بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۳۵

۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق
۴-۵-۱- آزمون KMO (کفایت نمونه برداری)
به منظور اطمینان از مناسب بودن داده ها جهت تحلیل عاملی از شاخص های KMO و آزمون بارتلت استفاده می کنیم. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد(حداقل ۶/۰ ) آنگاه داده ها جهت تحلیل عاملی مناسب می باشند. هم‌چنین در آزمون بارتلت که فرضیه ماتریس همبستگی متغیر های مشاهده شده واحد است، آزمون می شود، اگر سطح معنی داری کم تر از ۰۵/۰ باشد ماتریس همبستگی واحد نبوده و بین متغیر ها ارتباط وجود دارد و فرض صفر آماری رد خواهد شد که مناسب بودن داده ها جهت تحلیل آماری را می رساند.
جدول (۴-۱۳) مقدار KMO و نتایج آزمون بارتلت

شاخص کفایت نمونه برداری KMO ۹۴۸/۰
آزمون بارتلت کای دو تقریبی ۰۴۲/۵۳۸۹
درجه آزادی ۱۲۰
عدد معنی داری ۰۰۰/۰

منبع: یافته های تحقیق
همان گونه که مشاهده می شود، مقدار شاخص KMO برابر میباشد که نزدیک به یک است. همچنین عدد معنی داری آزمون بارتلت برابر ۰۰۰/۰ است که کمتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ بوده و در کل نشان دهنده مناسب بودن داده ها جهت تحلیل عاملی است.
۴-۵ -۲- تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی تائیدی بدین سبب انجام میشود که بررسی نماید آیا سوالات هر متغیر با سازه مربوط به خودش ارتباط دارد یا خیر؟ در تحلیل عاملی تائیدی پیش فرض اساسی پژوهشگر آن است که هر عاملی با زیر مجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. قدرت رابطهی بین عامل و متغیر قابل مشاهده به وسیله بار عاملی نشان داده میشود. به عبارتی، بار عاملی عبارت است از همبستگی بین متغیر پنهان و متغیر آشکار. چنانچه بار عاملی (مقادیر همبستگی) کمتر از ۲/۰ باشد، متغیر مشاهده شده مقیاس ضعیفی جهت اندازهگیری متغیر پنهان بوده و باید از کل مدل حذف شود. مقدار بار عاملی بین ۲/۰ تا ۳/۰ نشان دهنده مقیاس ضعیف بوده و احتمالا بایستی از مدل حذف شود. بارهای عاملی بین ۳/۰ تا ۵/۰ نشان میدهند که متغیر مشاهده شده مقیاس نسیتا ضعیفی بوده ولی در عین حال برای ادامه آنالیز کفایت میکند. مقادیر بزرگتر از ۵/۰ نیز نشان می-دهند که منغیر مشاهده پذیر مقیاس قابل اطمینان برای محاسبه متغیر پنهان است. در جدول ۴-۱۳ متغیرهای پژوهش به همراه شماره سوالات مربوطه ذر ابزار پژوهش و بارهای عاملی آنها که از نرمافزار Amos استخراج گردیده است، ارائه شده است.

جدول (۴-۱۴): یافتههای تحلیل عاملی تأییدی
عامل گویه بار عاملی استاندارد شده
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.