بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده ی بورس …

۳-۱ مقدمه
یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق علمی، تدوین روش انجام آن است. اگر یک تحقیق از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و دادههای آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش تحقیق مناسبی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نشده باشد، نتایج تحقیق چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر تحقیق، لازم است که شیوه و روش تحقیق مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافتههای تحقیق قابل اتکا بوده و میتوان از نتایج آن برای تصمیمگیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین درصد مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییرات در حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، دارایی های ثابت و حجم موجودی های کالا، در بورس اوراق بهادار تهران است و رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های ترکیبی می باشد.
پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت و روش در گروه پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. این تحقیقات براى کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام مى‌پذیرد؛ درصورت وجود رابطه، به تعیین نوع و میزان رابطه می پردازد. همچنین از آنجایی که این پژوهش می تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، پژوهش کاربردی محسوب می شود. رشد و ارتقای یک محصول یا فعالیت، آزمودن امکان تحقق مفاهیم نظری و حل تنگناها، مشکلات و مسائل موجود در موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واقعی از اهداف پژوهش های کاربردی می باشد.
۳-۲ فرضیه ها و مدل های پژوهش
با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش که در فصل دوم ارائه گردید، فرضیه های پژوهش به شکل زیر ارائه می شوند:
فرضیه اول: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارمبین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
جهت آزمون فرضیه های اول تا چهارم تحقیق، به ترتیب از مدل های (۳-۱) الی (۳-۴) استفاده می‌شود:
۳-۱
۳-۲
۳-۳
۳-۴
که در آن ها:
: درصد مالکیت نهادی که برابر درصد سهام تحت تملک سهامداران با ماهیت حقوقی است.
: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی
: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی
: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حجم دارایی های ثابت
: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حجم موجودی های کالا
: اندازه شرکت برابر لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت که نماینده رشد شرکت است و
: سودآوری که معادل نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت است.
۳-۳ جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد (۴۵۷ شرکت، ۳۷۰۵ سال-شرکت)[۳۸]. برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:
ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آنها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه نیست حذف شده است (۱۰۳ شرکت، ۶۰۸ سال-شرکت).
سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (۱۳ شرکت، ۹۵ سال-شرکت).
در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک ۹۹ تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از ۲ سال داده داشتند حذف شده اند (۷۹ شرکت، ۵۴۱ سال-شرکت).
با اعمال شرایط مذکور تعداد ۲۶۲ شرکت (معادل ۲۴۶۱ سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.
۳-۴ روش گردآوری دادهها
گردآوری داده ها یکی از مهم ترین ارکان پژوهش می باشد. صحت و دقت کار در این مرحله، سهولت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری داده ها را تضمین می کند. داده‌های مورد نظر در یک پژوهش از طریق ابزارهای مختلف جمع‌آوری می‌گردد. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحلهی اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (و مراجعه به پایان نامه ها[۳۹] و مقالات فارسی[۴۰] و انگلیسی[۴۱] از طریق سایت های مربوطه) و در مرحلهی دوم، برای گردآوری دادههای مورد نظر از اطلاعات ارائه شده در سایت اطلاع رسانی بانک مرکزی[۴۲]و صورتهای مالی ارائه شده به سازمان بورس اوراق بهادار[۴۳]، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. همچنین برای پردازش اطلاعات از نرم افزارهای Eviews7 و Excel استفاده شده است.
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برآورد مدل ها، از رویکرد داده های ترکیبی[۴۴] استفاده شده است. دادههای ترکیبی اصولا به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره دارند. مدلهای مبتنی بر این نوع دادهها را مدل های رگرسیون دادههای ترکیبی نام

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

یده میشود.
به طور کلی میتوان گفت دادههای ترکیبی تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازند در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. درواقع استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بردارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد.
مزایای استفاده از دادههای ترکیبی عبارتند از:
الف) از آنجا که دادههای ترکیبی به افراد، بنگاه ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.