منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۷

 • تبلیغات دهان به دهان مجازی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
 • تبلیغات دهان به دهان شخصی بر اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
 • اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری بر شدت استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
 • تبلیغات دهان به دهان شخصی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد.
 • تبلیغات دهان به دهان مجازی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد.
 • میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
 • ۱-۵- روششناسی تحقیق
  با توجه به پیشینه مدل زیر جهت بررسی فرضیه های تحقیق پیشنهاد میگردد:
  شکل شماره ۱-۱: مدل پیشنهادی تحقیق
  H3
  H4
  H5
  H1
  H7
  H2
  H6
  منبع:برگرفته از کاواکامی و همکاران (۲۰۱۲)
  این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی نظریه های تدوین شده در تحقیقات پایه را برای حل مسائل اجرائی و واقعی بکار میگیرد. بر حسب روش، تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و توجه آن به شرایط و روابط موجود و فرآیندهای جاری در زمان حال می باشد. پژوهش حاضر نیز به دلیل کاربرد علمی دانش برای توصیف روابط موجود ما بین تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری، تحقیقی کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می شود.
  در این پژوهش روش کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه برای جمعآوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری[۸](SEM) استفاده خواهد شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی سعی خواهد شد تا تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری ، تجزیه و تحلیل شده و تعیین شود که آیا داده های جمع آوری شده با ساختار عاملی تعیین شده در فرضیات تحقیق هماهنگ می باشند یا نه.
  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده خواهد شد.
  ۱-۶- تعریف عملیاتی متغیرها
  ۱-۶-۱- تبلیغات دهان به دهان شخصی
  تبلیغات دهان به دهان شخصی شامل تبادل اطلاعات بین افراد، از طریق گفتگو است و معمولا بین افرادی انجام میگیرد که یکدیگر را می شناسند. ماکسهام[۹] (۲۰۰۱)
  ۱-۶-۲- تبلیغات دهان به دهان مجازی
  تبلیغات دهان به دهان مجازی: از طریق اینترنت و بین افرادی است که یکدیگر را نمی شناسند. معمولا از طریق سایت هایی است که به نقد محصولات جهت استفاده کاربران می پردازند. پارک و لی[۱۰] (۲۰۰۹)
  ۱-۶-۳- اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
  اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری که شامل ادراک مصرف کننده از تعداد افرادی است که در اطرافش از این نوآوری استفاده میکنند. سونگ[۱۱] و همکاران (۲۰۰۹)
  ۱-۶-۴- میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
  میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل ادراکاتی است که مصرف کننده از محصولات مکمل موجود در اطرافش دارد. سونگ و همکاران (۲۰۰۹)
  ۱-۶-۵- شدت استفاده از نوآوری
  شدت استفاده از نوآوری میزان افزایش استفاده از نوآوری است. شیه و ونکاتش[۱۲] (۲۰۰۴)
  ۱-۶-۶- تنوع استفاده از نوآوری
  تنوع استفاده از نوآوری یافتن راه های مختلف توسط مصرف کننده جهت استفاده از نوآوری است. کاواکامی[۱۳] و همکاران (۲۰۱۳)
  ۱-۷- جامعه و نمونه آماری
  جهت جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور آزمون آماری مدل تحقیق از پذیرندگان نوآوری های الکترونیکی خدمات بانکی در شهر تبریز استفاده خواهد شد. جهت آزمون مدل و متغیر نوآوری، نوآوری های بانکی در نظر گرفته شد. به همین منظور از مشتریان بانک های مهر اقتصاد، سامان، پارسیان که از خدمات نوین الکترونیکی بانکی استفاده نموده بودند، به عنوان جامعه آماری پرسش شد.
  ۱-۸ – سازماندهی تحقیق
  پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است؛ فصل دوم به بررسی مبانی نظری و پژوهشهای داخلی و خارجی جهت حمایت از فرضیه ها و روش تحقیق اختصاص دارد؛ فصل سوم به روش شناسی پژوهش پرداخته و فصل چهارم دادههای بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت در فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.
  ۱-۹- چارچوب فصول آتی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.