بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی …

یافته های هیستولوژیک و رادیوگرافیک پالپ در گروههای فوق با یکدیگر تفاوتی ندارند.
فصل دوم
مواد و روش ها
روش‌‌ کار و مواد
مطالعه حاضر یک مطالعه مداخلهای حیوانی از نوع Prospective Randomized Controlled Trial بود که در واحد پژوهش حیوانات در مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام شد و هدف از آن بررسی هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed شده سگ در بازه زمانی ۶۰ روزه بوده است. این مطالعه در کمیته اخلاقی و شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مشهد با کد مصوب ۹۲۰۶۵۶ به تصویب رسید و پس از انجام مراحل تحقیق و آماده سازی نمونهها، ارزیابی هیستولوژیک و رادیوگرافیک انجام شده و یافتهها، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
حجم نمونه
به دلیل ملاحظات و محدودیت اخلاقی و با توجه به مطالعه Rianne Gomes (43) و میزان تحلیل ریشه در ۲ گروه کنترل و لیزر پس از یک ماه دو دندان به دست آمد که برای اطمینان بیشتر، حجم نمونه را در هر زیرگروه به ۴ دندان افزایش دادیم که با احتساب ۹ زیرگروه، در کل حجم نمونه ۳۶ دندان در نظر گرفته شد.
در نهایت با توجه به حجم نمونه که شامل ۳۶ دندان میباشد، تعداد ۸ سگ همسن و همجنس (۷-۶ ماهه) از نژاد مخلوط ایرانی، با دندانهای ثنایای نابالغ فک بالا و پایین که برای انهدام توسط شهرداری جمع آوری شده بودند، برای تحقیق انتخاب شدند. پس از جمعآوری سگ ها، جهت اطمینان از باز بودن اپکس دندانها، پس از بیهوشی، رادیوگرافی اولیه تهیه شد. سپس حیوانات تحت نظارت دامپزشک به مدت ۳ هفته تحت قرنطینه قرار گرفته و داروهای ضد انگل شامل: Droncite به میزان ۵ میلیگرم بر کیلوگرم، بصورت تک دوزخوراکی همراه با آیورمکتین Ivermectinبه میزان ۲/۰ میلیگرم بر کیلوگرم بصورت تزریق زیرجلدی وتکرار آن با فواصل ۲ هفته تا ۳ بار تزریق گردید. علاوه براین ۲ دوز واکسن هاری با فواصل ۳ هفته به صورت زیرجلدی نیز تجویز شد. تمامی‌مراحل برای هر حیوان به طور اختصاصی انجام و ثبت گردید. رژیم غذایی سگ ها به همراه مکمل غذایی مناسب تهیه شد.
معیارهای ورود به مطالعه
معیار اصلی ورود حیوانات، سن سگ انتخاب شده با توجه به تکامل ریشه بود که با توجه به این مسأله سگها بین ۵ تا ۷ ماه، سن داشتند. قبل از ورود به مطالعه، تمامی‌سگها از لحاظ سلامتی بررسی و مورد تأیید دامپزشک قرار گرفتند. دندانهای مورد نظر از نظر باز بودن اپکس با توجه به رادیوگرافی تهیه شده تحت بیهوشی، بررسی شدند و عدم وجود پوسیدگی یا وضعیت پریودنتال نامناسب، شکستگی تاج و میزان رویش دندان های مورد نظر، و نیز میزان رویش دندانهای مجاور جهت امکان کاربرد اسپلینت و وضعیت تحلیل ریشه دندانهای شیری مجاور نیز از جمله معیارهای ورودبه مطالعه بودند که در معاینه کلینیکی بررسی شدند. در صورت شکستگی ساکت آلوئولار دندان مربوطه حین کار، دندان مذکور از مطالعه حذف میگردید.
در نهایت تعداد ۸ سگ با دندان های نابالغ که از نظر وضعیت دندانی و عمومی‌سالم بودند، انتخاب شدند. معیار باز بودن اپکس ۱ میلی متر در نظر گرفته شد. در طی مطالعه دندان هایی که دچار حوادثی از قبیل شکستگی ریشه طی extractionو یا مشکل پریودنتال شدید می‌شدند از گروه مطالعه حذف می‌شدند و در نهایت دندان دیگری جایگزین آن می‌گردید (شکل۲-۱ و فلوچارت ۲-۱)
فلوچارت ۲-۱: نحوه ورود نمونه ها به مطالعه و مراحل انجام درمان
ادامه فلوچارت ۲-۱
شکل۲-۱ : رادیوگرافی اولیه باز بودن اپکس ها را نشان می‌دهد
توزیع نمونه
در هر سگ ۲ دندان ثنایا در هر کوادرانت و مجموعاً ۸ دندان ثنایا از هر سگ به طور تصادفی در یکی از ۹ زیرگروه قرار گرفت. به طوری که در نهایت ۱۸ دندان تحت پروتکل معمولی درمان شده و ۱۸ دندان باقیمانده نیز علاوه بر پروتکل معمول تحت تابش لیزر کم توان ایندیوم-گالیوم-آلومینیم-فسفات (THOR-DD2, USA) با توان خروجی ۳۰ میلی وات و طول موج ۶۸۰ نانومتر به صورت پیوسته، قرار میگرفتند. قابل ذکر است که تابش لیزر در هر ناحیه ۲۵۰ ژول بر سانتی متر مربع بوده و انرژی انتقال یافته در هر ناحیه ۴ ژول بود (شکل ۲-۲).
 
شکل۲-۲: دستگاه لیزر کم توان
در روز انجام درمان برای هر یک از حیوانات، مراحل زیر تحت بیهوشی عمومی‌انجام گرفت:
پروتکل بیهوشی
سگها قبل از بیهوشی در وضعیت ناشتا قرار داشته و به منظور انجام آرام بخشی حیوان در حدود۱۰دقیقه قبل از شروع کار، داروی زایلازین هیدروکلراید بصورت داخل عضلانی (mg/kg1-5/0)، جهت بی دردی وشل نمودن عضلات و به دنبال آن داروی بیهوشی کتامین هیدروکلراید (mg/kg 20-15)، به صورت داخل عضلانی جهت القا و حفظ بیهوشی به حیوان تزریق گردید و چنانچه در طی انجام مراحل کار نیاز به تزریق مجدد ماده بیهوشی وجود داشت داروی بیهوشی با نصف دوز اولیه تکرار میگردید. جهت مراحل دردناک کار نظیرکشیدن دندان علاوه بر تمهیدات فوق یک دوز داروی ضد دردFlunixinmeglumine (mg/kg5/0) بصورت داخل عضلانی تزریق می‌گردید. علائم حیاتی حیوان شامل ضربان قلب، دمای بدن، تعداد تنفس و عمق بیهوشی در تمام مراحل بیهوشی بطور مداوم مورد ارزیابی قرار میگرفت. پس از بی هوش کردن حیوان، سر در موقعیت مشخصی قرار داده شد و دهان حیوان با دهان بازکن، باز نگه داشته شد. سپس از دندان های مورد نظر با استفاده از تکنیک نیمساز رادیوگرافی تهیه شد. به منظور بی حس نمودن دندان ها، از لیدوکائین ۲ درصد با اپی نفرین یکصدهزارم (داروپخش ایران) دردندان های فک بالا با تکنیک انفیلتراسیون و در دندان های فک پایین با تکنیک بلاک عصباینفراآلوئولر استفاده شد. سپس دهان حیوان با محلول بتادین شستشو داده شده و خارج کردن دندان تا حد امکان بدون آسیب به بافت نرم مجاور ابتدا توسط الواتور استریل و سپس با فورسپس قابل آداپته شدن استریل صورت گرفت.سپس با توجه به تقسیم بندی تصادفی انجام شده توسط کامپیوتر با استفاده از سایت www.randomization.comدندان ها پس از خارج شدن از ساکت در یکی از محیط های بزاق، آب، خشک منتقل می‌شد (شکل۲-۳) یا بلافاصله طی ۵ دقیقه پس از extraction مجددا پس از شستشوی ساکت و دندان با سالین در ساکت مربوطه قرار داده می‌شد.
شکل۲-۳: نگهداری دندان در محیطهای مختلف
گروه بندی نمونه ها
طبق تقسیم بندی تصادفی انجام شده ، دندان ها به ۴گروه تقسیم شدند:
گروه A: جایگذاری فوری
گروه B : 30 دقیقه در بزاق
گروهC : 30 دقیقه در آب
گروه D : 45 دقیقه در محیط خشک
هرکدام از گروه های فوق براساس استفاده یا عدم استفاده از لیزر و روش به کارگیری لیزر به زیرگروه های مختلف طبق جدول زیر تقسیم شدند(جدول۲-۱).
پس از خارج سازی دندان، در زیر گروه A با جایگذاری فوری ، دندان ۴ دقیقه بعد با سالین شستشو داده شده و پس از شستشوی ساکت با سالین برای خروج لخته خونی جایگذاری مجدد صورت گرفت. در زیر گروه A1 همراه با لیزر، پس از ۴ دقیقه و قبل از ریپلنت دندان، سطح ریشه دندان با فاصله ۱ میلی متری به صورت جارویی از ۴ جهت (مزیال، دیستال، باکال و لینگوال) به مدت ۲۰ ثانیه تحت تابش لیزر کم توان قرار گرفت (شکل ۲-۴). سپس ساکت آلوئول دندان مورد نظر هم از سه جهت لینگوال، باکال و ¼کرونالی ساکت به مدت ۳۰ ثانیه تحت تابش لیزر قرار گرفت(شکل ۲-۵).
در زیرگروه B دندان پس از قرار گرفتن در بزاق به مدت ۳۰ دقیقه طبق پروتکل معمول درمان با سالین شسته شده و به ترتیب ۳۰ دقیقه در شیر سرد کم چرب (چوپان، ایران ) و ۵ دقیقه در داکسی سایکلین ۱% با حل کردن ۱ کپسول داکسی سایکلین۱۰۰ میلی گرم در ۱۰ میلی لیتر نرمال سالین قرار گرفت و پس از شستشوی ساکت توسط نرمال سالین ریپلنت گردید. در زیر گروه B1 همراه با لیزر دندان به مدت ۳۰ دقیقه در بزاق قرار گرفته و پس از آن مراحل درمانی به ترتیب شستشو با سالین ، ۳۰ دقیقه در شیر سرد کم چرب و ۵ دقیقه در داکسی سایکلین ۱% انجام گردید و قبل از ریپلنت تحت تابش لیزر با شرایط ذکر شده قرار گرفت. در زیرگروه C دندان پس از قرار گرفتن به مدت ۳۰ دقیقه در آب ، طبق پروتکل معمول درمان، با سالین شسته شده و به ترتیب ۳۰ دقیقه در شیر سرد کم چرب و ۵ دقیقه در داکسی سایکلین ۱% قرار داده شد و سپس ریپلنت گردید. در گروه C1 مراحل درمانی مشابه گروه C بود با این تفاوت که قبل از ریپلنت تحت تابش لیزر قرار می‌گرفت. در زیر گروه D دندان پس از کشیده شدن به مدت ۴۵ دقیقه روی موم قرمز در شرایط محیط خشک قرار داده شد و سپس طبق پروتکل معمول درمان با سالین شسته شده و بترتیب ۳۰ دقیقه در شیر سرد و ۵ دقیقه در داکسی سایکلین ۱% قرار گرفته و سپس ریپلنت گردید. در زیر گروه D1 مراحل درمانی مشابه زیر گروه D بود با این تفاوت که قبل از ریپلنت تحت تابش لیزر قرار گرفت. در زیر گروه D2 مراحل درمانی مشابه زیر گروهDبود اما تفاوت عمده در تابش لیزر به صورت تابش فقط بر سطح دندان و نه ساکت آلوئول بود. تاج دندان ها شامل ۴ دندان ثنایا در ماگزیلا و ۴ دندان ثنایا در مندیبل که ری پلنت شده بودندبه همراه دیستالی ترین ثنایای هر کوادرانت به عنوان دندان های پایه اسپلینت، با سالین و گاز استریل تمیز شد و با رول پنبه ایزوله شدند. سپس توسط اسید فسفریک ۳۷%
(۳MTM ESPETM MiniTip Etching Gel) به مدت ۳۰ ثانیه اچ شده و سپس ۱۵ ثانیه شستشو داده شد و به مدت ۱۰ ثانیه هم توسط پوار هوا خشک شدند. پس از برقراری ایزولاسیون مجدد ناحیه اچ شده به دنتین باندینگ(single bond, 3M) آغشته شده پس از ۱۰ ثانیه با پوار هوا بطور ملایم پخش شد و در نهایت توسط دستگاه لایت کیور (SKI, China)با خروجی نور
(۵۰۰ mw/cm2) سخت شدن انجام گرفت.
سیم اسپلینت ۰٫۶ که از قبل با دندان ها تطابق داده شده بود (شکل۲-۶) ابتدا توسط کامپوزیت فلو vericomco,Korea )Denfil) در دندان های دیستالی ثنایا قرار داده شد و سپس دندان های ثنایا نیز وارد اسپلینت شدند(شکل۲-۷). پس از تاباندن نور به مدت ۴۰ ثانیه در هر ناحیه، اضافه ی سیم قطع و پرداخت شد و اکلوژن حیوان چک شد(شکل ۲-۸ و ۹).
جدول۲-۱ : تقسیم بندی گروههای تحت مطالعه

گروه تعداد دندان توضیحات
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است