بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۱۹

منبع: یافتههای پژوهش
انتخاب بانک های ذکر شده به دلیل نوآوری بالا در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و سهولت دسترسی به شعب و جمعاوری پرسشنامه صورت گرفته است.
۳-۶- ابزار و شیوه گردآوری داده ها
برای حل هر مشکلی و پاسخ دادن به مسائل موجود در هر پژوهشی، نیاز است تا داده‌ها و اطلاعاتی وجود داشته باشد تا بتوان با کمک آن‌ها و تحلیل آن‌ها فرضیه‌های مطرح شده در آن تحقیق را به عنوان پاسخی ممکن برای آن مسائل مطرح کرد و آن را آزمود. محققان مختلف از ابزارهای متفاوتی برای بدست آوردن آن داده‌ها از جمله مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک (آرشیو – کتابخانه‌ای) استفاده می کنند. در هر پژوهشی، محقق با در نظر گرفتن ماهیت مساله و فرضیه‌های مطرح شده، یک یا چند ابزار را انتخاب می‌کند. بعد از طراحی ابزارهای مورد نظر باید روایی و اعتبار را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت وجود شرایط لازم به جمع آوری داده‌ها بپردازد. در پژوهش حاضر از ابزار کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه استفاده شده است.
مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک: با بررسی اسناد و مدارک از جمله کتاب‌های تخصصی، مقالات و پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام گرفته در راستای موضوع تحقیق، در ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است.
پرسشنامه: پرسشنامه‌ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، پرسشنامه تعدیل و تکمیل شده‌ای می باشد که مولفه‌های به کار رفته در این تحقیق را در نظر گرفته و پرسشنامه طراحی شده است. این پرسشنامه از ۱۶ گویه تشکیل شده است و برای اندازه‌گیری از مقیاس پنج نقطه‌ای لیکرت استفاده شده است. گویه‌های پرسشنامه به این ترتیب آورده شده است: پرسشنامه مورد استفاده در قسمت ضمایم پایان‌نامه پیوست می‌باشد.
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار هر پژوهش در گرو معتبر بودن ابزار گردآوری داده برای آن پژوهش قرار دارد. با توجه به این‌که در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود باید از اعتبار پرسشنامه‌ی پژوهش اطمینان حاصل شود. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی[۷۱] و پایایی[۷۲] مورد توجه قرار می‌گیرد.
از نظرات اساتید گروه اقتصاد دانشگاه تبریز و متخصصان موضوع پژوهش در دانشگاه تبریز و همچنین تعدادی از تکمیل‌کنندگان پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از نتایج سنجش روایی اصلاحات متعددی از نتایج حاصل در پرسشنامه اعمال شد که در نتیجه‌ی آن عدم درک طبیعت و ماهیت پرسشنامه کاهش یافت.
پایایی بعد دوم سنجش اعتبار آزمون می‌باشد. معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‎‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه می‌باشد.
اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (جولی پالانت، ۱۳۸۹). با سنجش پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه با ضریب ۸/۹۷ درصد، اعتبار پرسشنامه در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج آزمون پایایی برای هر یک از متغیرها و همچنین کل پرسشنامه در جدول ۳-۲ نشان داده شده است.
جدول۳-۲: ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده‌ها

متغیرهای تحقیق تعداد سؤالات ضریب آلفای کرونباخ
تبلیغات دهان به دهان شخصی ۳ ۸۶۱/۰
تبلیغات دهان به دهان مجازی ۳ ۸۹۵/۰
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی ۲ ۸۰۲/۰
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.