بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری …

نمودار۴-۶: توزیع فراوانی کارکنان برحسب پست سازمانی ۸۱
فهرست جداول
جدول ۲-۱:روندپرداخت ۴۴
جدول۲-۲: مقایسه برنامه های جبران خدمات مبتنی بر دانش وشغل ۴۸
جدول ۲-۳: طبقه بندی عمومی نوآوری ۵۷
جدول۲- ۴: تغییر مدل کسب وکار ۶۰
جدول ۳-۱ – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات ۷۱
جدول ۳-۲- شاخص های مختلف پرسشنامه جنبه های درونی جبران خدمت ۷۱
جدول۴-۱ : توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت ۷۶
جدول۴-۲ : توزیع فراوانی کارکنان برحسب سن ۷۷
جدول۴-۳ : توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی ۷۸
جدول۴-۴ : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تاهل ۷۹
جدول۴-۵ : توزیع فراوانی سنوات خدمت ۸۰
جدول۴-۶ : توزیع فراوانی ماهیت پست سازمانی ۸۱
جدول ۴-۷ : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۸۲
جدول۴-۸ : آزمون رگرسیون (جدول کامل) ۸۳
جدول ۴-۹: آزمون آنالیز واریانس ۸۵
جدول۴-۱۰: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره یک ۸۶
جدول۴-۱۱: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره دو ۸۶
جدول۴-۱۲: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره سه ۸۷
جدول۴-۱۳: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره چهار ۸۷
جدول۴-۱۴: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره پنج ۸۸
جدول۴-۱۵: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره شش ۸۸
جدول۴-۱۶: آزمون t مقایسه نمرات توسعه ونوآوری در مردان و زنان ۸۹
جدول۴-۱۷: آزمون t مقایسه نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک به وضعیت تاهل کارکنان ۸۹
جدول۴-۱۸: آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک سن ۹۰
جدول ۴-۱۹: آزمون آنالیز واریانس میانگین نمرات توسعه ونوآوری درون گروهی به تفکیک سن ۹۰
جدول۴-۲۰: آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک سن ۹۱
جدول ۴-۲۰: آزمون آنالیز واریانس استراتژی جبران خدمات درون گروهی به تفکیک سن ۹۱
جدول۴-۲۱: آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک سنوات خدمت ۹۲
جدول ۴-۲۲: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک سنوات خدمت ۹۲
جدول۴-۲۳: آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک سنوات خدمت ۹۳
جدول ۴-۲۴: آزمون آنالیز واریانس گروهی استراتژی جبران خدمات به تفکیک سنوات خدمت ۹۳
جدول۴-۲۵: آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک تحصیلات ۹۴
جدول ۴-۲۶: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک تحصیلات ۹۴
جدول ۴ -۲۷: آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک تحصیلات ۹۵
جدول ۴- ۲۸ : آزمون آنالیز واریانس گروهی استراتژی جبران خدمات به تفکیک تحصیلات ۹۵
جدول۴-۲۹: آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین نمرات توسعه نوآوری به تفکیک پست سازمانی ۹۶
جدول ۴-۳۰: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک پست سازمانی ۹۶
جدول۴-۳۱: آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک پست سازمانی ۹۷
جدول ۴-۳۲: آزمون آنالیز واریانس استراتژی جبران خدمات به تفکیک پست سازمانی ۹۷
چکیده: