دسترسی به منابع مقالات : بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه …

متغیرهای تعدیل کننده*
متغیرهای کنترل**
[۱۶]
۱- ۳- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
افزایش روزافزون رقابت در صنعت بانکداری کشور با تاسیس بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری متعدد و پوشش بخش قابل توجهی از بازار پول وسرمایه، چالش مهمی است که بانکهای دولتی بخصوص بانک کشاورزی، با آن روبرو گردیده است. از آنجا که بانک کشاورزی تنها تامین کننده منابع مالی توسعه پایدار بخش کشاورزی محسوب می گردد، برای دستابی به ماموریت اساسی خود ناگزیر به حضور در بازار پر رقابت امروزی جهت تجهیز منابع مالی و تزریق سرمایه ها به بخش کشاورزی است. یکی از روش های ایجاد مزیت رقابتی برای افزایش سهم از بازار، نوآوری در تنوع خدمات، تکنولوژی، عملیات بانکی، فرایندها و… می باشد.
پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور خود مستلزم طی مراحل زیربنایی، فرهنگ سازی، تهیه و تجهیز ساز و کارهای متعددی است که زمان بر بوده و نیاز امروز بانک را تامین نخواهد کرد. لیکن با شناسایی عوامل قابل کنترل توسعه نوآوری کارکنان، می توان به نیاز اساسی بانک به پرورش روحیه نوآوری وخلاقیت کارکنان در برنامه های کوتاه مدت کمک کرد. این تحقیق سعی دارد تاثیر عوامل مذکور برتوسعه نوآوری کارکنان را بررسی نماید.
۱-۴ – اهداف تحقیق
در تعیین اهداف تحقیق باید مشخص گردد که محقق انتظار دارد از این مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کند. درتعریف هدف گفته اند: هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد. از سوی دیگر مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند. چنانچه اهداف یک تحقیق به خوبی نوشته شود محقق در می یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راههایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود. این تحقیق از بعد پژوهشی مشتمل بر یک هدف کلی وشش هدف جزئی و از بعد بنیادی شامل اهداف علمی و کاربردی می باشد.
هدف کلی تحقیق:
شناسایی میزان تاثیر جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری
اهداف جزئی تحقیق:
شناسایی میزان تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.
شناسایی میزان تاثیر آزادی و اختیارات شغلی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.
شناسایی میزان تاثیر اعطای مسئولیت بیشتر بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.
شناسایی میزان تاثیر واگذاری کار جذاب وگیرا بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.
شناسایی میزان تاثیر فرصت برای رشد وترقی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.
شناسایی میزان تاثیر تنوع درفعالیتهای روزمره بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.
اهداف علمی و کاربردی تحقیق:
از آنجا که پژوهش علمى با ظهور مسئله یا مجهولى در ذهن محقق شروع مى‌شود، هدف اصلى تحقیق علمى را باید معلوم کردن آن مجهول و به‌ عبارتى حل مسئله و پاسخ یافتن براى آن دانست؛ اما پژوهش علمى یک هدف اولیه و یک هدف غایى دارد، هدف اولیه محقق روشن کردن مسئله خاصى است که با آن روبرو شده است، ولى هدف غایى او دستیابى به معلوم کلى و به‌‌عبارتى قضایاى علمى کلى است که خصلتى جهانشمول دارد.
اهداف علمی
عمده ترین هدف علمی این تحقیق، بررسى و ارزیابى نظریه‌های مطرح شده توسط صاحبنظران در زمینه استراتژی های جبران خدمات و توسعه نوآوری و همچنین کشف رابطه موثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می باشد. نظریه‌ها از منابع گوناگون سرچشمه مى‌گیرند؛ یعنى گاه مبناى عقلانى دارند و گاه حاصل تحقیقات تجربى هستند. با این همه، چون مصادیق بیرونى متعدد دارند باید مورد آزمایش قرار گیرند تا در صورت موفق بودن، پایه‌هاى آنها محکم‌تر شود؛ بنابراین، در این تحقیق ابتدا ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل استراتژی های جبران خدمات و مطالعه نظریه های صاحبنظران مختلف در زمینه استراتژی جبران خدمات و نوآوری، نسبت به ارزیابی استراتژی جبران خدمات بانک کشاورزی اقدام می گردد. سپس سطح نوآوری کارکنان، مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد تا وضعیت موجود شناسایی شده و با بررسی یافته های تحقیق ، نوع رابطه و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (طبق مدل تحقیق)، عوامل تاثیرگذار بر توسعه نوآوری کارکنان شناسایی می گردد.
اهداف کاربردی
از نظر جنبه کاربردى ، هدف از اجراى این تحقیق، حل مسئله اى است که تحقیق به خاطر آن انجام مى‌شود، طبعاً، افراد و سازمان‌ها غالباً با مسایل و مشکلاتى روبرو مى‌شوند که کشف علت یا علل بروز آن همراه با یافتن راه‌حل، هدف عمده تحقیق قرار مى‌گیرد.
با توجه به اینکه بانک کشاورزی در راستای حفظ موجودیت و افزایش سرعت رشد و ترقی در همه زمینه ها و کسب مزیت رقابتی نیاز شدیدی به خلاقیت و نوآوری دارد و از طرف دیگر باید زمینه مساعدی برای توسعه روحیه خلاقیت و نوآوری در منابع انسانی بانک بوجود آید، از دیدگاه صاحبنظران، استراتژی های جبران خدمات یکی از فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است که نقش کلیدی در شکل دادن افراد واثرشان بر توسعه نوآوری دارد[۱۷](حسن پور واکبری، ۱۳۸۸، جلد دوم ۱۲۰) بنابراین چون تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی های جبران خدمات در حیطه وظایف و جزء فعالیت های قابل کنترل مدیران بانک بوده ، با برنامه ریزی منسجم و لحاظ کردن شاخص های متغیر های مستقل در برنامه ها می توان به ارتقاء و توسعه روحیه نوآوری و خلاقیت در کارکنان کمک کرد، در این تحقیق سعی می گردد با شناسایی تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری مدیران، استراتژیست ها و برنامه ریزان بانک را برای ایجاد زمینه توسعه نوآوری یاری نمود.
۱-۵- سوالات و فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات مدل رابینز و دسنزو بر توسعه نوآوری کارکنان تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی
۱- مشارکت در تصمیم گیری بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.
۲- آزادی و اختیارات شغلی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.
۳- اعطای مسئولیت بیشتر بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.
۴-واگذاری کار جذاب وگیرا بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.
۵- فرصت برای رشد وترقی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.
۶- تنوع درفعالیتهای روزمره بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.
۱-۶- روش تحقیق:
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر و سریعتردر دستیابی به پاسخ کمک نماید (نادری و سیف نراقی؛۱۳۸۳، ۷۸ )
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. در این تحقیق با توجه به اینکه، محقق در نظر دارد به بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل رابینز و دسنزو[۱۸] بپردازد، روش تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی( که به توجه به عدم وجود پیشینه کافی، تحقیق اکتشافی) و از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد.
در این تحقیق، از طریق ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق استفاده شده است که جهت اطمینان از روایی وپایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب ۷۸% اطمینان و پرسشنامه استاندارد مربوط به ابتکار و نوآوری که توسط مارتین پاتچن ابداع گردیده است، بین جامعه آماری متشکل از تعداد ۱۶۴ نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی تشکیل داده بودند، توزیع گردید.
به منظور اطمینان از برگشت پرسشنامه ها وکسر پرسشنامه های ناقص وغیرقابل قبول تعداد ۱۷۰ برگ پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع وتعداد ۱۵۵ پرسشنامه تکمیل شده قابل قبول مورد استفاده قرارگرفت.
برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از طریق محاسبه رگرسیون خطی ومیانگین ساده نمرات هرکدام از متغیرها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدست آمد سپس جهت مقایسه یافته ها ونتایج محاسبه مرحله اول ، ضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و تحلیل واریانس متغیرها محاسبه گردید. همچنین برای کشف تاثیر سایر متغیرها تعدیل گر شامل سن، جنس، تحصیلات، تاهل، سنوات خدمت وپست سازمانی، تی استیودنت، رگرسیون ساده وآنالیز واریانس محاسبه گردید.
۱-۷ – تعاریف واژه ها و اصطلاحات
۱-۷-۱- الف تعریف مفهومی متغیرها

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.