انواع ارتباطات:”پایان نامه درباره ارتباطات راهبردی”

دانلود پایان نامه

انواع ارتباطات

ارتباطات در سازمان را مي توان به يكطرفه و دو طرفه تقسيم نمود.

ارتباطات يكطرفه:فرآيند ارتباطي كه فاقد بازخورد مي باشد.در واقع نوعي ارتباط يكجانبه و يكطرفه است.در ارتباط يكطرفه فرستنده پيام به ارسال پيام اقدام مي كند و توجهي به پاسخ يا انعكاس پيام ندارد.البته واضح است كه اگر پيام ها به مقصد برسند انعكاس هايي را به همراه دارند كه بازخورد آنها به شمار مي آيند.منتهي در ارتباط يكطرفه فرستنده به اين انعكاس ها توجهي مبذول نمي داردو از اين جهت اينگونه ارتباطات را يكجانبه يا يكطرفه ناميده اند.

ارتباط دوطرفه: در ارتباط دو طرفه،فرستنده يا گيرنده پيام در ارتباط با هم بوده و با يكديگر به مبادله اطلاعات مي پردازند.تبادل اطلاعات كه بازخورد را بوجود مي آورد، گيرنده و فرستنده نقش خود را عوض كرده و يكبار به ارسال پيام در نقش فرستنده و بار ديگر به دريافت نتيجه پيام در نقش گيرنده مي پردازندو اين عمل را تا آنجا كه لازم باشد تكرار مي كنند.در مقايسه اي ميان ارتباطات يكطرفه بدون بازخورد با ارتباطات دو طرفه كه داراي بازخورد مي باشند نتايج زير بدست آمده است:

1.ارتباطات يكطرفه نياز به زمان كمتري دارد در حالي كه ارتباط دو طرفه زمان بيشتري به خود اختصاص مي دهد.

2.ارتباط دو طرفه دقيق تر و صحيح تر مي باشد.

3.اطمينان خاطر و اتكاي به خويشتن گيرندگان پيام در ارتباط دو طرفه بيشتر است.

4.در ارتباط دو طرفه اگر فرستنده پيام نتواند منظور خود را به روشني بيان كند مورد سوالات فراوان قرار مي گيردتا ابهامات گيرندگان كاملاً رفع گردد.

5.ارتباط يكطرفه منظم است اما ارتباط دو طرفه به علت وجود غير قابل پيش بيني نامنظم بوده و شلوغ تر است.(الواني،1377،صص178-179)

2-5 جريان ارتباطات در سازمان

الف) ارتباط عمومي

ب) ارتباط افقي

ج) ارتباط مورب

2-5-1 ارتباط در سطح عمودي

ارتباط در سطح عمودي شامل زنجيره فرماندهي مي شود كه در سازمان مسير عمودي(بالاو پايين ) مي
پيمايد . هدف ارتباطات رو به پايين اين است كه درباره هدفها و سياستهاي سازمان ، اطلاعات لازم به
اعضا ء داده شود در حاليكه نقش اصلي ارتباطاتي كه مسير روبه بالا مي پيمايد اين است كه اطلاعاتي را درباره سطوح پايين تر سازمان به مقامات بالاتر سازمان مي رسانند .دو پژوهشگر به نامهاي پوتر و رابرتز(Porter and Roberts)  درباره اهميت ارتباطات عمودي در سازمان يك تحقيق انجام داده اند و به اين نتيجه رسيدند كه دو سوم ارتباطات مديران با سرپرستان و زير دستان برقرار مي شود .

2-5-2 ارتباطات در سطح افقي

معمولاً شبكه ارتباطي افقي داراي الگويي از جريان كارها يا امور در يك سازمان است كه بين اعضاي يك
گروه ، بين گروه و گروه ديگر ، بين اعضاي دواير مختلف و بين نيروهاي صف و ستاد برقرار مي گردد .

هدف اصلي از ارتباطات در سطح افقي اين است كه براي ايجاد هماهنگي و حل مسائل يك كانال مستقيم در
سازمان بوجود آيد .

2-5-3 ارتباطات مورب

ارتباطات مورب هنگامي صورت مي گيرد كه افراد در سطوح مختلف كه رابطه گزارش دهي مستقيم ندارند
با يكديگر مراوده برقرار كنند .(اعرابی و دیگران، 1378)

 

دانلود پایان نامه