پژوهش – بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد …

تحلیل جدول رگرسیون:
این جدول با استفاده از فرمول رگرسیون براساس رابطه زیر تشکیل شده است:
متغیر وابسته: توسعه نوآوری= y
متغیرهای مستقل شامل جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات مدل رابینز و دیسنزو= Xi
عدد ثابت = ۶۳۹/۱
ضریب بتا= ßi
با استفاده از فرمول رگرسیون، میزان توسعه نوآوری براساس متغیرهای X1، X2،…..و X6برآورد می شود. چون مقدار احتمال در متغیرهای X1 و X6 بزرگتر از۰۵/۰ می باشد ویا به عبارت دیگر مقدار ضریب ß کم می باشد، این متغیرها برای برآورد متغیر وابسته که در این آزمون توسعه نوآوری می باشد، قابل برآورد نیستند.در نتیجه فرض H0 مبنی رد فرضیه های فرعی اول و ششم تایید و فرض H1 مبنی بر پذیرفته شدن فرضیه های مذکور رد می گردد.لذا فرضیه های اول و ششم تحقیق رد می گردد. همچنین نتایج نشان می دهند بیشترین تاثیر مربوط به متغیر فرصت برای رشد و ارتقاء با ضریب بتای ۳۴۵/۰ و احتمال ۷۱۲/۴ می باشد.
آزمون خطای استاندارد میانگین
آزمون خطای استاندارد میانگین یکی از آزمون‌های آمار است که برای ارزیابی میزان همگنی یا یکسان بودن و یکسان نبودن ‏ میانگین نمونه‌ای و میانگین جامعه به کار می‌رود.این آزمون برای تشخیص یکسان بودن میانگین برآورد شده نمونه‌ای با میانگین جامعه کاربر دارد. اگر تفاوت کم باشد، این تفاوت معلول تغییر پذیری نمونه‌ای شناخته می‌شود، ولی اگر زیاد باشد نتیجه گرفته می‌شود که برآورد نمونه‌ای با پارامتر جامعه یکسان (همقواره) نیست.همانگونه که در جدول ۴-۸ نشان داده شده است، در این تحقیق تفاوت میانگین نمونه بسیار کم می باشد و این نتیجه نشان می دهد که نمونه مورد مطالعه همگن می باشد.
آزمون F
آزمون F یا آزمون آنالیز واریانس[۸۵]‏ تعمیم یافته آزمون t است و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن جامعه آماری و یا چند نمونه از جامعه به کار برده می‌شود. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود.از این آزمون برای مقایسه همقوارگی چند نمونه از جامعه را تواما با هم استفاده می‌شود. مقایسه میانگین‌های چند نمونه جامعه با آزمون t بسیار مشکل است.مقایسه میانگین‌ها و همقوارگی چند نمونه از جامعه بوسیله این آزمون راحت تر از آزمون t امکانپذیر است.همان طور که در جدول ۸-۴ مشاهده می گردد میزان ضریب این آزمون در نتایج تحقیق ۰۵/۰> 000/0 بوده که نشان می دهد درنمونه های مختلف جامعه آماری مورد مطالعه(به عنوان مثال: از نظر جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه خدمت، پست سازمانی و… یکسانی و همگنی مناسبی وجود دارد.
آزمون دوربین- واتسون
ضریب دوربین- واتسون ضریبی است برای تشخیص جملات خطا در یک رگرسیون به کار می رود. هرگاه مقدار ضریب نزدیک ۲ باشد یعنی میزان خطای رگرسیون کم است و در تحلیل رگرسیون مشکلی وجود ندارد و هرقدر از ۲ به سمت پایین فاصله داشته باشد خطای رگرسیون بیشتر است. اما به هر حال به مقدار مناسب ضریب همبستگی و تعداد متغیرها و تعداد مشاهدات بستگی دارد. این آزمون از مشهورترین آزمون ها برای تشخیص خود همبستگی است. در این تحقیق ضریب دوربین واتسون برابر ۸۲۵/۱ بوده که می توان نتیجه گرفت ضریب خطای رگرسیون بسیار کم بوده است.
نتیجه کلی آزمون:
نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که این آزمون با ضریب رگرسیون ۶۷/۰ آزمون قابل قبولی می باشد همچنین ضریب تعیین ۴۳/۰ نشان می دهد که ۴۳ درصد توسعه نوآوری کارکنان توسط شاخص های استراتژی جبران خدمات(مسئولیت, آزادی شغل, مشارکت, تنوع درکار, فرصت شغل وکارجذاب )قابل پیش بینی است.
جدول ۴-۹: آزمون آنالیز واریانس

متغیر منابع جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره آزمون سطح معنی داری
توسعه نوآوری بین گروهها ۷۱۷/۶۴۴
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است