اهداف مديريت دانش//پایان نامه درباره سیستم اطلاعاتی بیمارستان

دانلود پایان نامه

– اهداف مديريت دانش :

ايجاد يك سازمان يادگيري و شراكت با ايجاد جرياني بين مخازن اطلاعات ايجاد شده توسط افراد قسمتهاي مختلف شركت ( مالي، عملكرد، هوش رقابتي و غيره؟ ) و مرتبط كردن آنها به يكدیگر است . بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را بدلايل ذيل بكارميگيرند:

– افزايش همكاري

– بهبود بهره وري

– تشويق و قادر ساختن نوآوري

– غلبه بر اطلاعات زيادي و تحويل فقط آنچه مورد نياز است

– تسهيل جريان دانش مناسب از تامين كنندگان به دريافت كنندگان بدون محدوديت زمان و فضا

– تسهيل اشتراك دانش ميان كارمندان و بازداشتن آنان از اختراع

– تصرف و ثبت دانش كاركنان قبل از اينكه آنان شركت را ترك نمايند، ·اطمينان يافتن از اينكه دانش باارزش بهنگام ترك كارمنداز دست نميرود.

– افزايش آگاهي سازماني از خلاهاي دانش سازمان كمك به شركتها كه سبقت جو باقي بمانند با افزايش آگاهي آنان از استراتژيها، محصولات و بهترين كاركردهاي رقيبانشان.

– بهبود خدمات مشتري ·

مديريت دانش دو قسمت دارد : اول مديريث داده و اطلاعات و دوم مديريت افرادي كه واجد نظر، دانش و توانائي هاي خاص هستند . اين دوقسمت- محتوا و افراد – براي تسهيل مديريت دانش با كمك فرايندها وتكنولوژي خاصي بهم متصل شده اند (40).

 

2-1-7- نقش افراد در مدیریت دانش:

اداره یک سیستم مدیریت دانش ، تلاش عظیمی را می طلبد و همانند دیگر فناوري هاي اطلاعات ، شروع ، راه اندازي و بهره برداري از آن نیازمند تلاشی چشمگیر است . براي موفقیت یک سیستم مدیریت دانش ، مسائل متعددي در ارتباط با مدیریت افراد و فرهنگ ها باید در نظرگرفته شود. حال به بررسی این افراد میپردازیم(41)

معاون دانش : جهت تسهیل اجراي پروژه هاي رفتار محور ، پشتیبانی و همکاري مدیریت ارشد یک سازمان الزامی است . اکثر بنگاه هایی که به توسعه سیستم هاي مدیریت دانش میپردازند، مقامی با عنوان معاون دانش را در سطح عالی رتبه ، معرفی نموده اند . ماهیت نقش معاون دانش، حداکثر کردن سرمایه هاي دانش بنگاه ، طراحی و پیاده سازي استراتژي هاي مدیریت دانش، مبادله داخلی و خارجی سرمایه هاي دانش به طور مؤ ثر و ترویج استفاده ازسیستم مدیریت دانش میباشد.

مدیر عامل ، کارمندان عال ی رتبه و مدیران سازمان : مدیر عامل ، در مقابل معاون دانش،مسئول دفاع از فعالیتهاي مربوط به مدیریت دانش می باشد . او باید مطمئن شود که مدیر دانش ، کارآمد و توانا بوده و قادر است تمامی منا بع مورد نیاز براي موفقیت پروژه را تأمین نماید . او باید در سطح سازمان پشتیبانی وسیعی را براي کمک و به کارگیري سیستم مدیریت دانش به دست آورد. به علاوه ، مدیر عامل باید سازمان را براي تغییرات مورد انتظار ناشی از راه اندازي سیستم مدیریت دانش ، آماده نماید . پشتیبانی از سیستم مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات ، ازحیاتی ترین مسئولیتهاي یک مدیرعامل میباشد.

دیگر کارکنان عالی رتبه سازمان به طور کلی باید منابع مورد نیاز معاون دانش را جهت انجام وظایفش ، در اختیار او قرار دهند . معاون مالی باید ، از موجود بودن منابع مالی لازم ،اطمینان حاصل نماید . مدیر عامل باید مطمئن شود که افراد ، فعالیت هاي مدیریت دانش را درفرایندهاي روزمره کاري خود، جا دادهاند.

مدیران باید فعالیتهاي مدیریت دانش را پشتیبانی نموده و دسترسی به منابع دانش را امکانپذیر نمایند.

دانلود پایان نامه