد،گروه اول ودوم مربوط به منابع داخلی شرکت ها وگروه سوم مربوط به منابع خارجی است.(ریموند[1]،1386)

2-2-8-1منابع مالی بدون هزینه

این گروه ازمنابعی مانندبستانکاران تجاری،پیش دریافت ازمشتریان وهزینه های پرداختنی تشکیل شده است که استفاده ازاین گروه منابع بسیاربه نفع شرکت است.زیرا منابع مذکوربدون صرف هزینه موجب کاهش هزینه سرمایه وافزایش سودسهامداران وارزش سهام می شود.(ریموند[2]،1386)

2-2-8-2منابع مالی باهزینه

گروه دوم منابع داخلی شرکت عبارت است ازسودانباشته وهزینه های غیرنقدی ماننداستهلاک است به نظرمی رسدکه منابع مالی داخلی ازعمده ترین منابع مالی شرکت هاست که اکثریت نیازمالی آنهارامرتفع می کند.سهولت بدست آوردن این منبع مالی، برگرایش استفاده ازآن افزوده است.زیراتنهاکافی است که مؤافقت سهامداران درموردتقسیم نکردن سودجلب شودوسودتقسیم نشده مجدداً درشرکت سرمایه گذاری شود.این شیوه بویژه دربازارهای سرمایه تکامل نیافته مانندبازارسرمایه ایران رایج تراست.چراکه مدیران شرکت ها آگاهندچنانچه سودتقسیم شودبرای تأمین مالی ازمحل های دیگربادشواری های بسیارروبرو خواهندشد.درحالی که درکشورهایی که دسترسی به بازارسرمایه آسانتراست شرکت ها بااطمینان خاطر، سودشرکت راتقسیم می کنند.(نوروش وعابدی،1384)

[1]. Raymond

[2] . Raymond

دانلود پایان نامه