استفاده از تکنولوژی-پایان نامه درباره پذیرش وکاربرد فناوری

دانلود پایان نامه

نگرش به استفاده از تکنولوژی بصورت واکنش کلی موثر فردی برای استفاده از یک سیستم تعریف می شود. چهار ساخت حاصل از مدل های موجود با این تعریف مطابق می باشند: نگرش نسبت به رفتار (TRA, TPB/DTPB, C-TAM-TPB)، انگیزش درونی (MM)، تاثیر نسبت به بکارگیری (MPCU) و اثر (SCT). جدول 4-2  تعاریف را ارائه می دهد و آیتم های مقیاس مرتبط برای هر ساخت را نشان می دهد. هر ساخت دارای یک مولفه مرتبط با احساس/ اثر تعمیم یافته مرتبط با یک رفتار معین می باشد (در این مورد، استفاده از تکنولوژی). در آزمایش نمودن این چهار ساخت، واضح است که تمامی آنها به یک علاقه، لذت، خوشی و سرور فردی مرتبط با بکارگیری تکنولوژی بستگی دارند.

بطور تجربی، ساخت نگرش یک مورد خوب را نشان می دهد (ونکاتش و همکاران 2003). در برخی از موارد (مانند؛ TRA, TPB/DTPB , MM)، این ساخت نگرش  در تمامی سه دوره زمانی معنادار است و همچنین  قوی ترین  پیش بینی کننده  برای تمایل رفتاری است. هر چند، در سایر موارد (C-TAM-TPB, MPCU, SCT) این ساخت معنادار نبود. ساخت های  نگرشی تنها زمانیکه شناخت های خاص – در این مورد، ساخت های مرتبط با عملکرد و انتظارات تلاش- در این مدل قرار نمی گیرند، معنادارند. شواهد تجربی وجود دارند که پیشنهاد می کنند که واکنش های موثر (مانند انگیزش درونی) ممکن است از طریق انتظار تلاش بکار انداخته شود. بنابراین، با توجه به بررسی های انجام شده از ادبیات موضوع  تمامی روابط مشاهده شده  بین نگرش و تمایل را نادرست در نظر می گیریم و از حذف سایر پیش بینی کننده های کلیدی (مخصوصا، انتظار عملکرد و انتظار تلاش) نتیجه گیری می کنیم.  این رابطه نادرست احتمالا از اثر تلاش و انتظارات تلاش بر روی نگرش نشات می گیرند. عدم معناداری نگرش در حضور چنان ساخت هایی در آزمون های مدل پیشین گزارش شده است، علیرغم آن حقیقت که این یافته برخلاف آنچه می باشد که در TRA و TPB/DTPB تئوریزه شد. با این فرض، انتظار روابط قوی تری را در UTAUT بین انتظار عملکرد و تمایل و میان انتظار تلاش  و تمایل پیش بینی، و بدان باور داریم، مطابق با توسعه منطقی بحث شده، نگرش نسبت به استفاده و بکارگیری تکنولوژی تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم بر تمایل نخواهد داشت.

 

جدول 4-2 – نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی: ساخت های بنیادی، تعاریف و مقیاس ها(ونکاتش وهمکاران 2003)
ساخت تعریف آیتم ها
نگرش نسبت به رفتار احساسات مثبت یا منفی فردی در مورد ایفای رفتار هدف. 1-     استفاده از این سیستم ایده بد/خوبی است.

2-     من ایده استفاده از این سیستم را دوست دارم/ندارم.

3-     استفاده از این سیستم یک ایده احمقانه/هوشمندانه است.

4-     استفاده ار این سیستم خوشایند/ناخوشایند است.

انگیزش درونی ادراکی که کاربران خواهند خواست تا فعالیتی را برای تقویت ناآشکار بجای فرآیند اجرای بالعکس فعالیت انجام دهند. 1-     من استفاده از این سیستم را لذت بخش می یابم.

2-     فرآیند واقعی استفاده از این سیستم خوشایند است.

3-     استفاده از این سیستم برای من سرگرم کننده است.

اثر نسبت به استفاده احساسات لذت، سرفرازی، یا خوشی؛ یا افسردگی، انزجار، ناخشنودی یا نفرت مربوط با یک فرد با یک فعالیت خاص. 1-     این سیستم کار را لذت بخش تر می کند.

2-     کار با سیستم سرگرم کننده است.

3-     این سیستم برای برخی از مشاغل مناسب است، اما نه برای نوع شغلی که من می خواهم. (R)

اثر علاقه فردی برای رفتار 1-     من کار کردن با این سیستم را دوست دارم.

2-     من بدنبال جنبه های از شغلم می گردم که لازم دارم تا از این سیستم اسفتفاده کنم.

3-     استفاده از این سیستم برای من ناامید کننده است. (R)

4-     اولین باری که شروع بع استفاده از این سیستم کردم، متوقف کردن آن خیلی سخت بود.

5-     در استفاده از سیستم به سرعت خسته می شوم. (R)

5-4-2- تمایل رفتاری

متناسب با تئوری اساسی برای تمامی مدل های تمایل که درادبیات موضوع ودر این پژوهش بحث شد، انتظار داریم که تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت معنادار بر بکارگیری تکنولوژی است.

دانلود پایان نامه