مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۴۱

بالاتر از ۶/۰

۶۴۷/۰

قابل قبول

RMSEA

مقتصد

کمتر از ۰۸/۰

۰۶۷/۰

قابل قبول

CMIN/DF

مقتصد

مابین ۲ و ۳

۱۹۷/۲

قابل قبول

HOELTER

کفایت حجم نمونه

برای مدل‌های مختلف متفاوت است

۱۵۵

حجم نمونه ۲۶۷
پس قابل قبول

منبع: یافته های پژوهش
۴-۷- جمع بندی فصل چهارم
این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده اختصاص داشت. ابتدا به بررسی ویژگی‌های پاسخ‌دهندگان پرداخته شد. سپس با استفاده از آمار توصیفی با شاخصهای مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و هم چنین آزمون t تک نمونه ای به توصیف ویژگی‌های هر یک از متغیرهای پژوهش در جامعه مورد بررسی پرداخته شد. سپس در بخش تحلیلهای دو متغیره رابطه دو به دوی متغیرها با یکدیگر آزمون گردید. نتایج حاصل از همبستگی بالای متغیرها با یکدیگر بود. قبل از تحلیل عاملی مناسب بودن داده ها با استفاده از آزمون KMO و بارتلت بررسی شد که نتایج کفایت داده ها جهت تحلیل عاملی را نشان داد. سپس نتایج تحلیل عاملی و بار های عاملی نیز آورده شد که نشان داد متغیرهای آشکار به خوبی توانسته اند متغیرهای پنهان را بسنجند. سپس در تحلیل‌های چند متغیره به بررسی تاثیر متغیرها به یکدیگر با کمک مدل ساختاری و استفاده از نرم افزار آموس پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان دهنده عدم رد فرضیه های پژوهش بود.
در فصل بعدی برمبنای یافته‌های حاصل از فصل حاضر به بحث و نتیجه‌گیری در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش پرداخته خواهد شد و در نهایت بر مبنای همین یافته‌ها پیشنهادهای پژوهش مورد اشاره قرار می‌گیرد.
فصل پنجم
جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
با توجه به اهمیت نتیجه گیری و پیشنهاداتی که در هر پژوهش وجود دارد، در فصل حاضر به بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم آورده شده است به پاسخگویی سوالات پژوهش پرداخته می‌شود. بدین منظور ابتدا چهارچوب کلی تحقیق مرور شده، سپس با مروری مختصر بر یافتههای پژوهش به بحث در خصوص سؤالها و فرضیههای تحقیق پرداخته می‌شود‌. در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیتهایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آنها مواجه بوده مطرح خواهد شد
۵-۲- مروری بر چارچوب کلی تحقیق
این پژوهش با بررسی رابطه بین تبلیغات دهان به دهان شخثی و مجازی و استفاده از نوآوری انجام گرفته است. برای نیل به این هدف پس از مطالعه ادبیات داخلی و خارجی مدل تحقیق تشکیل شد. به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز مطالعه پرسشنامهای با ۱۶ سوال طراحی شد و از میان جامعه، نمونه مورد نظر جمعاوری گردید. تعداد نمونه با توجه به فرمول کوکران حداقل شامل ۲۶۷ نمونه شد که تعداد ۲۶۷ پرسشنامه جمعاوری گردید. تحلیلهای مطالعه طی چهار مرحله انجام گردید. ابتدا به توصیف نمونه جمعاوری شده پرداخته شد، سپس ویژگیهای جامعه مورد بررسی از نظر هر یک از متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیلهای تک متغیره و محاسبه شاخصهای مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و آزمون t تک نمونه ای بررسی شد. در ادامه به تحلیل همبستگی میان متغیرها پرداخته شد. در آخر نیز با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر استفاده شد. باید خاطر نشان کرد که تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos Graphics صورت گرفته است. در ادامه نیز یافته‌های پژوهش بر مبنای تحلیلهای انجام گرفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۵-۳- یافتههای پژوهش

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.