بازاریابی رابطه مند:پایان نامه درباره تعدیل گری جنسیت

دانلود پایان نامه

بازاریابی رابطه مند

2-4-1 از بازاریابی مبتنی برآمیخته تا بازاریابی رابطه مند

اولین تلاش ها و مطالعات در حوزه آمیزه بازاریابی، توسط مرکز پژوهش دانشکده بازاریابی هاروارد در سال 1929 با هدف شناسایی روابط بین فعالیت ها و وظایف بازاریابی انجام گرفت. تقریبا دو دهه بعد جیمزکولیتون[1] با طبقه بندی مشخص شرکت ها به نتایج متفاوتی دست یافت. کولیتون پس از خاتمه یافتن تحقیق، در نتیجه گیری خود مدیران بازرگانی را با عناوین تصمیم گیرنده[2]، هنرمند[3]، آمیزه عناصر[4] خطاب کرد. پس از این بود که مباحث مربوط به اجزاء تشکیل دهنده ی آمیزه بازاریابی بالا گرفت. به طوری که، برای مثال مک کارتی[5]، استانتول[6]، لیپسول[7]، دارلینگ[8]، بر شیوه طبقه بندی چهارگانه آمیخته پافشاری می نمودند (عباسی، 1381). کمی بیش از پنج دهه از زمانی نمی گذرد که برای نخستین بار مک کارتی با ارائه الگوی 4P راهی را برای سامان بخشیدن به فعالیت های بازاریابی فراهم کرد. الگویی که بعدها توسط دیگر متخصصان بازاریابی بسط و گسترش یافت. 4p ارائه شده توسط مک کارتی که در بازاریابی، به آمیزه بازاریابی معروف است، به واقع برگرفته از حروف ابتدایی چهارکلمه Promotion، Place، Price و Product می باشد: که این همخوانی، امکان به خاطر سپاری راحت آینده ها را فراهم می کند. اتفاقی این چنین، بعدها دست مایه ساخت الگوهای متفاوت با موضوعات دیگری نیز قرار گرفت. نظیر الگوی 5M که پنج گام اساسی برای ساخت تبلیغ را بیان می کند (محمدیان و آقاجان، 1381).

2-4-2 آمیزه بازاریابی و 4P

بازاریابی آن گونه که در اکثر کتاب های دهه های اخیر به چاپ رسیده، از اوایل دهه 1960 معرفی شد. در این زمان بود که مفهوم بازاریابی و 4P: قیمت، محصول، پیشبرد فروش و توزیع وارد ادبیات بازاریابی گردید. به نظر می رسد که امروزه نیز بسیاری از پژوهشگران بازاریابی در مراکز علمی دنیا به حقیقت آمیزه بازاریابی پایبندند (Gronroos, 1997). محصول چیزی است که برای تأمین یک نیاز یا خواسته به بازار عرضه می شود. معمولاً مفهوم محصول تنها به اشیای فیزیکی محدود نمی شود و به چیزی اطلاق می شود که بتواند نیازی را ارضا کند (کاتلر و آسترانگ، 1387). قیمت مقدار پولی است که مشتری باید برای یک محصول بپردازد (کاتلر، 1387). قیمت با دیگر عامل های آمیزه بازاریابی یک تفاوت عمده دارد اینکه قیمت درآمدزاست، ولی دیگران هزینه دار هستند (کاتلر، 1385). توزیع، فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد تا محصول را در دسترس مصرف کنندگان قرار دهد. این فعالیت ها از طریق مجموعه ای از سازمان های وابسته به یکدیگر صورت می گیرد تا محصول به دست مصرف کننده برسد (کاتلر ، 1387). چهارمین عنصر از عناصر آمیزه بازاریابی فعالیت های ترویجی هستند که آخرین قسمت عملیاتی در سیستم بازاریابی شرکت نیز محسوب می شود. منظور از عملیات ترویج فروش مجموعه برنامه های ارتباطی شرکت در ارتباط با مصرف کنندگان است. به عبارتی، منظور از آمیزه فعالیت های ترویجی مجموعه ای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی است که برای دستیابی به هدف های فروش مورد استفاده قرار می گیرند (روستا و همکاران، 1388). اینک رفته رفته این پارادایم، موقعیت مطلق خود را از دست می دهد. در مطالعات بازاریابی، نگرش های جدید پا به عرصه گذاشته اند، که در این میان جهانی شدن کسب و کار، اهمیت یافتن حفظ مشتری، اقتصاد بازار و منافع اقتصادی رابطه با مشتری در تغییر جریان اصلی بازاریابی نقش بارزی را ایفا می نمایند.

[1]  James Culliton

[2]  Decider

[3]  Artist

[4]  Mixer of  Ingredients

[5]  Mc Carthy

[6]  Stanton

[7]  Lispol

[8]  Darling

دانلود پایان نامه