اندازه گيري شفافيت سود:”پایان نامه درباره شفافيت سود حسابداری”

دانلود پایان نامه

سرمایه‌گذاران به این نکته واقف هستند که در بازارهای سرمایه‌ آزاد فرصت‌های سودآوری یا فرصت‌های زیان‌دهی ملازم هستند اما آنها حق دارند در انتظار نتایج حاصل تصمیمات خود باشند نه نتایج برخاسته از اطلاعات ناقص.

زمانی‌که بازارهای سرمایه در ابتدای سال ۲۰۰۰ به اوج خود رسیدند، ورشکستگی و رسوائی پاره‌ای از شرکت‌ها به‌تدریج اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به مسئولیت گزارش‌دهی اطلاعات ضعیف کرد و موضوع اعتماد عمومی به کیفیت اطلاعات گزارش شده مطرح شد. به‌دلیل کاهش اعتماد عمومی، نیاز به اطلاعات بیشتر و بهتر افزایش یافته و منجر به تقاضای مؤکد بیشتری در خصوص شفافیت بیشتر اطلاع‌رسانی شرکت‌ها گشته است (Diplazza,2001 & Eccles)

تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که اقشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت: سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر از سوی سرمایه‌گذاران بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبرتر و مسئول‌تر و نهایتاً قیمت سهام بالاتر و منفعت بیشتر سهامداران زمانی‌که افزایش قسمت سهام براساس خلق واقعی ارزش باشد نه براساس انتظارات مدیریت از سود یا سود گزارش‌شده، اندازه بازارها و قدرت نقدشوندگی آنها به‌صورت مداوم افزایش یافته و نه فقط برای سهامداران بلکه برای جامعه نیز به‌طور کلی ثروت بیشتری ایجاد می‌شود (,2001 Hallwood).

2-1-3)اندازه گيري شفافيت سود

يكي از مهمترين چالشهايي كه در تحقيقات تجربي مربوط به شفافيت وجود دارد، اندازه گيري شفافيت است. از نظر مفهومي كمي كردن ميزان شفافيت را ميتوان با دقت اطلاعات دريافت شده سنجيد. دقت اطلاعات تابعي از مربوط بودن و كيفيت اطلاعات است. در تلاشهاي اخير براي اندازهگيري شفافيت از معيارهايي مانند بحران مالي يا هموار سازي سود استفاده شده است(lander,2008).

مركز تحقيقات و تجزيه و تحليل بين المللي شاخصي براي شفافيت ارايه كرده است كه اين شاخص ميانگين امتياز نود آيتم حسابداري و غير حسابداري افشا شده توسط نمونه گستردهاي از شركتها در گزارشگري سالانه آنها است. اين مركز امتيازات معيني براي هر ويژگي تعيين كرده و بر اساس امتياز بدست آمده ميزان شفافيت اطلاعات مالي را اندازهگيري ميكند (cifar,1995).

برگر و ديگران معياري براي اندازه گيري شفافيت گزارشگري مالي ابداع كردند كه براي دامنه وسيعي از شركت ها مي توان استفاده كرد. ايده اي كه آن ها براي اندازهگيري شفافيت سود در نظر گرفتند بر اساس پايداري سود است، زيرا از نظر آن ها نوسان بازده سهام شركت نسبتي از شفافيت حسابداري شركت است. اين شاخص علاوه بر كيفيت گزارشگري مالي، شفافيت مالي را هم اندازه مي گيرد(Berger,2006).

بارت و همكاران براي اندازه گيري شفافيت سود از رابطه سود و بازده سهام شركت استفاده كرده اند، به گونه اي كه اگر سود و تغيير در سود با بازده سهام به طور هم زمان تغيير كند(با در نظر گرفتن شاخص ضریب تعیین) سود شرکت شفاف است.

مهد ساد و همكاران شاخصي را براي اندازهگيري شفافيت به كار گرفتهاند كه مقدار شاخص استفاده شده با ويژگيهاي شركت يعني اندازه شركت، تعداد سهامداران و سود دهي ارتباط مثبتي دارد. در اين تحقيق از مدل بارت و همكاران براي اندازه گيري شفافيت سود استفاده شده است.(mohd saad,2009).

دانلود پایان نامه