اهداف کیفیت زندگی کاری:پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

دانلود پایان نامه

 اهداف کیفیت زندگی کاری

اهداف اساسی یک برنامه کیفیت زندگی کاری اثربخش ،شرایط کاری بهبود یافته( به طور عمده از دیدگاه کارمندان) واثربخشی سازمانی بیشتر (به طورعمده ازدیدگاه کارفرمایان) می باشد نتایج مثبت برنامه مذکور به وسیله شماری از مطالعات پیشین حمایت شده است که شامل کاهش غیبت گرایی درسازمان، جابجایی پرسنلی کمتر،ارتقاء ورضایت شغلی بیشتر می باشد(لائو،2002) چند نفر دیگر ازنویسندگان درمقاله ای با عنوان موج جدید کیفیت زندگی کاری موج جدید تیم های کیفیت زندگی کاری را شامل تیم هایی از کارکنان می دانند که اهداف مربوط به کارخود را تعیین می کنند ومعیارهای تعیین چنین اهدافی را به شرح زیر می دانند:

-بهبود روش های انجام کار به گونه ای که مورد رضایت ارباب رجوع (مشتری)، نیروی کارومدیرباشد.

– باعث ایجاد درامد یا کاهش هزینه می شود

– باعث بهبود درارائه خدمات به ارباب رجوع می شود

– روحیه کارگروهی را ارتقاء می بخشد (تمجیدی ، 1386   :33)

 

2-2-5- نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری

برنامه های کیفیت زندگی کاری از نظر ساختار، محتوا وفرایند، از بدو پیدایش تاکنون سه نسل را پشت سرگذاشته است که درجدول 2-3- نشان داده شده است .

 

 

جدول 2-3- نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری

مولفه ها نسل اول نسل دوم نسل سوم
ساختار کیفیت زندگی کاری خارج یا موازی ساختار معمول سازمان بوده ،بعنوان برنامه تلقی می شود کیفیت زندگی کاری تا حدی با ساختار معمول سازمان یکپارچگی ایجاد می کند کیفیت زندگی کاری از ساختارمعمول سازمانی غیر قابل انفکاک است وساختارسازمانی مسطح می شود
انطباق ساختار کیفیت زندگی کاری از طریق اختیار متمرکز متخصصین از بیرون تحمیل می شود ساختار کیفیت زندگی کاری تا حدودی از خود سازگاری وتغییرات مکانی نشان می دهد هرساختار کیفیت زندگی کاری غیر متمرکز است
تمرکز ساختار کیفیت زندگی کاری متمرکز است ساختار کیفیت زندگی کاری تا حدی متمرکز وتاحدی غیر متمرکز است

 

ساختار کیفیت زندگی کاری غیر متمرکزاست
مشارکت ساختار کیفیت زندگی کاری تنها کارکنان منتخب را شامل می شود ساختار کیفیت زندگی کاری بسیاری ازکارکنان رادربرمی گیرد ساختار کیفیت زندگی کاری همه کارکنان رادربرمی گیرد
فرایند تصمیم گیری تصمیم گیری درانحصار مدیریت است کیفیت زندگی کاری اطلاعاتی را به منظور تصمیم گیری های مدیریت دراختیارقرارمی دهد کیفیت زندگی کاری دردامنه ای بین مسئولیت اتخاذ برخی تصمیمات به تشخیص مدیریت تا حذف مسئولیت مدیریت را اتخاذ تصمیم های کاری روزمره قراردارد

 

نقش های مدیریت ، غیر مدیران واتحادیه ها ، تعریف می شود وتصمیمات مجدد دراین نسل توسط کسانی که بیش از همه از نتایج آن متاثرمی شوند، اتخاذ می گردد وسازمان درکلیه سطوح مشترکا اداره می شود
تسهیل تسهیل توسط منابع خارجی (متمرکز) انجام می شود تسهیل تحت کنترل منابع غیر متمرکز (محلی ) انجام می شود

 

 

هرکارمند مهارت های تسهیل کننده را به دست می اورد ودرصورت نیاز نقش تسهیل کننده را ایفا می کند
آموزش وتعلیم نیاز به آموزش وتعلیم توسط منابع خارجی وبه صورت متمرکز تعیین وارائه می شود تاکید براجرای برنامه های توجیهی برای جمیع کارکنان است وبرتوسعه مهارت های تسهیل کنندگان تاکید می شود گروه ها نیازهای آموزشی خود را شناسای می کنند تاکید برمهارت های موردنیاز کلیه کسانی است که درفرایند کیفیت زندگی کاری دخالت دارند آموزش درجایگاه خاص خود تعیین می شود تا شامل کلیه فرایندها ومهارت های کیفیت زندگی کاری ومدیریت سازمان شود
رابطه اتحادیه – مدیریت رابطه رسمی رقابت آمیز میان مدیریت واتحادیه ، زمان زیادی درجهت بنای یک ارتباط غیر رسمی مبتنی براعتماد واحترام متقابل صرف می شود رابطه اتحادیه ومدیریت آهنگ مشارکت جویانه تری به خود می گیرد هردوطرف دائما برحسب نیاز نقش های خود را درقالب مشارکت جوورقابت طلب تغییر می دهند رابطه مبتنی برتشریک مساعی بین اتحادیه ومدیریت وجوددارد یا همچنان که تمایزات موجود بین مدیریت وغیر مدیریت به تدریج کم رنگ می شود، نقش های طرفین مجدا تعریف می شود
محتوای موضوعات موضوعاتی که نسبت به موسسه بیرونی است وتمایل به تاکید برمحیطی بودن دارد دامنه گسترده ای از موضوعاتی که از محیط فراتر رفته وموضوعات مربوط به کارکنان ،اتحادیه ها،برنامه ریزی ، خط مشی ها وموضوعات کاری روزمره را دربرمی گیرد محدودیت موجود خط مشی های سازمان است بین موضوعات کیفیت زندگی کاری ودیگر موضوعات، تمایزی وجودندارد. کلیه ایده ها مورد ملاحظه قرار می گیرند خط مشی های سازمانی ، مبنای کیفیت زندگی کاری را تشکیل مي دهد

 

دانلود پایان نامه