اطلاعات مالی:”پایان نامه درباره اقلام تعهدی و سهام “

دانلود پایان نامه

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی :

طبق چارچوب نظری گزارشگری مالی ایران، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به خصوصیاتی اطلاق می‏شود که موجب می‏شود اطلاعات ارائه شده در صورت‏های مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود. مربوط بودن و قابل اتکا بودن به عنوان دو ویژگی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعاتی تعیین شده است.

مربوط بودن: اطلاعاتی مربوط تلقی می‏شود که به تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده، تایید یا تصحیح ارزیابی‏های گذشته آن‏ها موثر واقع شود. این ویژگی با سه ضابطه کیفی به موقع بودن، داشتن ارزش پیش بینی و داشتن ارزش بازخورد ارزیابی می‏شود.

اطلاعات مربوط دارای ارزش پیش بینی کنندگی و یا حائز ارزش تایید کنندگی است. نقش‏های پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی اطلاعات به هم مربوط هستند. به طورمثال، اطلاعات در مورد سطح و ساختار فعلی دارایی‏های واحد تجاری، برای استفاده کنندگانی که سعی دارند توان واحد تجاری در استفاده از فرصت‏ها و واکنش به شرایط نامطلوب پیش بینی کنند، دارای ارزش است. همین اطلاعات دارای نقش تایید کنندگی در مورد پیش بینی‏های گذشته، مثلا درباره ساختار واحد تجاری و ماحصل عملیات می‏باشد.

قابل اتکا بودن: برای اینکه اطلاعات مفید باشد، باید همچنین قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی آن است یا به گونه ای معقول انتظار می‏رود بیان کند. قابل اتکا بودن نیز از طریق چهار ضابطه کیفی بیان صادقانه، کامل بودن، احتیاط و بی طرفی ارزیابی می‏شود (خلیلی،1387).

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، «قابل مقایسه بودن» و «قابل فهم بودن» است. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا باشد، مفید بودن آن در صورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود. استفاده کنندگان صورت‏های مالی باید بتوانند صورت‏های مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. استفاده کنندگان همچنین باید بتوانند صورت‏های مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی آن‏ها را نسبت به یکدیگر بسنجند. یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورت‏های مالی این است که به آسانی برای استفاده کنندگان قابل درک باشد.

 

2-2-4 نقش اطلاعات در بازارهای سرمایه:

برای تصمیم گیری‏های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن‏ها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است، که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است. در صورتی که اطلاعات موردنیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد)، می‏تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع زمانی اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در بازار سرمایه، پایه اولیه معاملات را وجود اطلاعات مرتبط شکل می‏دهد و از این روست که اطلاعات را گران بها ترین دارایی در بازار سرمایه می‏دانند .

معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت‏ها در بازار منتشر می‏شود، این اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‏پذیرد، این اطلاعات و نحوه واکنش به آن‏ها بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می‏شود. زیرا نحوه برخورد افراد با اطلاعات جدید، نوسان قیمت‏ها را شکل می‏دهد، بنابراین در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‏های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می‏باشیم، که این امر تحلیل‏های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می‏کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن‏ها به اطلاعات مهم شرکت‏ها، اطلاعیه‏هایی می‏باشد که از جانب شرکت‏ها در قالب گزارش‏های حسابداری و صورت‏ها ی مالی منتشر می‏شود.اگر چه، هدف نهایی حسابداری نیز تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری است.

با توجه به این که در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران، هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیری‏های اقتصادی افراد است که خود می‏تواند گویای اهمیت این امر باشد. باید توجه داشت درشرایطی که دستیابی به اطلاعات پرهزینه باشد، سرمایه گذاران مجبورند از طریق برآوردهای ذهنی، تحلیل‏های خود را درباره سوددهی آتی شرکت، جریانات نقدی و …شکل دهند. در نتیجه افرادی که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند، قادر به برآوردهای بهتری نیز خواهند بود و به دلیل این موقعیت اطلاعاتی، بر عرضه وتقاضای بازار تاثیر گذاشته و نوسانات قیمت‏های سهام را منجر می‏شوند.

برای جلوگیری از مداخله و دستکاری افراد و هم چنین افزایش قابلیت اعتماد و فایده مندی بیشتر اطلاعات چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی وجود الزامات خاص در ویِژگی‏های اطلاعات حسابداری برشمرده است، این ویژگی‏ها که در ادبیات حسابداری به ویژگی‏های کیفی اطلاعات حسابداری شهرت دارند موجب افزایش فایده مندی اطلاعات حسابداری و قابلیت اعتماد بالای اطلاعات خواهد شد(صمدی،1390).

دانلود پایان نامه