بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان …

۵

چهار تا پنج سال

۳۹

۹٫۸

۶

بیش از پنج سال

۲۷

۶٫۸


نمودار‏۴‑۸: سابقهتماشایماهواره

سبک زندگی

شاخص نماد منزلتی

جدول شماره(۴-۱۰) شاخص میزان استفاده پاسخگویان از نمادهای منزلتی را نشان می دهد. همان طور که در جدول نیز مشاهده می شود، ۱۲٫۸ درصد پاسخگویان خیلی کم، ۱۸٫۱ درصد کم، ۴۱٫۳ درصد متوسط، ۳۴٫۴ درصد زیاد و ۶٫۳ درصد نیز به میزان بسیار زیادی از نمادهای منزلتی یا به عبارتی نمادهایی که نشان از تجمل گرایی است همچون اتومبیل یا منزل بسیار لوکس و یا دکوراسیون گران قیمت و… استفاده می کنند. میانگین این شاخص ۴۴٫۲۵ می باشد که نشان می دهد پاسخگویان به طور کلی از نمادهای منزلتی در حد پایین تر از متوسط استفاده می کنند.
جدول‏۴‑۱۰: شاخص نماد منزلتی

شاخص نماد منزلتی تعداد درصد
خیلی کم ۵۱ ۱۲٫۸
کم ۶۳ ۱۸٫۱