اهمیت هوشمندی رقابتی:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

دانلود پایان نامه

اهمیت هوشمندی رقابتی

توسعه تكنولوژي و رشد تجارت جهانی، امروزه به اين معناست كه محيط تجاري به سرعت و دائم در حال تغيير است.  مدیران بیش از این نمی‌توانند براي تصمیم‌گیری‌هاي راهبردي به اشراق و شهود تکیه کنند. در بیشتر کارها نتیجه یک تصمیم نادرست غیر قابل چشم پوشی است. شرکت‌ها براي ارائه ارزشی بالاتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینه‌اي، به اطلاعات نیازمندند. آن‌ها باید اطلاعات بسیار زیادي از شرکت‌هاي رقیب، واسطه‌ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی‌هاي استراتژیک و ابزارهاي بازاریابی به شمار می‌آید(اصول بازاریابی، پارساییان،1379). گردآوري و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت‌هاي رقیب در امر تدوین استراتژی‌ها، نقشی حیاتی دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت‌هاي رقیب اطلاعات بیشتري به دست آورد، احتمال آن‌که استراتژی‌هاي اثربخش و موفقیت آمیز تدوین و اجرا کند، بیشتر است(همان منبع،1379). بنابراین ردیابی، درك و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح بوده ولازم است که شرکت‌ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندي رقابتی را به اجرا درآورند هوشمندي رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع‌ترین زمینه هاي رشد کسب و کار دنیا، به شمار می‌رود. همچنین هوشمندي رقابتی، یکی از تکنیک‌هاي مهم در ایجاد مزیت رقابتی است(همان منبع،1379).

هوش رقابتي فرايند مداومي است كه اطلاعات قابل استفاده‌اي در اختيار تصميم‌گيرندگان مي‌گذارد. هدف اصلي هوش رقابتي دستيابي به داده‌ها و اطلاعاتي در مورد محيط، رقبا و بازار است. از اين رو هوش رقابتي مؤثر نه تنها نيازمند اطلاعاتي پيرامون رقبا است، بلكه همچنين نيازمند اطلاعاتي درباه‌ی ساير تمايلات محيطي از قبيل تمايلات صنعت، تمايلات قانوني و نظارتي، تمايلات بين المللي، تحولات فن‌آوري، تحولات سياسي و شرايط اقتصادي است. اگرچه تمركز هوش رقابتي بر تصميم گيري است، ولي قلمرو آن گسترده است و در برگيرندة پژوهش پيرامون موضوعاتي از قبيل قابليت‌هاي رقبا، تحليل اتحاد و يا سرمايه‌گذاري مشترك با رقبا، برنامه‌هاي آتي رقبا، راهبرد‌هاي بازار يا خطوط توليد خاص، دلايل دگرگوني در شركت‌ها يا راهبرد واحدهاي كسب وكار وغيره است. در حال حاضر نه تنها شركت‌هاي بزرگ بلكه بسياري از كسب وكارهاي كوچك نيز از مزاياي حاصل از هوش رقابتي بهره می‌گيرند(مقدسی وگرامی، 1390).

دريافت اطلاعات از محيط بيروني كسب و كار، بر موقعيت رقابتي شركت تاثير‌گذار بوده و اين در حالي است كه حدود90 درصد اطلاعاتي را كه يك شركت براي تصميمات حياتي خود نيازمند آن است، مي‌تواند از راه هوشمندي رقابتي كسب كند. بنابراين هوش رقابتي به عنوان يك ابزار مديريت استراتژيك ويكي از سريع‌ترين زمينه‌هاي رشد كسب و كار دنيا به شمار مي‌رود. همچنين هوش رقابتي يكي از تكنيك‌هاي مهم در ايجاد مزيت رقابتي است. بسياري از شركت‌ها از هوش رقابتی براي دستيابي به سهمي از بازار و به دست آوردن سهم رقباي ناشناخته استفاده می‌كنند. آن‌ها از هوش رقابتي بيشتر براي مقاصد زير بهره مي‌برند:

  • شناخت محيط فعلي بازار
  • پيش بيني محيط آتي بازار
  • تحليل عوامل اقتصادی، سياسي و فناورانه مرتبط باكسب وكار خود
  • شناسايي نقاط ضعف و يافتن راه‌‌حل براي آن‌ها
  • تغيير در راهبرد فعلي يا تعديل آن(Shane,2006).

 

دانلود پایان نامه